Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018, stran 10251.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 11. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.660.986,73
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.323.142,26
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.854.107,63
700 Davki na dohodek in dobiček
3.995.770,00
703 Davki na premoženje
727.661,63
704 Domači davki na blago in storitve
130.676,00
706 Drugi davki
0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.469.034,63
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.251.898,72
711 Takse in pristojbine
7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
116.480,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.288,59
714 Drugi nedavčni prihodki
80.367,32
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
650.557,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
540.557,00
73 
PREJETE DONACIJE
21.410,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
21.410,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.614.218,72
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
950.559,10
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
2.663.659,62
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
51.658,75
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
51.658,75
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.402.501,66
40 
TEKOČI ODHODKI
2.876.068,62
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
547.175,97
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.246,72
402 Izdatki za blago in storitve
2.191.043,93
403 Plačila domačih obresti
37.602,00
409 Rezerve
20.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.033.100,41
410 Subvencije
405.200,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.397.532,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
500.965,17
413 Drugi tekoči domači transferi
729.403,24
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.343.607,28
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.343.607,28
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
149.725,35
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
108.960,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.765,35
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–741.514,93
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
270,38
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
270,38
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
270,38
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
50
ZADOLŽEVANJE (500)
867.274,00
500 Domače zadolževanje
867.274,00
VIII. 
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
219.964,30
550 Odplačila domačega dolga
219.964,30
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–93.934,85
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
647.309,70
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
741.514,93
9009 Splošni sklad za drugo
93.934,85
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.«
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki, področji proračunske porabe, med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.«
Besedilo petega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče prevideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov, oziroma s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med programskimi področji proračunske porabe. Med izvrševanjem proračuna lahko župan proračunsko postavko oziroma konto preimenuje oziroma poimensko uskladi, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov.«
Besedilo šestega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan odloča o prerazporeditvi sredstev med konti prihodkov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov.«
3. člen 
Besedilo drugega odstavka 7. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določilo prve alineje tega člena, lahko v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v načrt razvojnih programov za obdobje štirih let s sklepom uvrsti župan.«
Besedilo tretjega odstavka 7. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 44/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko spreminja nazive projektov, vrednosti projektov in vire financiranja v načrtu razvojnih programov za celotno obdobje. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov tudi po uveljavitvi proračuna na podlagi sklepa župana.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2018
Pivka, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti