Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 10488.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018)6959 z dne 17. oktobra 2018 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. decembra 2014, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Evropske komisije št. C(2017)8425 z dne 6. decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI2014SI14MFOP001 z dne 22. julija 2015, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
6. Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44);
18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2);
21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9);
22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) št. 2014/372 z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/288/EU);
26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2252/2015/EU).«.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo podatki ARSKTRP in MGRT.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Šteje se, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, če najmanj en mejnik iz prejšnjega odstavka na dan 31. decembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Šteje se, da so ciljne vrednosti kazalnika zadevnega sklada dosežene, če mejniki iz drugega odstavka tega člena na dan 31. decembra 2023 dosegajo najmanj 85 odstotkov ciljne vrednosti kazalnika, določenega v SLR.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen
Sedmi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.«.
5. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedo »pripravi« doda besedilo »in izvede«.
6. člen
Sedmi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.«.
7. člen
V drugem odstavku 41. člena se v 1. točki doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– upravljanje in delovanje LAS,«.
Dosedanje prva do tretja alineja postanejo druga do četrta alineja.
8. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za sklad ESRR LAS vlogo iz prejšnjega odstavka vloži v elektronski obliki. LAS se pred elektronskim izpolnjevanjem registrira na spletnem naslovu https://drr-razpisi.si/clld in izpolni vsa polja v vlogi. V spletno aplikacijo je potrebno vnesti tudi skenirane, izpolnjene, podpisane in žigosane priloge iz Priloge 8 te uredbe. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge.«.
V petem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen za ESRR, kjer se upošteva elektronsko oddana vloga iz drugega odstavka.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za sklada EKSRP in ESPR se vloga v fizični obliki vloži na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, za sklad ESRR se vloga vloži v elektronski v obliki v spletni aplikaciji.«.
V sedmem odstavku se za besedo »ARSKTRP« črta besedilo »ali MGRT«.
9. člen
V šestem odstavku 46. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za sklad ESRR mora LAS zahtevek za izplačilo izpolniti in oddati v informacijskem sistemu v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji.«.
V devetem odstavku se v 1. točki sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.
10. člen
V drugem odstavku 49. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Poročilo se za zadevni sklad izpolni in predloži v fizični obliki.«.
11. člen
Deveti odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če se s pregledom doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov, kot ga določa prvi odstavek 19. člena te uredbe, v letu 2022 ugotovi, da LAS z odobrenimi operacijami ne dosega najmanj 50 odstotkov ciljnih vrednosti kazalnikov, določenih v SLR na podlagi drugega odstavka 19. člena te uredbe, se zaustavi izplačilo sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.«.
Dosedanji enajsti do trinajsti odstavek postanejo deseti do dvanajsti odstavek.
Dosedanji štirinajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Če upravičenec krši določbo 65. člena in šestega odstavka 78. člena te uredbe na način, da označenosti ne zagotavlja v obdobju trajanja obveznosti označevanja, se izrečejo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izreče opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi se upravičencu iz zadevne operacije iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« ali iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« do odprave pomanjkljivosti zaustavijo izplačila,
– za sklad ESPR mora upravičenec v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev za vsako nadaljnjo ugotovljeno kršitev v proračun Republike Slovenije vrniti po pet odstotkov izplačanih sredstev.«.
Dosedanji petnajsti do enaindvajseti odstavek postanejo štirinajsti do dvajseti odstavek.
12. člen
Deveti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Rezerva za uspešnost je razlika med višino sredstev iz naslova PRP 2014–2020, določenih v prvem odstavku 9. člena te uredbe, seštevkom odobrenih sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena ter zneskom iz šestega odstavka tega člena. Za vsak mejnik iz prve do četrte alineje drugega odstavka 19. člena te uredbe se nameni 25 odstotkov rezerve za uspešnost. Rezerva za uspešnost posameznega mejnika se sorazmerno razdeli med LAS, ki so dosegli mejnik v skladu tretjim odstavkom 19. člena te uredbe. LAS pridobi rezervo za uspešnost v višini seštevka sorazmernega deleža doseženih mejnikov.«.
13. člen
V šestem odstavku 64. člena se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gre za stroške dela ocenjevalne komisije iz 15. točke 12. člena te uredbe, kjer upravičenec priloži dokazila o izbiri članov ocenjevalne komisije na pregleden način.«.
14. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(obveznosti v zvezi s sofinanciranimi operacijami) 
Poleg obveznosti iz prvega odstavka 49. člena te uredbe morajo upravičenci, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020 v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.«.
15. člen
V osmem odstavku 68. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Preostanek sredstev za pokritje upravičenih in neupravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov.«.
Štirinajsti odstavek 68. člena se črta.
16. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(pogoji za upravičenost) 
(1) Ne glede na šesti odstavek 29. člena te uredbe mora biti operacija izvedena izven mestnih naselij mestnih občin, določenih v Prilogi 1 te uredbe.
(2) Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju med MGRT in upravičencem.
(3) Upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije, če gre za spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, kot jih določa predpis, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Na koncu prvega odstavka 71. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar ne pred datumom začetka operacije.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na četrti odstavek 29. člena te uredbe se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar ne pred 1. januarjem 2014.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
18. člen
V drugem odstavku 77. člena se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gre za stroške dela ocenjevalne komisije iz 15. točke 12. člena te uredbe, kjer upravičenec predloži dokazila o izbiri članov ocenjevalne komisije na pregleden način.«.
19. člen
Za petim odstavkom 78. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati v skladu z Uredbo 763/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani OP ESPR 2014–2020, pet let od datuma zadnjega izplačila sredstev.«.
20. člen
V Prilogi 8 se v I. poglavju točka i) pod 2. točko spremeni tako, da se glasi:
»i) projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.
V III. poglavju se v točki b) pod 2. točko črta četrta alineja.
Dosedanja peta alineja, ki postane četrta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– dokazila o finančnem pokritju operacije, če znesek za posameznega upravičenca presega 20.000 eurov zaprošenih sredstev,«.
Dosedanje šesta do deveta alineja postanejo peta do osma alineja.
Dosedanja deseta alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– poslovni načrt (za naložbe),«.
Dosedanje enajsta do petnajsta alineja postanejo deseta do štirinajsta alineja.
Točka i) pod 3. točko se spremeni tako, da se glasi:
»i) projektna dokumentacija izvedenih del (PID),«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18), se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
22. člen
(začetek uporabe) 
Določbe novega drugega, petega in šestega odstavka 45. člena se začnejo uporabljati 1. decembra 2018.
23. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0075
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti