Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3357. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora, stran 10414.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, s spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 24. seji dne 10. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta odlok, ob upoštevanju splošnih načel delovanja v športu z namenom uresničevanja javnega interesa, določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa v Občini Kranjska Gora, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes v športu v skladu z Zakonom o športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (NPŠ). Javni interes v športu lokalnih skupnosti se določi z letnimi programi športa, ki morajo biti v skladu s tem odlokom in z Nacionalnim programom športa.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z:
– zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ,
– načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
3. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),
– delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno leto od dneva objave javnega razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco udeležencev programov,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. Prostočasno športna vzgoja otrok in mladine
– dejavnost vrtcev in šol izven izobraževalnega programa (6.1.1)
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (športne značke, plavalni, smučarski, drsalni tečaji, šolska športna tekmovanja, druge dejavnosti, ki spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa s športno rekreacijsko dejavnostjo (6.1.2.);
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (6.1.3);
3. Obštudijska športna dejavnost;
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6.1.5);
5. Kakovostni šport (6.1.6);
6. Vrhunski šport (6.1.7);
7. Šport invalidov (6.1.8);
8. Športna rekreacija (6.1.9);
9. Šport starejših (6.1.10);
10. Športni objekti in površine za športe v naravi (6.2);
11. Razvojne dejavnosti v športu:
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu (6.3.1.)
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom (6.3.2)
– Založništvo v športu (6.3.3)
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (6.3.5);
12. Organiziranost v športu (6.4.)
– Delovanje občinskih športnih zvez in društev (6.4.1)
– Prostovoljno delo v športu (6.4.2)
– Profesionalni šport (6.4.3)
– Mednarodne dejavnosti v športu (6.4.4);
13. Športne prireditve in promocija športa
– Športne prireditve pomembne za promocijo občine (6.5.1)
– Podelitev priznanj športnikom občine za dosežke (6.5.2)
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu (6.5.4);
14. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
6. člen 
(letni program športa) 
Z letnim programom športa se (ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v nacionalnem programu športa) določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Kranjska Gora.
Izvajanje letnega programa športa za posamezno koledarsko leto določi (sprejme) občinski svet (po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja).
V letni program športa se (ob upoštevanju tradicije in posebnosti športa v Občini Kranjska Gora) uvrstijo tiste vsebine, ki so pomembne za Občino Kranjska Gora.
III. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
7. člen
Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dodeljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi javnega razpisa. Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom ali zakonom, se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim določi predmet sofinanciranja, predvideni obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev iz zakona, ki ureja javne finance, pri čemer odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred uveljavitvijo proračuna za leto, za katero se odločba izdaja. Župan lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb, pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Sklep o ustavitvi postopka se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa in o tem obvesti tudi vse, ki so oddali vlogo na javni razpis.
Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa pritožba ni dovoljena.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Kranjska Gora. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora biti dovolj dolg, da omogoči vlagateljem pripravo pravilne in kakovostne vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu in ne sme biti krajši od 14 dni od objave javnega razpisa.
8. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija za pregled in oceno športnih programov (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Naloge komisije so:
– preverjanje pravočasnosti vlog,
– odpiranje prijav,
– ugotavljanje popolnosti vlog,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti,
– zahtevanje dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– pregled popolnih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa,
– priprava predloga izbire izvajalcev in višino sofinanciranja programov.
9. člen 
Komisija je sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije.
Predsednik in člani komisije so dolžni podpisati izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Če je predsednik ali kdo izmed članov komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se mora izločiti iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
10. člen 
(besedilo javnega razpisa) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena sredstva (programi realizirani in porabljena dodeljena sredstva),
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo,
– naslov spletnih strani, na katerih je objavljena razpisna dokumentacija.
11. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Vlagatelji podajo vlogo na javni razpis na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge ter pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vsaj:
– besedilo odloka,
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog in načina njihove uporabe.
12. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na razpis mora biti dovolj dolg, da vlagatelj lahko pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in ne sme biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa.
13. člen 
(vloge) 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, če jo je podala upravičena oseba in če je popolna (formalna popolnost).
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
14. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
16. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa oziroma področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
17. člen 
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 16. člena tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema.
Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
18. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
19. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
Z izbranimi izvajalci letnega programa športa izvajalec razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti,
– ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sredstev ali drugih kršitev pogodbenih določil,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
20. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrana področja in programe športa najmanj v obsegu, opredeljenem v prijavi na javni razpis, sredstva pa porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov naročniku v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov.
21. člen 
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil) 
V primeru, da je na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik proračunskih sredstev programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi, lahko naročnik izvajalcu sorazmerno zniža višino odobrenih sredstev, oziroma zahteva vrnitev pridobljenih sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun naročnika:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev oziroma izvajalec ni izvedel odobrenih programov,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
22. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine Kranjska Gora, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(strokovna usposobljenost) 
V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost.
Izvajalci programov športa v Občini Kranjska Gora, ki nimajo ustreznega strokovnega kadra morajo, v skladu s tretjim odstavkom 92. člena ZŠpo, za izvajanje programov pridobiti ustrezen strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020.
Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki ne bodo zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UVG 27-2004, s spr.), njegova določila pa se še uporabljajo za presojo pravnih razmerij, ki izhajajo iz Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2018 v Občini Kranjska Gora.
25. člen 
Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Kranjska Gora so sestavni del tega odloka.
26. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2018-1
Kranjska Gora, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.