Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3241. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 10148.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa zavezanca za označevanje, način označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja ukrepov, podukrepov ali operacij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. aprila 2018 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), za izvajanje Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU).
2. člen 
(zavezanec za označevanje) 
(1) Zavezanec za označevanje vira sofinanciranja po tem pravilniku je v skladu s prilogo III k Uredbi 808/2014/EU upravičenec do podpore iz ukrepa, podukrepa ali operacije iz PRP 2014–2020.
(2) Če gre za kolektivno naložbo iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je zavezanec za označevanje vira sofinanciranja vodilni partner.
(3) Če gre za tehnično pomoč iz PRP 2014–2020, sta zavezanca za označevanje vira sofinanciranja:
– MKGP kot organ upravljanja iz PRP 2014–2020 v skladu s točko (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU) in
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) kot akreditirana plačilna agencija v skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1305/2013/EU.
3. člen 
(način označevanja vira sofinanciranja) 
(1) Način označevanja vira sofinanciranja je določen glede na:
– vrsto ukrepa, podukrepa ali operacije in
– višino podpore, ki je dodeljena z odločbo, izdano v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali pogodbo, sklenjeno na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: dodeljena podpora).
(2) Če ima zavezanec za označevanje poslovno spletno stran v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s 14. členom tega pravilnika, na tej spletni strani označi vir sofinanciranja v skladu z 8. členom tega pravilnika, ne glede na višino dodeljene podpore.
(3) Če je višina dodeljene podpore večja od 50.000 eurov, zavezanec za označevanje poleg označitve na poslovni spletni strani v skladu s prejšnjim odstavkom, označi vir sofinanciranja s plakatom v skladu z 9. členom tega pravilnika ali obrazložitveno tablo v skladu z 12. členom tega pravilnika. Ta obveznost ne velja za ukrepe Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, Ekološko kmetovanje, Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 ter v primeru zavezanca za označevanje, ki izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka tega člena.
(4) Zavezanec za označevanje poleg označitve vira sofinanciranja v skladu z drugim odstavkom tega člena označi vir sofinanciranja tudi z začasnim panojem v skladu z 11. členom tega pravilnika, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– gre za ukrep Naložbe v osnovna sredstva ali podukrep Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov;
– podpora se dodeli za naložbe v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter
– višina dodeljene podpore je večja od 500.000 eurov.
(5) Začasni pano iz prejšnjega odstavka se najpozneje v treh mesecih po zaključku naložbe nadomesti s stalno obrazložitveno tablo v skladu z 12. členom tega pravilnika, pri čemer se šteje, da je naložba zaključena, ko je vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Če gre za naložbo v stroj ali opremo v okviru ukrepa Naložbe v osnovna sredstva, razen naložbe v vgradno opremo objekta, mora zavezanec za označevanje označiti posamezni stroj ali opremo z nalepko v skladu z 10. členom tega pravilnika, če je upravičeni strošek posameznega stroja ali opreme višji od 50.000 eurov.
(7) Vir sofinanciranja se v skladu z 9., 11. in 12. členom tega pravilnika označi na vidnem mestu:
– na lokaciji izvajanja ukrepa, podukrepa ali operacije,
– na sedežu zavezanca za označevanje ali
– na gospodarskem poslopju, ki leži na naslovu ali sedežu zavezanca za označevanje.
(8) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena označevanje vira sofinanciranja v skladu z 9., 11. in 12. členom tega pravilnika ni potrebno v naslednjih primerih:
– če je zavezanec za označevanje fizična oseba, ki ima naslov v dvo ali večstanovanjski stavbi v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17);
– če gre za podukrep Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov;
– če je s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ali predpisom, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, določeno, da označevanje ni dovoljeno.
(9) Informacijsko in komunikacijsko gradivo, za katero je zavezancu za označevanje dodeljena podpora, se označi v skladu s 13. členom tega pravilnika, če je na gradivu uporabljen tudi nacionalni ali občinski simbol.
4. člen 
(način označevanja pri kolektivnih naložbah v okviru podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva) 
(1) Če gre za kolektivno naložbo v okviru podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, vodilni partner označi vir sofinanciranja na poslovni spletni strani v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(2) Če gre za kolektivno naložbo v ureditev objektov, mora vodilni partner, poleg označitve na poslovni spletni strani v skladu s prejšnjim odstavkom, označiti vir sofinanciranja na lokaciji naložbe:
– s plakatom v skladu z 9. členom tega pravilnika ali obrazložitveno tablo v skladu z 12. členom tega pravilnika, če je višina dodeljene podpore večja od 50.000 evrov;
– z začasnim panojem v skladu z 11. členom tega pravilnika, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Začasni pano se nadomesti s stalno obrazložitveno tablo v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Če gre za kolektivno naložbo v stroj ali opremo, razen naložbe v vgradno opremo objekta, mora vodilni partner označiti posamezni stroj ali opremo z nalepko v skladu z 10. členom tega pravilnika, če je upravičeni strošek posameznega stroja ali opreme višji od 50.000 eurov.
5. člen 
(način označevanja pri ukrepu Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER) 
(1) Če gre za podukrep Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:
– lokalna akcijska skupina (v nadaljnjem besedilu: LAS) in vodilni partner označita vir sofinanciranja na svoji poslovni spletni strani v skladu z 8. členom tega pravilnika;
– LAS postavi obrazložitveno tablo na svojem naslovu v skladu z 12. členom tega pravilnika, če je višina dodeljene podpore večja od 50.000 evrov. Če naslov vodilnega partnerja ni enak naslovu LAS, se postavi obrazložitvena tabla na naslovu LAS in vodilnega partnerja.
(2) Če gre za podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, upravičenci do podpore iz teh podukrepov:
– ki imajo poslovno spletno stran v času trajanja obveznosti v skladu s 14. členom tega pravilnika, označijo vir sofinanciranja na poslovni spletni strani v skladu z 8. členom tega pravilnika;
– označijo vir sofinanciranja s plakatom ali obrazložitveno tablo na vidnem mestu v skladu z 9. ali 11. členom tega pravilnika, če je višina dodeljenih sredstev večja od 50.000 eurov.
(3) Za podukrep Pripravljalna podpora se vir sofinanciranja ne označuje v skladu s tem pravilnikom.
6. člen 
(način označevanja tehnične pomoči) 
Zavezanec za označevanje iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika označi vir sofinanciranja z opisom namena vira sofinanciranja tehnične pomoči PRP 2014–2020 na poslovni spletni strani in enim plakatom ali obrazložitveno tablo v skladu z 8. in 9. oziroma 12. členom tega pravilnika.
7. člen 
(obvezni elementi označevanja) 
(1) Obvezni elementi označevanja vira sofinanciranja so naslednji:
1. naziv ukrepa, podukrepa ali operacije ali namen dodeljene podpore iz PRP 2014–2020;
2. simbol Evropske unije;
3. navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«;
4. simbol PRP v skladu s Prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. simbol Republike Slovenije: zastava ali grb, oblikovana v skladu s predpisom, ki ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije ter slovensko narodno zastavo;
6. če gre za podukrepe Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, se poleg elementov iz 1. do 5. točke tega odstavka uporabi tudi simbol LEADER v skladu s Prilogo tega pravilnika.
(2) Elementi označevanja iz prejšnjega odstavka morajo skupaj zavzemati najmanj 25 % površine plakata, nalepke, obrazložitvene table, stalne obrazložitvene table in začasnega panoja, pri čemer morajo biti simboli iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka enake velikosti.
(3) Obvezni elementi označevanja na nalepki, plakatu, obrazložitveni tabli, stalni obrazložitveni tabli ali začasnem panoju so čitljivi in jasno razvidni.
(4) Simboli iz 2., 4., 5., in 6. točke prvega odstavka tega člena so enake velikosti. Če se uporabijo tudi drugi simboli, ki niso določeni v prvem odstavku tega člena, morajo biti drugi simboli po velikosti enaki in po kakovosti barv enakovredni simbolom iz prvega odstavka tega člena.
(5) Glede elementa označevanja iz 3. točke prvega odstavka tega člena morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– oblika pisave je pokončna,
– barva pisave je črna,
– poravnava je sredinska,
– besedilo je, glede na markerje v zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu, vertikalno in horizontalno sredinsko poravnano in
– velikost pisave je sorazmerna z dolžino besedila, da napis sovpada predpisanemu polju.
8. člen 
(poslovna spletna stran) 
(1) Poslovna spletna stran je spletna stran zavezanca za označevanje, ki je namenjena trženju njegovih proizvodov ali opravljanju storitev, ki so povezani z namenom dodeljene podpore iz podukrepa ali ukrepa PRP 2014–2020, če se podpora dodeli na podlagi zbirne vloge.
(2) Poleg obveznih elementov označevanja iz prvega odstavka prejšnjega člena, poslovna spletna stran vsebuje tudi naslednje obvezne elemente:
– cilje in pričakovane rezultate ukrepa, podukrepa ali operacije;
– povzetek ukrepa, podukrepa ali operacije, če je višina dodeljene podpore večja od 500.000 eurov; in
– povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP 2014–2020 (www.program-podezelja.si/).
(3) Elementi označevanja iz prejšnjega odstavka so na naslovni strani poslovne spletni strani ali na podstrani poslovne spletne strani. Če so elementi označevanja na podstrani poslovne spletne strani, mora biti na naslovni strani poslovne spletne strani objavljena hiperpovezava na podstran, kjer je označen vir sofinanciranja. Hiperpovezava na naslovni spletni strani mora biti ustvarjena preko skupne označbe elementov iz prvega odstavka prejšnjega člena, uporabi pa se lahko tudi druga jasna hiperpovezava na podstran poslovne spletne strani.
(4) Elementi označevanja iz drugega odstavka tega člena obsegajo najmanj 25 % naslovne strani poslovne spletne strani ali podstrani poslovne spletne strani.
9. člen 
(plakat) 
(1) Velikost plakata je najmanj A3 (297 mm x 420 mm).
(2) Zavezanec za označevanje lahko uporabi natisnjene plakate, ki se pridobijo na ARSKTRP in izpostavah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
10. člen 
(nalepka) 
(1) Nalepka se nalepi na vidno mesto opreme, na način, da ne ovira delovnega procesa.
(2) Nalepka mora biti ustrezne velikosti glede na velikost opreme, pri čemer je lahko velikost nalepke 15 cm x 7,5 cm ali 20 cm x 10 cm ali 25 cm x 12,5 cm.
(3) Če gre za podukrepe Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, se lahko poleg velikosti nalepke iz prejšnjega odstavka, uporabi tudi nalepka velikosti 10 cm x 5 cm.
(4) Zavezanec za označevanje lahko uporabi natisnjene nalepke, ki se pridobijo na ARSKTRP in izpostavah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
11. člen 
(začasni pano) 
(1) Velikost začasnega panoja je najmanj A3 (297 mm x 420 mm).
(2) Če je pri naložbi v ureditev objektov zahtevana postavitev gradbiščne table v skladu s pravilnikom, ki ureja gradbišča, se šteje, da je obveznost označevanja vira sofinanciranja z začasnim panojem izpolnjena, če so obvezni elementi označevanja iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika navedeni na gradbiščni tabli.
12. člen 
(obrazložitvena tabla in stalna obrazložitvena tabla) 
(1) Velikost obrazložitvene table je najmanj A3 (297 mm x 420 mm).
(2) Velikost stalne obrazložitvene table je najmanj A3 (297 mm x 420 mm).
(3) Obrazložitvena tabla in stalna obrazložitvena tabla morata biti iz obstojnega materiala, ki bo omogočal izpolnjevanje obveznosti iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
13. člen 
(informacijska in komunikacijska gradiva) 
(1) Vrste informacijskih in komunikacijskih gradiv so:
1. tiskana gradiva (knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj ter predstavitve podukrepov PRP 2014–2020),
2. spletna gradiva (spletne publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj, svetovanj in predstavitve podukrepov PRP 2014–2020),
3. informativne table,
4. avdiovizualni material (CD in DVD zgoščenke),
5. promocijski material (majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in umetnostne obrti oziroma rokodelski izdelki),
6. prispevki na radiu in televiziji (oglasi, oddaje in serije).
(2) Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega pravilnika so obvezni elementi označevanja gradiva iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka naslednji:
1. simbol Evropske unije;
2. navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«, pri čemer morajo biti izpolnjene zahteve iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika. Če gre za tehnično pomoč PRP 2014–2020 in je vir sofinanciranja poleg EKSRP tudi drug evropski strukturni in investicijski sklad, se lahko namesto navedbe iz prejšnjega stavka uporabi navedba »Evropski strukturni in investicijski skladi«;
3. simbol PRP 2014–2020 v skladu s Prilogo tega pravilnika. Če gre za tehnično pomoč in je vir sofinanciranja poleg EKSRP tudi drug evropski strukturni in investicijski sklad, se lahko namesto navedbe iz prejšnjega stavka uporabi simbol CLLD v skladu s Prilogo tega pravilnika;
4. simbol Republike Slovenije: zastava ali grb, oblikovana v skladu s predpisom, ki ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije ter slovensko narodno zastavo;
5. navedba organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP;
6. če gre za podukrepe Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupinese poleg elementov označevanja iz 1. do 5. točke tega odstavka uporabi simbol LEADER v skladu s Prilogo tega pravilnika.
(3) Če gre za gradivo iz 6. točke prvega odstavka tega člena, zavezanec za označevanje, ne glede na prvi odstavek 7. člena tega pravilnika, izpolni obveznosti označevanja vira sofinanciranja z ustno navedbo: »Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.«.
(4) Če gre za tiskano gradivo iz 1. točke prvega odstavka tega člena, se elementi označevanja iz drugega odstavka tega člena navedejo na strani, kjer je uporabljen nacionalni ali občinski simbol, razen elementa označevanja iz 5. točke drugega odstavka tega člena pravilnika, ki se lahko navede tudi v kolofonu tiskanega gradiva.
(5) Informativna tabla iz 3. točke prvega odstavka tega člena je obvestilna tabla, ki zajema predstavitev tematskih poti, lokacije ali območja. Usmerjevalne table se ne štejejo kot informativne table.
(6) Če označevanje vira sofinanciranja na promocijskem materialu iz 5. točke prvega odstavka tega člena ni možno, se z virom sofinanciranja označi embalaža promocijskega materiala ali vizitka, ki se pritrdi promocijskemu materialu.
(7) Obvezni elementi označevanja iz drugega odstavka tega člena se lahko uporabijo v barvni ali črno-beli različici.
14. člen 
(trajanje obveznosti) 
(1) Zavezanci za označevanje imajo obveznost označevanja vira sofinanciranja v naslednjem časovnem obdobju:
– od vročitve odločbe do zadnjega izplačila sredstev;
– od podpisa pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, do zadnjega izplačila sredstev;
– od vložitve zbirne vloge do izplačila sredstev, če gre za ukrep Dobrobit živali ali Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami;
– od vložitve prvega zahtevka za izplačilo sredstev v okviru zbirne vloge do zadnjega izplačila sredstev, če gre za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ali Ekološko kmetovanje.
(2) Obveznost označevanja s stalno obrazložitveno tablo v skladu s petim odstavkom 3. člena tega pravilnika traja še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2018
Ljubljana, dne 16. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0081
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti