Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3308. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib, stran 10304.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. in 289. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 2. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib 
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI 
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (v nadaljevanju: OPPN) vključuje zemljišče parc. št. 20/5 in del zemljišča parc. št. 13/5, vse k.o. Žalec na vzhodnem delu območja veljavnega zazidalnega načrta. Območje OPPN je v občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljeno kot območje stanovanjskih površin naselja Podvin, z oznako enote urejanja prostora (EUP) PV-2.
Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi za pripravo OPPN je podana pobuda investitorjev po gradnji stanovanjske hiše vključno z gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ter vsemi ostalimi ureditvami ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, ki so potrebni za normalno uporabo objekta.
Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (Uradni list RS, št. 63/01) ter
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. PREDMET IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OPPN 
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Gradnja stanovanjske hiše,
– Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– Druge ureditve ter spremembe komunalne infrastrukture, ki so potrebne za normalno uporabo objektov.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN vključuje zemljišče parc. št. 20/5 in zahodni del zemljišča parc. št. 13/5, vse k.o. Žalec. Okvirna velikost obravnavanega območja je cca 900 m2.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
IV. VRSTA POSTOPKA 
Postopek sprememb in dopolnitev OPPN se izvede skladno s 123. členom ZUreP-2, po rednem postopku sprememb in dopolnitev.
V. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena po naslednjih fazah in okvirnih rokih:
– Priprava osnutka: 20 dni,
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 30 dni,
– Izdelava dopolnjenega osnutka (vključno z okoljskim poročilom v primeru izdelave CPVO): 30 dni,
– Javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni,
– Priprava in zavzetje stališča do podanih pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve: 20 dni,
– Izdelava predloga OPPN: 30 dni,
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP): 30 dni,
– Izdelava usklajenega predloga OPPN: 30 dni,
– Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (v primeru izdelave CPVO): 30 dni,
– Sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu: 30 dni,
– Objava odloka v Uradnem listu RS in pričetek njegove veljavnosti: 30 dni.
Upoštevani so minimalni okvirni roki (skupaj 10–11 mes.).
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN, pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
5. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
7. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
8. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
11. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
12. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Alenka Gominšek in Janez Šumenjak, Ložnica pri Žalcu 11/b, 3310 Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
VII. VKLJUČEVANJE JAVNOSTI 
Dopolnjeni osnutek (v primeru izdelave CPVO, tudi okoljsko poročilo) se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski MS Žalec in na Občini Žalec ter na spletni strani Občine Žalec. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec.
VIII. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral pobudnik in naročnik sam.
IX. KOORDINACIJA Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
X. OBJAVA SKLEPA 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2018
Žalec, dne 2. oktobra 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti