Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3258. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica, stran 10180.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 26. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa:
– višino takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora;
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve,
– posledice neplačila takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe 300,00 evrov;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe 150,00 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
(4) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se določi v pavšalnem znesku 1.600,00 evrov za podajo posamezne pobude investitorja.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24/18
Brezovica, dne 28. septembra 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti