Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

Št. 3527-0001/2018 Ob-3061/18, Stran 2138
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, v skladu z določili 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. novembra 2017 in na podlagi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/18) objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana za leto 2018
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje obnove stavb v historičnem mestnem jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživljanja mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Piran.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v historičnem mestnem jedru Piran v obdobju od vključno dne 1. januarja 2018 do vključno 30. novembra 2018.
3. Pogoji za kandidiranje na razpisu
Ukrepi, opredeljeni s tem razpisom, se izvajajo na območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot je opredeljeno v Odloku o Asanacijskem načrtu mesta Piran (Uradne objave Primorskih novic 10/77, z dne 29. julija 1977).
Upravičenci do subvencije tega pravilnika so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki ali najemniki s soglasjem lastnika stanovanj ali stanovanjskih stavb znotraj območja starega mestnega jedra Piran, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pravnoformalne pogoje iz razpisa.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih dovoljenj za obnovo, mnenja (oziroma soglasja, če je bilo le to pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran za obnovo, pridobljenega pred izvajanjem posamezne faze prenove ter popisa del s ponudbenimi predračuni.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so za namen obnove ulične fasade in/ali obnove strehe na območju historičnega mestnega jedra Pirana.
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v času od 1. januarja 2018 do vključno 30. novembra 2018. Upoštevali se bodo računi, izdani v obdobju od vključno 1. januarja 2018 do vključno 30. novembra 2018, pod pogojem, da bodo poravnani najkasneje do 30. novembra 2018.
4.1 Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem fasadnega odra,
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje klimatskih naprav),
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa oziroma izvedba novega ometa,
– čiščenje, peskanje in domodelacija kamnitih elementov fasade,
– restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne dekoracije,
– oplesk fasade s fasadno barvo,
– popravilo poškodovanih lesenih polken ali zamenjava dotrajanih lesenih polken,
– popravilo poškodovanih lesenih oken ali zamenjava dotrajanih lesenih oken z lesenimi,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
4.2 Upravičeni stroški obnove strehe za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih nadstreškov,
– odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov …,
– odstranitev dotrajanih strešnih letev,
– dobava materiala, dobava strešnih letev ter letvanje,
– izvedba strešne hidroizolacije,
– dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih pločevinastih obrob,
– popravilo ali rekonstrukcija napuščev,
– ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma dobava in montaža novih žlebov,
– ponovna montaža strelovoda z meritvami upornosti,
– stroški čiščenja in odvoza na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
5. Višina subvencioniranja
V letu 2018 se na osnovi sprejetega proračuna Občine Piran za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana razpisuje 20.000,00 €.
Obnova streh in fasad se na osnovi tega razpisa v letu 2018 subvencionira v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR vključno z DDV na posamezno stavbo.
V primeru, da se za isto stavbo prijavi na razpis več upravičencev, ki so solastniki stavbe, se znesek razdeli posameznim upravičencem v sorazmerju z deležem, ki so ga plačali za izvedbo investicije v prenovo fasade oziroma strehe.
Občina Piran si pridržuje pravico, da zagotovljenih sredstev ne podeli in vlogo zavrne, če so predvidena sredstva že porabljena.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni ob podajanju vloge, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zmanjša.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot so znašali predračuni ob podajanju vloge, se sredstva dodelijo v višini, ki je določena v odločbi o višini odobrenih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim projektom po vrstnem redu prispetja vlog.
6. Merila in kriteriji ter način dodeljevanja sredstev
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
Prijave bo pregledala in ocenila Strokovna komisija za obnovo fasad in streh na hišah znotraj območja starega mestnega jedra Piran.
7. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Piran (Obrazec 1).
– Parafiran vzorec pogodbe (obrazec 2).
– Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe: Komisija bo sama preverila javno dostopne podatke v zemljiški knjigi. Če prijavitelj na razpis še ni vknjižen v zemljiško knjigo, mora dostaviti kopijo pravnega posla s kopijo zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo lastninske pravice, oziroma mora dostaviti sodbo, iz katere nedvomno izhaja lastništvo nepremičnine.
– Podpisano izjavo vseh solastnikov/etažnih lastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli.
– Pooblastilo upravniku stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik v imenu solastnikov stavbe, oziroma pooblastilo drugih lastnikov prijavitelju v primeru, da hiša nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od lastnikov (upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.
– Kulturnovarstveni pogoji in mnenje (oziroma soglasje, če je bilo pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) ZVKDS OE Piran.
– Predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del.
8. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Občina Piran, Samostojna investicijska služba, Tartinijev trg 2, 6330 Piran s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana – Ne odpiraj.« Na zadnji strani kuverte mora biti pripisano ime in priimek prijavitelja ter naslov.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do 15. novembra 2018.
Ne glede na datum in način pošiljanja prijave je merodajen datum prispetja prijave v vložišče Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Prispele vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Strokovna komisija pregleda popolnost prispelih vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem pozivu, ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.
O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba.
Po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan v roku sedmih dni skleniti pogodbo o subvencioniranju, kjer se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti.
Če se upravičenec v danem roku ne odzove oziroma ne sklene pogodbe, odločba o dodelitvi subvencije preneha veljati.
Upravičenci, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
Občina Piran bo iz nadaljnjega postopka izločila vse:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na četrto točko tega razpisa,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
9. Dodeljevanje sredstev: sredstva se bodo dodeljevala na podlagi vrstnega reda prispelih vlog. V primeru, da bodo sredstva že dodeljena, bo komisija prejete prijave neodprte vrnila pošiljatelju na naslov, naveden na kuverti. V primeru istočasnega prejema več vlog, katerih prijavljena vrednost bi presegla vrednost, določeno v tem javnem razpisu, komisija odloči o dodelitvi sredstev prioritetno tako, da sredstva najprej dodeli popolnim vlogam, če pa tudi po tem kriteriju prijavljena vrednost sredstev presega sredstva v javnem razpisu, vrstni red določi komisija z žrebom.
10. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do 30. novembra 2018 Občini Piran predložiti Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana.
11. Uporaba pravilnika: glede postopka pridobitve subvencije in pogoje pridobitve, ki niso posebej določeni v tem razpisu, se uporablja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. novembra 2017. Na morebitna prejeta vprašanja bo podala odgovore Strokovna komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana.
12. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Piran, samostojna investicijska služba, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel. 05/671-03-31. Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
Občina Piran 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti