Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3249. Statut zavoda, stran 10160.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 20. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 70/17) je svet Javnega zavoda Mekinjski samostan na konstitutivni seji dne 4. 7. 2018 sprejel
S T A T U T  Z A V O D A 
1. člen 
Ta statut ureja organizacijo in organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
2. člen 
(1) Javni zavod Mekinjski samostan (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 70/17; v nadaljevanju: Odlok o ustanovitvi zavoda) na seji dne 29. 11. 2017, za opravljanje dejavnosti po navedenem odloku.
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Kamnik (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(3) Ustanovitev zavoda je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani s sklepom opr. štev. Srg 2018/13617 z dne 5. 4. 2018, matična številka 8180431000, davčna številka 19359713.
(4) Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, odlokom o ustanovitvi in tem statutom.
3. člen 
(1) Delo zavoda je javno. Javnost dela zagotavlja zavod s posredovanjem letnega poročila o delu zavoda, finančnih podatkih o poslovanju zavoda, podatkih o izvedenih kulturnih in drugih prireditvah, obveščanju javnosti o izrednih dogodkih s področja dela zavoda ali pred začetkom posameznih aktivnosti in na drugi način, ki omogoča izvajanje načela javnosti delovanja.
(2) Za zagotavljanje javnosti delovanja skrbita direktor in svet zavoda.
4. člen 
Ime zavoda je Javni zavod Mekinjski samostan.
Sedež zavoda je: Polčeva pot 10, 1241 Kamnik.
Skrajšano ime zavoda je Mekinjski samostan.
Ime zavoda v angleškem jeziku glasi: Public institution Monastery Mekinje.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
5. člen 
Zavod ima žig okrogle oblike premera 40 mm, v sredini katerega je logotip, na zunanjem obodu pa je napisan naziv in naslov zavoda.
6. člen 
Zavod izvaja dejavnost, določeno z Odlokom o ustanovitvi zavoda.
7. člen 
(1) Notranja organizacija zavoda in sistemizacija delovnih mest se določi s splošnim aktom, ki ga v soglasju s svetom zavoda sprejme direktor zavoda.
(2) Za opravljanje finančno-računovodskih, administrativnih, komercialnih, promocijskih, pravno kadrovskih, informacijskih, vzdrževalnih in ostalih skupnih zadev v zavodu skrbi direktor zavoda.
8. člen 
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
9. člen 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Naloge sveta zavoda so določene v odloku o ustanovitvi zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, imenovani izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ oziroma pravnih zadev,
– en predstavnik zaposlenih,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Direktor najkasneje 30 dni pred iztekom mandata sveta zavoda objavi dan volitev predstavnika zaposlenih. Kandidati so vsi zaposleni, razen direktorja in tistih zaposlenih, ki direktorju do dneva volitev pisno sporočijo, da ne želijo kandidirati. Funkcijo volilne komisije, ki pripravi volilni material, izvede tajno glasovanje in ugotovi izid volitev, opravijo vsi zaposleni. O izvedenih tajnih volitvah se sestavi zapisnik, ki se skupaj z volilnim gradivom hrani do izvolitve novega člana v svet zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kamnik na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva, ki ga objavi direktor najkasneje 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda. V javnem pozivu se določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati ter način izbora. Javni poziv mora biti predhodno usklajen z občinsko upravo in svetom zavoda.
(3) Svet zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
(4) Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov sveta zavoda.
(5) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika. Predsednik se ne more vzdržati glasovanja.
(6) Člani sveta zavoda glasujejo javno, razen o razrešitvi direktorja Javnega zavoda ali če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov sveta zavoda.
(7) Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.
(8) Podrobnejše delovanje sveta se uredi s poslovnikom, ki ga sprejema svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
10. člen 
(1) Svet zavoda opravlja svoje delo na sejah. Seje so lahko redne, izredne ali korespondenčne. Sejo skliče predsednik na lastno pobudo ali pobudo članov sveta zavoda ali ustanovitelja. O seji se piše zapisnik.
(2) Vabilo na sejo z dnevnim redom in materialom mora biti članom sveta zavoda poslano po elektronski pošti, praviloma sedem dni pred sejo.
(3) Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda, kadar to pisno zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda. Vlagatelja zahteve za sklic seje sveta zavoda morata predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik sveta zavoda mora sejo sklicati v roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
(4) En izvod sklica seje sveta zavoda in gradiva zavod pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za družbene dejavnosti. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi ipd.).
(5) Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo zaposleni v zavodu.
11. člen 
(1) Na sejo sveta zavoda se vedno povabi direktorja Javnega zavoda.
(2) Predsednik sveta zavoda na sejo sveta zavoda lahko povabi tudi druge osebe, v kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda. Vabljene osebe nimajo pravice odločanja in glasovanja.
12. člen 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
13. člen 
(1) Naloge in pristojnosti direktorja, pogoje in postopek za njegovo imenovanje ureja Odlok o ustanovitvi zavoda.
(2) Glede izvedbe razpisnega postopka, varstva pravic, ponovnega razpisa, imenovanja vršilca dolžnosti in razrešitve direktorja se uporabljajo še določbe Zakona o zavodih in drugih predpisov, ki urejajo vprašanja iz tega odstavka.
(3) Pri pripravi in izvedbi razpisa za direktorja zavoda sodeluje tudi občinska uprava Občine Kamnik.
14. člen 
Plača in drugi prejemki direktorja se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta svet zavoda in direktor. Plača se določi skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen 
Med začasno odsotnostjo direktorja ga nadomešča delavec zavoda, ki ga direktor za to pooblasti.
16. člen 
(1) Zavod mora zagotoviti poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer odgovarja za zakonitost poslovanja zavoda direktor zavoda.
(2) Zavod ugotavlja svoj prihodek, ki ga pridobiva z izvajanjem svoje dejavnosti v rokih in na način, ki ga določajo zakonski in podzakonski predpisi.
(3) Zavod sestavi in predloži pristojnim organom periodične in zaključni račun skladno s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.
17. člen 
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kamnik.
18. člen 
(1) Zavod predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu in to neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov, ki se nanašajo na:
(a) nakup ali prodajo nepremičnin
(b) investicije in druge naložbe, ki v posamičnem primeru presegajo vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
c) sklepanja posojilnih pogodb ali dajanja poroštev, ki v posamičnem primeru presegajo vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
(d) sklepanja najemnih pogodb, za katera bi letna najemnina presegala vrednosti, določene s predpisi, ki urejajo naročila male vrednosti
(e) druge posle, za katere tako določajo veljavni predpisi in pogodba.
(2) Za pravne posle iz prejšnjega odstavka tega člena mora direktor pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
19. člen 
(1) Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu, tem statutu ali drugih splošnih aktih zavoda določeni kot poslovna tajnost, mora spoštovati predpisane ukrepe za njihovo varstvo.
(2) Kot poslovno tajnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov ali institucij oziroma podjetij, če so označeni kot poslovna tajnost.
(3) Kršitev določb o varovanju poslovne tajnosti pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko iz krivdnih razlogov odpove pogodba o zaposlitvi.
20. člen 
Zavod mora varovati kot tajnost tudi listine in podatke, ki jih pristojni organ razglasi za poslovno ali drugo tajnost, ali ki jih pristojni organ kot zaupne sporoči zavodu, ali ki vsebujejo ponudbe za natečaj ali javno licitacijo, dokler niso javno objavljeni.
21. člen 
Listine in podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost sme drugim sporočati le direktor oziroma oseba, ki jo on pisno pooblasti, za listine in podatke sveta zavoda pa predsednik sveta zavoda oziroma oseba, ki jo on pisno pooblasti.
22. člen 
Gradivo, ki predstavlja poslovno tajnost, se hrani ločeno od druge dokumentacije na način, ki zagotavlja ohranitev zaupnosti.
23. člen 
(1) Vsakdo ima pravico do varstva svojih osebnih podatkov.
(2) Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje zavod v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom.
(3) Za uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se ne nanašajo na uresničevanje njihovih pravic in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pisno soglasje.
24. člen 
Zavod mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen 
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda so določene z Odlokom o ustanovitvi zavoda.
26. člen 
Nadzor nad poslovanjem Javnega zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava, Nadzorni odbor ali zunanji izvajalci
– Računsko sodišče Republike Slovenije in drugi organi nadzora.
Zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje revizije poslovanja določi direktor zavoda v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
27. člen 
Ta statut je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov sveta zavoda, v veljavo pa stopi z dnem, ko nanj poda soglasje ustanovitelj in po objavi v uradnem listu.
28. člen 
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot statut.
Št. 01/2018
Kamnik, dne 4. julija 2018
Anja Grašič l.r.
Predsednica 
sveta zavoda Javni zavod 
Mekinjski samostan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti