Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3287. Sklep o postopku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, stran 10255.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 1. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07, 59/07 in 59/17) (v nadaljevanju: SD OLN2).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobivanja strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo akta in njegove posamezne faze;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje poslovne cone Boštanj – TC Mercator je umeščeno na severovzhodnem robu naselja Boštanj, na desnem bregu reke Save, ob glavni državni cesti G1-5 Zidani Most–Krško–Drnovo, v neposredni bližini mostu čez reko Savo, ki je vstopna točka v mesto Sevnica. Na območju poslovne cone je v veljavi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (v nadaljevanju: OLN). Obravnavano območje je po podrobnejši namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti.
Na delu območja OLN je nepozidano zemljišče s parc. št. 296/113, k.o. 1381 Boštanj, ki je v lasti podjetja Trbovc d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica.
Na njem želi investitor zgraditi poslovni objekt za potrebe svoje dejavnosti – trgovina na debelo in drobno z mesom in mesnimi izdelki.
Ker so potrebe investitorja za gradnjo poslovnega objekta drugačne od določb veljavnega OLN, je potrebno spremeniti OLN v delu, ki se nanaša na del navedene zemljiške parcele.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD OLN2 je del poslovne cone Boštanj – TC Mercator in obsega zemljišče s parcelno številko 296/113, k.o. 1381 Boštanj v izmeri 3.962,00 m².
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, mnenj in smernic posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OLN2 poteka v skladu določbami od 118. do 121. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD OLN2 in njegovih posameznih faz:
Faza
Nosilci
Roki /dni
sklep o pripravi
župan
september 2018
objava sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica 
7
izdelava osnutka SD OLN2
izdelovalec 
14 dni po izboru izdelovalca
pridobitev prvega mnenja
izdelovalec 
30
usklajevanje s smernicami iz pridobljenih mnenj
izdelovalec, 
Občina Sevnica
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec 
21 po prejemu vseh mnenj
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
30
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica
14
javna razgrnitev in javna obravnava
izdelovalec, 
Občina Sevnica
30
priprava stališč do pripomb in predlogov
izdelovalec, 
Občina Sevnica
15
obravnava in potrditev stališč do pripomb na seji občinskega sveta
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava stališč do pripomb v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
7
priprava predloga
izdelovalec
8 dni po potrditvi stališč do pripomb
pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
30
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec 
10 dni po prejemu vseh mnenj
sprejem usklajenega predloga SD OLN2
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica 
7
izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih izvodih in digitalni obliki.
izdelovalec
10
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD OLN2 na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
6. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
7. HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
13. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
14. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD OLN2 za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD OLN2 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Pri pripravi SD OLN2 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Trbovc d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD OLN2, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor. Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD OLN2, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0016/2018
Sevnica, dne 28. septembra 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti