Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 10266.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 34/15, 85/15), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 18021.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica vsebujejo poleg tega odloka tudi obvezne priloge, ki so na vpogled v prostorih Občine Slovenska Bistrica.
3. člen 
V 4. členu se dodata alineji:
»38.b Farovec
38.c Zgornja Ložnica«
4. člen 
Na koncu 5. člena se doda naslednja alineja:
»7 – območja gozdnih zemljišč.«
5. člen 
V 7. členu se v alinejah a, b, e in f dodata coni 38b in 38c.
6. člen 
Doda se nov 7.b člen, ki se glasi:
»Na območju iz sedme alineje 5. člena, tj. na gozdnih zemljiščih, kot so opredeljena v veljavnih prostorskih sestavinah planskih aktov za območje Občine Slovenska Bistrica, so, razen primarne rabe, dovoljeni naslednji posegi:
a) nujni posegi in ureditve za potrebe obrambe, za odpravljanje negativnih vplivov na okolje in zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanju nalog policije;
b) ureditve, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda ter na renaturacijo vodotokov;
c) naslednji enostavni objekti po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje:
– naslednji pomožni objekti v javni rabi: grajena urbana oprema in grajeno igralo (le v neposredni bližini obstoječih pešpoti), grajena oprema trim steze, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos;
– podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 0,5 m, če se jih izvaja ob rekonstrukciji cest;
– vodnjaki in vrtine za lastno oskrbo in raziskave;
– naslednji priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture: priključek na kategorizirano javno cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja);
– kolesarske, gozdne, pešpoti in podobne, ki niso del cestnega sveta;
– naslednja vodna zajetja ter objekti za akumulacijo in namakanje prostornine do 250 m3: grajeno zajetje na tekoči vodi;
– naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: grajena obora, grajena ograja za pašo živine, napajalno korito, krmišče, grajena gozdna prometnica in druga gozdarska oprema;
– naslednji pomožni komunalni objekti: revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok;
– naslednji pomožni objekti za spremljanje stanja okolja: meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda;
d) naslednji nezahtevni objekti po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje:
– naslednji pomožni objekti v javni rabi: grajena oprema trim steze, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos;
– podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 1,5 m, če se jih izvaja ob rekonstrukciji cest;
– vodnjaki in vrtine za lastno oskrbo in raziskave;
– naslednji objekti za rejo živali: čebelnjak do 40 m2;
– naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: grajena obora, grajena ograja za pašo živine, krmišče, grajena gozdna prometnica in druga gozdarska oprema;
e) gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture (komunalne, energetske, elektronsko komunikacijske ipd.),
f) rekonstrukcije in vzdrževanje objektov in naprav prometne infrastrukture;
g) dela, s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, postavijo geodetska izmeritvena znamenja za označitev točk geodetskih mrež, geodetske oznake na geodetskih izmeritvenih znamenjih in oprema za državno omrežje permanentnih postaj svetovnega satelitskega navigacijskega sistema;
h) raziskovanje nahajališč mineralnih surovin, geotermičnega energetskega vira, geološke in hidrološke raziskave za oskrbo s pitno vodo oziroma podzemnih vod pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se zemljišča po raziskovanju vrnejo v prvotno stanje;
i) odstranitve obstoječih objektov;
j) posegi le v skladu z zakonom o gozdovih, gozdnogospodarskimi in lovsko gojitvenimi načrti ter s soglasjem pristojnih nosilcev;
k) ureditve za potrebe lova in ribolova ter ribogojnic;
l) sanacije nelegalnih površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
m) nadzidava obstoječih legalno zgrajenih objektov.«
7. člen 
V prvem odstavku 10.a člena se za besedo »kmetijskih« doda besedilo »in gozdnih«.
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-182018-0203-9
Slovenska Bistrica, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost