Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, stran 10226.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 10. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17, 10/18 in 39/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.784.837
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.872.191
70
DAVČNI PRIHODKI
18.902.643
700 Davki na dohodek in dobiček
16.017.643
703 Davki na premoženje
2.565.000
704 Domači davki na blago in storitve
320.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.969.548
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.259.074
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
79.000
714 Drugi nedavčni prihodki
511.474
72
KAPITALSKI PRIHODKI
349.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
45.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
304.000
73
PREJETE DONACIJE
22.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
22.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.541.246
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.368.307
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.172.939
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.351.665
40
TEKOČI ODHODKI
8.356.214
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.698.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
275.010
402 Izdatki za blago in storitve
5.518.404
403 Plačila domačih obresti
17.000
409 Rezerve
847.100
41
TEKOČI TRANSFERI
11.167.469
410 Subvencije
171.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.077.601
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
984.968
413 Drugi tekoči domači transferi
3.933.850
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.865.218
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.865.218
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
962.764
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
344.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
618.764
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.566.828
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
88.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
88.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
88.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–88.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55
ODPLAČILA DOLGA
889.000
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.543.828
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–889.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.566.828
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.543.828
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V 4. členu se pri 5. točki doda besedilo »in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov«.
3. člen 
V šestem odstavku 9. člena se znesek »6.300.000 €« nadomesti z zneskom »415.000 €«.
4. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občina se v letu 2018 ne sme dodatno zadolžiti.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-0065/2016
Kamnik, dne 10. oktobra 2018
Podžupan 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Občine Kamnik 
Igor Žavbi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti