Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3237. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Novi Zelandiji
3238. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kostariki
3239. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu
3240. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kooperativni republiki Gvajani

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3316. Uredba o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

Odloki

3317. Odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

MINISTRSTVA

3241. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3242. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov
3243. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nomenklaturi poklicev
3244. Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
3245. Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova Sklad Rodna zemlja«
3246. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA SRČNA MOČ, FUNDACIJA ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE«
3318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

USTAVNO SODIŠČE

3247. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3248. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3249. Statut zavoda

OBČINE

Ajdovščina

3250. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini
3251. Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini
3252. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
3253. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina
3254. Sklep o sprejetju Strateškega načrta dostopnosti za občino Ajdovščina
3255. Odredba št. 1 o podrobnejši prometni ureditvi na območju starega mestnega jedra v Ajdovščini

Beltinci

3256. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Beltinci
3257. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Beltinci za leto 2019

Brezovica

3258. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica
3259. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica

Celje

3260. Sklep št. 4/18 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerknica

3261. Polletna realizacija za leto 2018
3262. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JV del območja urejanja RA 41 na Rakeku
3263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 5

Cerkno

3309. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Občinske volilne komisije Občine Cerkno
3310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

Cerkvenjak

3264. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci
3265. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkvenjak

Črnomelj

3266. Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza

Gorenja vas-Poljane

3267. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-13 – Dobenska Amerika
3268. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
3269. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

3270. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci

Ilirska Bistrica

3271. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica
3272. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ilirska Bistrica
3273. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3274. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta

Kamnik

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018
3311. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA-133 Novi trg
3312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018
3313. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Koper

3276. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper«

Kostanjevica na Krki

3277. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki

Ljubljana

3278. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju namestnice člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
3314. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Log-Dragomer

3279. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Dragomerški cesti, Cesti 8. maja in Rimski cesti v Občini Log - Dragomer

Mežica

3280. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Mežica
3281. Odlok o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Mežica

Moravske Toplice

3315. Sklep o odstopu članice in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice

Novo mesto

3282. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.

Pivka

3283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018

Postojna

3284. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Postojna

Prebold

3285. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018
3286. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

3287. Sklep o postopku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
3288. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Jazbec

Sežana

3289. Odlok o poimenovanju balinarske dvorane v Sežani »Balinarska dvorana Darka Guština«

Slovenska Bistrica

3290. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca«
3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
3292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
3293. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
3294. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3295. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta
3296. Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

Slovenske Konjice

3297. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Slovenske Konjice«
3298. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Bezovnik
3299. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo piščančje farme v Ličenci
3300. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Slovenske Konjice
3301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče
3302. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice

Sodražica

3303. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica
3304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Škocjan

3305. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada

Šmarje pri Jelšah

3306. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Veržej

3307. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci

Žalec

3308. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib

POPRAVKI

3319. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost