Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3340. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, stran 10387.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o vodah (ZV-1 Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15), drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 8. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa plovbni režim na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice (v nadaljnjem besedilu: HE Brežice) na območju Občine Brežice, zaradi zagotavljanja varnosti plovbe ob izvajanju gospodarskih, turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda ali drugih izjemnih razmer;
– določitev skrbnika plovbnega območja;
– določitev vrste plovil in njihovega pogona;
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe;
– določitev upravljalca pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba;
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer;
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
(3) Občina Brežice, izvajalec operativnih nalog skrbnika plovbnega območja, upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest, s koncesionarjem HE na spodnji Savi in upravljalcem vodotoka na akumulacijskem bazenu HE Brežice sklenejo poseben sporazum o pravilih medsebojnega obveščanja, o načinu obveščanja uporabnikov plovnega območja ob pojavu visokih voda ali pojavu izredne denivelacije gladine vodotoka, o načrtu ukrepov v primeru nesreč s plovili, o spremljanju in odstranjevanju plavja, o nalaganju sedimentov in premeščanju plitvin, o obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn in o usklajevanju drugih ukrepov v izrednih razmerah, ko je potrebno omejiti ali prepovedati plovbo. Sestavni del sporazuma je tudi obveščanje o neugodnih hidroloških razmerah, prisotnosti plavja ter stanja vodostaja, ki ne omogoča plovbe ter določitev pretokov, pri katerih se plavje spušča preko prelivnih polj.
2. člen 
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot pojmi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE IN OMEJITVE PLOVBE 
3. člen 
(1) Akumulacijski bazen HE Brežice na območju Občine Brežice se s tem odlokom deli na plovbno območje in območje, kjer je plovba omejena. Plovbno območje celinskih voda obsega cone A, B in C'. V conah C in D je plovba prepovedana, razen za plovila in potrebe, kot je določeno s tem odlokom. Območje obsega:
– CONA A: zajema območje tekmovalne veslaške proge, ki je 30 m odmaknjena od brežine levega brega Save. Na območju cone A je plovba prvenstveno dovoljena za športne veslaške čolne. Za spremljanje treningov je dovoljena plovba čolnov za njihovo spremljanje ter čolnov za zagotavljanje potreb tekmovanj. Kadar v coni A ni postavljena veslaška proga, je na območju vstopno–izstopnega mesta Deželna meja dovoljena plovba tudi ostalih plovil iz 6. člena tega odloka zaradi dostopanja do cone B.
– CONA B: zajema območje na katerem je dovoljena plovba čolnov, splavov, jadrnic, športnih veslaških čolnov, raftov, jadralnih desk, supov, pedalinov, kajtov in podobno.
– CONA C': zajema območje na katerem je dovoljena plovba kot v coni B, s tem, da so prepovedane hrupne dejavnosti ter plovba na motorni pogon, razen za potrebe obratovanja HE Brežice, vzdrževanje in intervencijo.
– CONA C in D: Plovba in približevanje brežinam nista dovoljeni, razen za vzdrževanje, intervencijo ter v raziskovalne namene. V coni C so prepovedane hrupne dejavnosti.
(2) Območja prepovedi plovbe upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest ustrezno označi s predpisanimi znaki za prepoved plovbe.
(3) Orisni prikaz območja, kjer je plovba dovoljena, je določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Območja se ustrezno označijo s tablami.
(4) Na plovbnem območju je možna ob upoštevanju predpisov varstva narave in voda, pridobljenega soglasja upravljalca in vzdrževalca vodnih zemljišč akumulacijskega bazena HE Brežice in koncesionarja HE na spodnji Savi ter lokalne skupnosti, postavitev plavajočih naprav.
4. člen 
(1) Plovba se izvaja z doslednim spoštovanjem določb tega odloka in predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah. V času izvajanja ribiških, veslaških in drugih dovoljenih prireditev (športna tekmovanja, turistične prireditve ipd.) plovba ali zadrževanje drugih plovil na območju, določenem za prireditev, ni dovoljena.
(2) Plovba na plovbnem območju je plovilom dovoljena v obdobju normalnih plovnih razmer. V primeru nevarnosti naraslih voda, v primeru višje sile, splošne nevarnosti za varnost plovbe, drugih izjemnih razmer ali iz razlogov obratovanja hidroelektrarne, zaradi naravovarstvenih razlogov in varstva populacije rib skrbnik plovbnega območja na predpisan način omeji ali prepove plovbo na plovbnem območju.
(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti plovilo iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČEMA IN VSTOPNO IZSTOPNIMA MESTOMA 
5. člen 
(1) Upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest je Zavod za šport Brežice (v nadaljevanju: upravljalec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti skladno s predpisi, ki urejajo plovbo in varstvo voda in tem odlokom, ki ureja to področje in izvaja operativna opravila v zvezi z označevanjem, vzdrževanjem, ohranjanjem okolja ter obveščanja.
(2) Skrbnik plovbnega območja je organ uprave Občine Brežice pristojen za družbene dejavnosti, ki lahko izvajanje operativnih nalog prenese na drugo osebo (v nadaljevanju: skrbnik). Skrbnik v okviru svojih nalog izvaja nadzor in z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE na spodnji Savi in izvajalca gospodarske javne službe, ki sta odgovorna za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja vode ter upravljavca vodotokov. Če ovira ogroža varnost plovbe, skrbnik o tem obvesti upravljalca.
(3) Skrbnik plovbnega območja v namen preprečevanja nesreč s plovili, s sodelovanjem civilne zaščite, policije in drugih pristojnih državnih organov ter s koncesionarjem HE na spodnji Savi dolvodno od plovbnega območja ter upravljavcem vodotoka na območju akumulacijskega bazena, sprejme načrt ukrepov v primeru nesreč s plovili, s katerim predpiše način obveščanja in ukrepanja pri reševanju ob nesrečah plovil in drugih nesrečnih dogodkih, v katerih je ogroženo človeško življenje ali naravno okolje na plovbnem območju.
(4) Upravljalec zagotovi označitev območja prepovedi plovbe in drugih območij, kjer je plovba omejena (območja prireditev, mirna območja, območja drstišč ipd). Označba plovbnega območja z območji prepovedi in omejitve plovbe se pregledno prikaže na opozorilno-informacijskih tablah, ki se jih postavi v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih na dobro vidnih mestih ter na območjih omejitev oziroma prepovedi. V neposredni bližini drstišč zagotovi opozorila z obojestransko jasno napisano prepovedjo plovbe, ki je razvidna osebam na plovilu z razdalje najmanj 20 m.
(5) Do vzpostavitve plovbnega režima na akumulacijskem bazenu HE Brežice v sosednji občini, upravljalec posebej označi prepoved plovbe na meji z Občino Krško gorvodno zaradi zagotavljanja varovanega območja Nuklearne elektrarne Krško.
(6) Na opozorilno-informacijskih tablah morajo biti pregledno predstavljene vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe, predpisani ukrepi, s katerimi se preprečuje možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju,dnevne informacije o stanju plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev ipd.) ter morebitne prepovedi ali omejitve plovbe, vključno z omejitvami plovbe na območjih drstišč ribjih vrst.
(7) Upravljalec določi posebno lokacijo za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred splavitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON 
6. člen 
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez motornega pogona z maksimalnim ugrezom 1 m kot so:
– čolni,
– splavi,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– katamarani za spremljanje in varovanje na vodi,
– rafti,
– supi,
– jadralne deske,
– pedalini,
– kajti.
(2) Uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena v skladu s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo (v nadaljevanju uredba).
(3) Plovba se izvaja na lastno odgovornost.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA 
7. člen 
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta pristanišči:
– pristanišče »Vrbina« (levi breg) (GK_Y=545314, GK_X=84752) in
– pristanišče »Arheološko območje Zasavje« (desni breg) (GK_Y=543330; GK_X=86518).
(2) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta vstopno izstopni mesti za čolne:
– dostop z rampo za čolne »Deželna meja« (levi breg) (GK_Y=544126; GK_X=X86391) in
– dostop z rampo za čolne »Skopice« (desni breg) (GK_Y=544432; GK_X=84930).
(3) Lokacije pristanišč in vstopno izstopnih mest za čolne iz tega člena so grafično opredeljene v prilogi tega odloka ter z Uredbo o DPN za območje HE Brežice na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 50/12).
(4) Upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest ureja in skrbi za pristanišča in vstopno izstopna mesta skladno z določili zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo vode, urejanje prostora, graditev objektov ter plovbo in skladno usmeritvam pristojnih državnih organov in zagotavlja pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter varen privez plovil.
8. člen 
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravljalec pristanišča plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
(2) Za uporabo pristanišča uporabnik plača pristojbino, ki jo določi Občinski svet Občine Brežice s sklepom. Pristojbine so namenska sredstva, namenjena za redno vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest.
(3) Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe.
9. člen 
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem območju ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvajske in druge upravne namene, zaščito in reševanje, nudenje zdravniške pomoči, potrebe civilne zaščite, izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog in drugih nalog s področja varovanja narave, vzdrževanja vodotoka, pristanišč in vstopno-izstopnih mest ter izvajanja koncesije za HE Brežice.
10. člen 
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja. Za plovila, ki so neprimerna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJANJE PRISTANIŠČ IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST 
11. člen 
(1) Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– označitev pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– obveščanje uporabnikov s tem odlokom določenega plovbnega območja o omejitvah plovbe, trenutnih razmerah na plovbnem območju ter ostalih podatkih povezanih z varno plovbo.
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda;
– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;
– označitev zavarovanih mirnih območij in mest, kjer je plovba prepovedana, na opozorilnih tablah v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih;
– izvajanje operativnih nalog po nalogu skrbnika v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah;
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Upravljalec podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih ter določi pogoje in način koriščenja pristaniških storitev.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA 
12. člen 
(1) Plovba na plovbnem območju con A, B in C' iz prvega odstavka 3. člena tega odloka je dovoljena od 1. 4. do 31. 10. v dnevnem času od vzhoda do zahoda sonca.
(2) Plovba na območju A iz prvega odstavka 3. člena tega odloka je za športne veslaške čolne dovoljena celo leto, tudi izven časa, ki je določen v prvem odstavku tega člena.
13. člen 
(1) Plovba izven časa, določenega v 12. členu tega odloka, je izjemoma dovoljena v času prireditev, na podlagi posebnega dovoljenja upravne enote. Organizator prireditve predhodno pridobi soglasje s strani koncesionarja HE na spodnji Savi, soglasja skrbnika in upravljalca ter soglasje organizacije za ohranjanje narave.
(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, določenega za prireditev, plovba dovoljena zgolj s plovili, ki so vezana na izvajanje prireditve. Upravljalec zagotovi izvedbo ustreznega obveščanja.
(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno z zakonodajo o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le, če s tem soglaša organizator ribiškega tekmovanja. Organizator ribiškega tekmovanja, mora upravljalcu pristanišč in vstopno izstopnih mest poslati časovni načrt tekmovanj najmanj 14 dni pred prvo tekmo v nizu tekmovanj.
(4) Časovne omejitve ne veljajo za plovila za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena HE Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izvajanja vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoringi HE na spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za vzorčenje živih organizmov in njihovih habitatov.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE 
14. člen 
(1) Plovba za vse ali za posamezne vrste plovil je prepovedana v nevarnih vremenskih razmerah, ko je za območje, kjer leži Občina Brežice, izdano opozorilo zaradi vremenskih razmer s strani agencije, pristojne za okolje, če opozorilo ni izdano pa v primerih neviht in neurij, močnega vetra, toče, sneženja, v primerih del, ki potekajo na zahtevo upravljavca vodotoka ter koncesionarja HE na spodnji Savi, zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne gladine (tudi v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del na HE Brežice ter iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor lahko negativno vplivajo na varnost plovbe.
(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda preliva preko prelivnih polj HE Brežice, v primeru prisotnosti plavja ali ko stanje vodostaja ne omogoča varne plovbe.
(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe upravljalec objavi na vstopno izstopnih mestih, v pristaniščih, na spletni strani Občine Brežice in na drug krajevno običajen način.
(4) Plovba se prostorsko in časovno omeji, pogoji plovbe pa ustrezno prilagodijo izsledkom monitoringa v primeru ugotovljenega pomembnega vpliva plovbe na stanje voda, ki ga z monitoringom ugotovijo pristojne službe, pomembnega vpliva plovbe na gnezdenje ptic in na drstišča oziroma populacije ribjih vrst ter v primeru formiranja novih drstišč fitofilnih vrst rib, ki ga z monitoringom ugotovi skrbnik ali upravljalec.
(5) Ustavljanje plovil na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravo, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest, razen v primeru nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih za plovbo, ni dovoljeno. Upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest s predpisanimi znaki označi območja prepovedi ustavljanja.
(6) Sidranje je prepovedano na celotnem območju bazena. Privezi so lahko samo v pristaniščih ali na morebitnih urejenih območjih s fiksnimi bojami. Izjemoma je sidranje dovoljeno ob izrednih dogodkih, ki bi ogrožali življenje posadke ali potnikov.
(7) Prepoved plovbe ne velja za plovila za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka, za intervencijska plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena HE Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izvajanja vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoringi HE na spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za vzorčenje živih organizmov in njihovih habitatov ter ostale izjeme, kot jih določa zakon, ki ureja plovbo po celinskih vodah.
(8) Plovba na motorni pogon je, razen izjem, ki so določene z zakonom s področja voda, do sprejetja vladne uredbe prepovedana.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE 
15. člen 
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve) v času, ko je plovba dovoljena. Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ.
(3) Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje upravljalca plovbnega območja in koncesionarja HE na spodnji Savi ter Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev pri kateri se presega splošna raba voda, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, v skladu s predpisi o vodah.
(4) Za potrebe tekmovalne veslaške proge se na levem bregu Save med vstopno izstopnim mestom Deželna meja in pristaniščem Vrbina na dnu struge reke Save stalno namesti podvodna konstrukcija na katero se za potrebe organiziranja tekmovanj navežejo boje za označevanje tekmovalnih prog v dolžini 2 km. Podvodna konstrukcija ne sme omejevati pretokov reke ali posegati na območje tesnitev bazena.
(5) Organizator prireditve na prostem je dolžan mesto prireditve opremiti z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke in zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč. Po končani prireditvi mora organizator prireditveni prostor očistiti in odpadke najkasneje v roku 12 ur od zaključka prireditve pripraviti tako, da jih najkasneje v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče, v času 24 ur od zaključka prireditve mora poskrbeti tudi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč.
X. ODDAJANJE PLOVIL 
16. člen 
V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati dejavnost dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil za rekreacijo. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna opravljati plovilo.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA 
17. člen 
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob vsaki njegovi spremembi javno obveščata upravljalec pristanišč oziroma vstopno izstopnega mesta za čolne ter skrbnik plovbnega območja.
18. člen 
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda, ogrožajo vodne objekte in naprave ali povzročajo škodo.
(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno območje le v pristanišču oziroma vstopno izstopnemu mestu za čolne pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in vozilo ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno očisti.
(4) Plovila morajo biti pred plovbo zaradi preprečitve širjenja tujerodnih vrst, očiščena.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL 
19. člen 
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, Civilne zaščite, gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno usposobljene za upravljanje plovil.
20. člen 
(1) V primeru nesreč pri plovbi, je lastnik o tem dolžan obvestiti skrbnika plovbnega območja, slednji pa organizira reševanje in odstranitev posledic nesreče.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani pristojni organ lokalne skupnosti sam ali po usposobljeni organizaciji.
(3) Skrbnik mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
21. člen 
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora razen plovil Civilne zaščite, gasilcev in koncesionarja HE Brežice ni dovoljeno shranjevanje ali vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
XIII. NADZOR 
22. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
XIV. FINANCIRANJE 
23. člen 
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz proračuna Občine Brežice in s pristojbino za privez, ki jo pobira upravljalec pristanišč in vstopno izstopnih mest. Pristojbina se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice.
XV. KAZENSKE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. upravlja plovilo na območjih, kjer je plovba prepovedana (3. člen tega odloka);
2. pluje na plovbnem območju v času, ko je plovba prepovedana (prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka);
3. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plovila iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja (tretji odstavek 4. člena tega odloka);
4. upravlja plovilo, ki ni dovoljene vrste in dimenzij (prvi in drugi odstavek 6. člena tega odloka);
5. ne pridobi dovoljenja za privez ali uporablja privez v nasprotju z navodili plovbe (prvi in tretji odstavek 8. člena tega odloka);
6. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
7. v času prireditve pluje v nasprotju s pogoji, določenemi v dovoljenju upravne enote, v času prireditve pluje na delu plovbnega območja, ki ga je upravljalec določil za prireditev, pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve ali v času ribiških tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);
8. pluje v nevarnih vremenskih razmerah v nasprotju s prepovedjo plovbe, pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ali v primeru prisotnosti plavja, se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne vrednote, ustavi plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravo, vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest ali sidra na območju bazena (prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek 14. člena tega odloka);
9. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in predhodnega soglasja skrbnika oziroma upravljalca po tem odloku, koncesionarja HE Brežice ter Zavoda za ribištvo Slovenije; ne označi prireditvenega prostora, v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev, za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo o vodah (prvi, drugi in tretji odstavek 15. člena tega odloka);
10. kot organizator prireditve na prostem ne opremi mesta prireditve z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke ali zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč ali po končani prireditvi prireditvenega prostora ne očisti ali odpadkov najkasneje v roku 12 ur od zaključka prireditve ne pripravi tako, da jih najkasneje v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče, ali v času 24 ur od zaključka prireditve ne poskrbi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč (peti odstavek 15. člena tega odloka);
11. brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo, ne izobesi navodil za uporabo plovila, cenika in časa oddajanja na vidnem mestu, odda plovilo osebi, ki ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev za upravljanje s plovili ali osebi, ki je nesposobna upravljati plovilo (16. člen tega odloka);
12. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti (prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);
13. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč ali izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (21. člen tega odloka).
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
25. člen 
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. upravlja plovilo na območjih, kjer je plovba prepovedana (3. člen tega odloka);
2. pluje na plovbnem območju v času, ko je plovba prepovedana (prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka);
3. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plovila iz vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja (tretji odstavek 4. člena tega odloka);
4. upravlja plovilo, ki ni dovoljene vrste in dimenzij (prvi in drugi odstavek 6. člena tega odloka);
5. ne pridobi dovoljenja za privez (prvi odstavek 8. člena tega odloka).
26. člen 
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
2. v času prireditve pluje v nasprotju s pogoji, določenemi v dovoljenju upravne enote, v času prireditve pluje na delu plovbnega območja, ki ga je upravljalec določil za prireditev pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve ali v času ribiških tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);
3. pluje v nevarnih vremenskih razmerah v nasprotju s prepovedjo plovbe, pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ali v primeru prisotnosti plavja, se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne vrednote, ustavi plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravo, se vkrca ali izkrca izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest ali sidra na območju bazena (prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek 14. člena tega odloka);
4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in predhodnega soglasja skrbnika oziroma upravljalca po tem odloku, koncesionarja HE Brežice ter Zavoda za ribištvo Slovenije; ne označi prireditvenega prostora, v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev, za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo o vodah (prvi, drugi in tretji odstavek 15. člena tega odloka);
5. kot organizator prireditve na prostem ne opremi mesta prireditve z zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke ali zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč ali po končani prireditvi prireditvenega prostora ne očisti ali odpadkov najkasneje v roku 12 ur od zaključka prireditve ne pripravi tako, da jih najkasneje v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče, ali v času 24 ur od zaključka prireditve ne poskrbi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč (peti odstavek 15. člena tega odloka);
6. brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo, ne izobesi navodil za uporabo plovila, cenika in časa oddajanja na vidnem mestu, odda plovilo osebi, ki ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev za upravljanje s plovili ali osebi, ki je nesposobna upravljati plovilo (16. člen tega odloka);
7. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti (prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);
8. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč ali izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (21. člen tega odloka).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na plovbo na motorni pogon, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe, s katero vlada določi uporabo plovil na motorni pogon.
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-1/2016
Brežice, dne 8. oktobra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti