Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3320. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
3321. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3392. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu Dravinje v Občini Slovenske Konjice
3393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Sklepi

3322. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem okrožju, v Ruski federaciji
3323. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Jekaterinburgu, v Uralskem zveznem okrožju, v Ruski federaciji
3324. Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki
3325. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Funchalu, v Portugalski republiki
3395. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

Drugi akti

3326. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3327. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3328. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

USTAVNO SODIŠČE

3329. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu ter odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3330. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3331. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
3332. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu
3333. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
3334. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Gornji Grad
3335. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Mozirje – mikrosistem Osnovna šola Mozirje in mikrosistem Podrožnik Mozirje, Občine Luče – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 (UN 12) ter naselja Solčava – mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim omrežjem Solčava v Občini Solčava

OBČINE

Braslovče

3336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2018
3337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod
3338. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2019
3339. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občinama Braslovče in Prebold

Brežice

3340. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice
3341. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60

Celje

3342. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju«
3343. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju«

Dol pri Ljubljani

3344. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – 1. rebalans proračuna
3345. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra

Dolenjske Toplice

3346. Sklep o korekciji območja stavbnih zemljišč

Dravograd

3347. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dravograd
3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2019
3349. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2019

Gorenja vas-Poljane

3350. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin Gorenja vas - Poljane in Žiri

Grosuplje

3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje

Horjul

3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2018

Kanal ob Soči

3353. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči

Kostanjevica na Krki

3354. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas
3355. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans

Kranj

3356. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019

Kranjska Gora

3357. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora
3358. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev

Laško

3359. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško
3360. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018
3361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin

Miren-Kostanjevica

3362. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1785/1, k. o. 2333 TEMNICA
3364. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 601/4, 608/1, 608/3, 608/4 in 609/1 vse k. o. 2318 BILJE
3365. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA
3366. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1930/1, 1950/2, 2278/4, 2291/6 in 2291/12 vse k. o. 2328 OPATJE SELO
3367. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1705 in 1707 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU

Moravske Toplice

3368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.

Piran

3370. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran
3371. Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem
3372. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Piran
3373. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2019
3374. Sklep o razpisu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran

Pivka

3375. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka
3376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
3377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke
3378. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 20 (Bedink-dom starejših Pivka)

Postojna

3379. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
3380. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

Prebold

3381. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold
3382. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občinama Prebold in Braslovče

Slovenj Gradec

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
3384. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3390. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Dobrava – Gabrovlje in Krajevne skupnosti Slovenske Konjice (4. volilna enota)

Škocjan

3386. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škocjan

Štore

3387. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije

Trebnje

3388. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Trebnje

Vipava

3391. Razpis ponovnih volitev za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

Železniki

3389. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti