Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3314. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, stran 10313.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 37. seji dne 15. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16, 69/17 in 43/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2018
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
366.327.293
70 
DAVČNI PRIHODKI
229.660.490
700 Davki na dohodek in dobiček
147.103.290
703 Davki na premoženje
72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve
9.688.600
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
95.231.340
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
27.129.472
711 Takse in pristojbine
257.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.865.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
450.730
714 Drugi nedavčni prihodki
63.529.138
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
22.658.935
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.333.600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
18.325.335
73 
PREJETE DONACIJE
3.225.496
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.225.496
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
15.126.352
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.539.636
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
9.586.716
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
424.680
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
424.680
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
342.076.489
40 
TEKOČI ODHODKI
47.315.758
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
15.321.102
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.485.070
402 Izdatki za blago in storitve
25.557.986
403 Plačila domačih obresti
1.431.600
409 Rezerve
2.520.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
186.435.394
410 Subvencije
12.285.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
60.788.455
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.557.963
413 Drugi tekoči domači transferi
98.803.525
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
79.288.844
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
79.288.844
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
29.036.494
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
9.251.472
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.785.023
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
24.250.803
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
114.000
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
114.000
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
114.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.500.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
5.500.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
5.000.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.386.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
19.055.963
55 
ODPLAČILA DOLGA
19.055.963
550 Odplačila domačega dolga
19.055.963
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–191.160
X. 
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
19.055.963
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–24.250.803
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v višini 366.632.452 eurov.«.
2. člen 
Prvi odstavek 25. člena se črta.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-214/2018-24
Ljubljana, dne 15. oktobra 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti