Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3381. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold, stran 10457.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 34. seji dne 4. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold določa:
– zavezance in višino turistične takse,
– oprostitve pri plačilu turistične takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor, prekrške in globe povezane s turistično in promocijsko takso.
(2) Odlok velja na območju Občine Prebold.
2. člen 
(zavezanci in višina takse) 
(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
(2) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 0,48 eura.
(3) Poleg turistične takse iz drugega odstavka tega člena plačajo zavezanci tudi promocijsko takso v znesku, kot jo določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
3. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Zavezance, ki so polno ali delno oproščeni plačila turistične takse, določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
4. člen 
(vodenje evidenc oprostitev plačila turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
5. člen 
(postopek pobiranja, evidentiranja in nakazovanja takse) 
(1) Postopek pobiranja, evidentiranja in nakazovanja takse določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
(2) Transakcijski račun za nakazilo turistične in promocijske takse objavi Občina Prebold na spletni strani občine.
6. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenjem evidenc opravlja medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, ustanovljena z odlokom Občine Prebold, po postopkih kot jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
7. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 4. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine Prebold preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 134/04).
9. člen 
(začetek veljavnosti tega odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse po tem odloku se prične izvajati s 1. 1. 2019.
Št. 007-0005/2018-10
Prebold, dne 4. oktobra 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost