Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3297. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Slovenske Konjice«, stran 10270.

  
Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Slovenske Konjice« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Slovenske Konjice ustanavlja javni zavod »Zavod za šport Slovenske Konjice« (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Zavod za šport je ustanovljen za izvajanje nacionalnega programa športa, letnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Občine Slovenske Konjice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Slovenske Konjice.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
a) športni objekti so javni športni objekti v lasti občine, ki se uporabljajo kot javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. Javni športni objekti so opredeljeni z aktom o določitvi javnih športnih objektov Občine Slovenske Konjice,
b) športna igrišča so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori v lasti občine,
c) otroška igrala so igrala na površinah v lasti občine, ki niso prenesena v upravljanje vrtcem, šolam ali s katerimi dejansko upravljajo krajevne skupnosti.
3. člen 
Javni interes Občine Slovenske Konjice na področju športa obsega zlasti:
– zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov,
– športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
4. člen 
(1) Ime zavoda se glasi: Zavod za šport Slovenske Konjice.
(2) Sedež zavoda je v Slovenskih Konjicah, Šolska ulica 3a.
(3) Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljem.
III. PEČAT ZAVODA 
5. člen 
Zavod ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike premera 35 mm. V sredini se nahaja grb Občine Slovenske Konjice, na obodu pa je izpisano: Zavod za šport Slovenske Konjice, v nadaljevanju pa Občina Slovenske Konjice. V primeru, da zavod uporablja več pečatov z v zgornjem odstavku navedeno vsebino, mora pečate oštevilčiti z zaporednimi številkami.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja in vzdržuje športne objekte,
– upravlja in vzdržuje športna igrišča in otroška igrala na javnih površinah, razen igral s katerimi upravljajo vrtci, osnovne šole ali drugi upravljavci,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov v občini,
– izvaja del letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč športnim društvom in klubom,
– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– organizira in izvaja druge športne in kulturne športne dejavnosti, tudi komercialne programe v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov, objektov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letne programe v športu,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
(2) S predhodnim soglasjem ustanovitelja zavod lahko izvaja tudi druge naloge:
– upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
(3) S soglasjem občinskega sveta se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
7. člen 
(1) Zavod je registriran za opravljanje javne službe na področju:
– H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.292 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.299 Druge dejavnosti za prosti čas
(2) Zavod v okviru javne službe opravlja tudi druge dejavnosti:
– H55.30 Gostinske storitve prehrane
– H49.320 Obratovanje taksijev
– H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
– I56.300 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
– K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K74.70 Čiščenje objektov in opreme
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– M73.120 Oglaševanje
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– O92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– R93.130 Obratovanje fitnes objektov.
(3) Zavod lahko doda ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen 
V kolikor je potrebna podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti iz prejšnjega člena, jih zavod določi z ustreznim aktom tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu s 1. členom tega odloka.
9. člen 
Zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih prenese v upravljanje zavodu ustanovitelj.
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda (ki opravlja tudi funkcijo strokovnega sveta),
– direktor.
Svet zavoda 
11. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– dva predstavnika delavcev javnega zavoda, ki ga na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda na predlog strokovnega sveta, reprezentativnega sindikata in zbora delavcev,
– dva predstavnika športnih klubov in društev, izvajalcev letnega programa športa, oziroma zainteresirane javnosti, ki so v zadnjem letu prejemali sredstva za izvajanje programa športa. Imenovanje na volitvah izberejo elektorji športnih klubov in društev, izvajalcev letnega programa športa, oziroma zainteresirane javnosti, ki so v zadnjem letu prejemali sredstva za izvajanje programa športa. Postopek izvedbe volitev določi Svet zavoda s pravilnikom, ki ga potrdi občinski svet.
(2) Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta.
(3) V primeru neodločenega rezultata pri glasovanju, je odločilen glas predsednika.
(4) Direktor in sindikalni zaupnik ne moreta biti člana sveta zavoda.
(5) Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
(6) Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu po njegovem konstituiranju.
12. člen 
(1) Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
(3) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
(4) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zadnjim odstavkom 11. člena.
(5) Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
13. člen 
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi, s soglasjem ustanovitelja,
– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– spremlja, ocenjuje in analizira delo zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– opravlja nadzor nad poslovanjem zavoda.
Direktor zavoda 
14. člen 
(1) Odgovorna oseba zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda svetu zavoda in ustanovitelju.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(4) Mandat direktorja traja štiri leta, po izteku te dobe je lahko vnovič imenovan.
(5) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– imeti mora doseženo najmanj izobrazbo prve bolonjske stopnje, in sicer:
– specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo) ali 
– visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) ali 
– visokošolsko strokovno izobrazbo ali 
– visokošolsko univerzitetno izobrazbo. 
(6) Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena mora kandidat za direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih funkcijah,
– da ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela,
– poznavanje dejavnosti s področja delovanja zavoda in športnih organizacij v lokalni skupnosti.
(7) Direktor v okviru svojih pristojnosti:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– predlaga poslovno politiko, letni program dela in finančni načrt zavoda,
– sprejema ukrepe za izvajanje poslovne politike na osnovi sprejetega poslovnega načrta,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– sodeluje z ustanoviteljem in izvajalci sorodnih programov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, sredstvi javnega obveščanja in drugimi ustanovami,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Sveta zavoda,
– predstavlja zavod navzven,
– samostojno vodi in načrtuje projekte v okviru delovnega procesa,
– sprejema in izvaja akte v skladu z zakonom,
– opravlja tudi druge naloge v skladu s predpisi in za katere ga pooblasti svet zavoda.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZAVODA IN FINANCIRANJE 
15. člen 
(1) Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
(2) Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim stvarnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Zavod sme oddati nepremično premoženje, s katerim upravlja, v uporabo, najem le ob predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja.
(3) Pri upravljanju s premoženjem Občine Slovenske Konjice je zavod dolžan ravnati po veljavni zakonodaji, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
(4) Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
– s kandidaturo na javnih natečajih in razpisih (v RS in mednarodnih).
(2) Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v odloku o proračunu.
(3) Zavod lahko ustanovi sklad za razvoj in pospeševanje športa.
17. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za razvoj svoje dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja.
(2) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE DO ZAVODA 
18. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela,
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k zaključnemu računu,
– odloča o statusnih spremembah,
– zagotavlja sredstva za delo zavoda in druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
19. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(3) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
(4) Zavod pri izvajanju svoje dejavnosti upošteva postopke področne zakonodaje o javnem naročanju.
20. člen 
(1) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
(2) Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno in upravlja z vsem premoženjem. Z nepremičnim premoženjem nastopa in upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(1) Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, in sicer zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med zavodom, športnimi društvi in klubi ter zainteresirano javnostjo na področju športa,
– program dela,
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji,
– kadrovski načrt,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– letni delovni načrt javnega zavoda,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
– pravilnik o računovodstvu,
– pravilnik o varstvu pri delu,
– varnostna ocena s požarnim redom,
– drugo.
(2) Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni določeno, da jih sprejme direktor.
X. JAVNOST DELA 
22. člen 
Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI 
23. člen 
(1) Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija;
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih delavcih.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka opravlja delo direktorice javnega zavoda dosedanja direktorica do izteka mandata.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata za katerega so bili imenovani.
25. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00 in 46/03).
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2018
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti