Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

Št. 3528-0001/2018-02 Ob-3056/18, Stran 2146
Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 38/18) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo premoženja v najem
1. Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
2. Opis predmeta oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je objekt Kulturno-turistični center Hrib 14, s šifro rabe po CC-Si klasifikaciji 12111 42 %, 12610 38 %, 12620 13 % in 11100 7 %, v skupni neto tlorisni površini 1.413,35 m2 in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Objekt s funkcionalnim zemljiščem se nahaja na parc. št. 238/3, 244/2, 246 in *260 vse k.o. Hrib. Seznam etaž in prostorov po etažah z njihovo površino ter opis celotne nepremičnine je razviden iz razpisne dokumentacije.
Izgradnja stavbe, ki se oddaja v najem, je bila delno sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvedla v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojna prioriteta »razvoj regij«, prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«.
3. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe na račun Občine Loški Potok, št. SI56 0126 6010 0005 592, plačati varščino v znesku 500,00 EUR, in sicer najkasneje do 5. 11. 2018 (do tega roka mora varščina prispeti na račun); namen nakazila je »javno zbiranje ponudb – varščina«.
Uspelemu ponudniku se bo plačana varščina vštela v najemnino za prvo leto najema, ostalim pa se bo brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo oddali ponudbe, se varščina ne vrne.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe v 15 dneh od obvestila, da je izbran, se varščina zadrži.
4. Podrobnejši pogoji razpisa in podrobnejši opis predmeta dražbe:
– Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki se bo opravljala v nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem.
– Najemnik bo v objektu, ki je predmet oddaje v najem, dolžan v celoti izvajati gostinsko in/ali nastanitveno dejavnost.
– Najemnina se plačuje mesečno v skladu s pogodbo.
– Ponudniki pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, z oznako, kot je na obrazcu Naslovnica, ki je del razpisne dokumentacije. Organizator ne odgovarja za morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano.
– Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila:
– Podatki o ponudniku.
– Ponudba. 
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj ponudnik mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske subjekte, kolikor takega potrdila ponudnik ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dokazilo se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Dokazilo o plačani varščini.
– Dokazilo o ogledu nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe. 
– Ponudbe bodo štele za pravočasne, če prispejo na naslov organizatorja Občina Loški Potok najkasneje do ponedeljka, 5. 11. 2018, do 12. ure, ne glede na to, ali so oddane na pošto ali pa jih ponudniki oddajo osebno.
– Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. 11. 2018, ob 13. uri v sejni sobi Občine Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok in bo javno. Na odpiranju se vodi zapisnik.
– Organizator bo najugodnejšega ponudnika izbral glede na naslednja merila:
– ponujena najemnina za 5 let
– izkušnje na področju turizma 
– izkušnje na področju dejavnosti 
– vizija delovanja objekta in razvoja turistične dejavnosti v občini.
– Merila iz prejšnje alineje in njihovo vrednotenje so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
– V primeru, da bo več ponudb prejelo enako število točk, bo organizator te ponudnike pozval k predložitvi nove ponudbe po postopku in na način določen v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnem naslovu organizatorja: www.loski-potok.si
5. Opozorilo: postopek se do sklenitve pogodbe lahko kadar koli ustavi na podlagi odločitve upravljavca nepremičnega premoženja ali organizatorja javnega zbiranja ponudb. V tem primeru se ponudnikom povrnejo izključno izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Loški Potok 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti