Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, stran 10267.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Predmet odloka 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug (Uradni list RS, št. 79/04).
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug je izdelal IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica s številko projekta 6/2017-OLN, julij 2018.
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
2. člen 
Vsebina 
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug (v nadaljevanju besedila OLN) vsebujejo:
1. Besedilo, ki obsega:
– odlok o spremembah in dopolnitvah OLN,
2. Priloge, ki obsegajo:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OLN,
– povzetek za javnost,
– spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OLN.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev OLN za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug se grafični del osnovnega OLN spremeni v delu, ki se nanaša na zmanjšanje ureditvenega območja OLN in določitev gradbenih mej.
3. člen 
Predmet sprememb in dopolnitev OLN 
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o OLN za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug je:
– zmanjšanje ureditevnega območja OLN
– spremembe gradbene meje območja
– uskladitev določil odloka s smernicami nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OLN 
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na celotno območje OLN, meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami OLN spreminja.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
5. člen 
Seznam parcel 
2. člen se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»Ureditveno območje obsega naslednje parcele št. 1696/12, 1696/13, 1696/14, 1696/15, 1696/16, 1696/18, 1696/19, 1697/28, 1697/23, 1697/30, 1697/31, 1697/32, 1697/33, 1697/34, 1696/6, 2567/2, 2508/3, 2695/2, 1696/5, 2564/3, 2564/4, vse v k.o. Slovenska Bistrica.«
6. člen 
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje 
Na koncu 4. člena se doda nov odstavek s sledečim besedilom:
»Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene meje so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom.
Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).«
7. člen 
7. člen se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»I. Vodovodno in hidrantno omrežje
Oskrba s pitno vodo
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Vse priključitve morajo biti skladne z občinskim odlokom, ki ureja področje oskrbe vode na območju Občine Slovenska Bistrica in pod pogoji pristojnega upravljalca javnega vodovodnega sistema.
Hidrantno omrežje
Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za gašenje morebitnega požara.
II. Kanalizacijsko omrežje
Meteorna in fekalna kanalizacija
Komunalne odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem. Izvede se ločen sistem kanalizacije, ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo. Morebitne industrijske odpadne vode je potrebno očistiti do predpisanih vrednosti, skladno z zakonodajo. Odpadne meteorne vode je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov v propust pod AC. Odpadne meteorne vode s streh so speljane preko peskolovov, meteorne vode iz utrjenih površin pa preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. V kolikor se v objektih izvajajo dejavnosti, je pri ureditvi sistema in pred priključitvijo nanjo potrebno upoštevati predpise za posamezno dejavnost. Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
Fekalna kanalizacija je priključena na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na CČN. Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca javnega kanalizacijskega sistema.
III. Električno omrežje
Preko območja potekata dve trasi VN daljnovod z varovalnim koridorjem.
V območju urejanja oziroma v neposredni bližini so zgrajeni elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektra Maribor d.d.:
– nizkonapetostno omrežje (podzemno) iz TP 20/0,4 Žolgarjeva ulica (t-675, I-01 Ostali odjem, I-02 Interspar, I-05 Šport-top dom, I-05 New yorker-skupna raba).
Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Slovenska Bistrica.
Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica.
Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca elektroenergetskega sistema.
IV. Javna razsvetljava
Kablovodi javne razsvetljave so predvideni ob servisnih cestah. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda, iz obstoječe TP.
Tipi svetilk in drogov za javno razsvetljavo se določijo enotno. Svetilke se razporedijo tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom (varčne ali diodne svetilke).
Preprečitev svetlobnega onesnaževanja:
– Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati predpise o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
– Za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.
– Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.
– Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 23:00 in 05:00 del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.
V. Telekomunikacijsko omrežje
Kabelsko komunikacijsko omrežje
Predvidene objekte je treba vključiti v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet centrale, za kar bo potrebno dograditi TK kabelsko omrežje in priključke pod pogoji upravljavca in naročiti projekt. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo treba ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve.
Brezžično komunikacijsko omrežje
Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI oddelek 22/Cevovodi, komunikacijsko omrežje in elektroenergetski vodi.
VI. Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča. V primeru realizacije večih faz hkrati je možna izgradnja skupne kotlovnice. Ogrevanje mora biti na ekološko sprejemljive energente.«
8. člen 
Ukrepi za varovanje okolja 
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, s sledečo vsebino:
»9.a člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia-Poetovio (EŠD 6891), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/13).
Načrtovana gradbena dela in ureditvena dela se morajo načeloma izogniti zavarovani trasi rimske ceste.
Za vse posege na območju registrirane naselbinske dediščine je treba v fazi projektiranja pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pred posegom v prostor je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave. Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za izvedbo arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Kolikor predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je treba zaradi varstva arheoloških ostalin pooblaščeni osebi javne službe za varstvo dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
O vseh posegih v zemeljske plasti velja varstveni režim za arheološke ostaline, ki najditelja ali lastnika zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen 
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
11. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-18/2018-0203-08
Slovenska Bistrica, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti