Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3251. Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini, stran 10163.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 69/17 – popr., 54/17 in 3/18 – odl. US), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17), 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 40/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 33. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa posebna prometna ureditev ter pravila ravnanja in obveznosti udeležencev v cestnem prometu na območju starega mestnega jedra v Ajdovščini, obveznosti pristojnih služb, odgovornih za varnost v prometu na javnih površinah, ter nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane javne ceste, po katerih poteka promet: lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim, stanovanjskim in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
(3) Pristojni organ občine je Občinska uprava Občine Ajdovščina.
(4) Nočni čas je čas med 22.00 in 6.00 uro.
(5) Dostavni čas je čas med 6.00 in 10.00 uro in je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
(6) Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni organ, in je namenjeno dodelitvi pravice do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju za posamezno vozilo.
(7) Dovoljenje je dokazilo, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti z vozili znotraj območja za pešce.
(8) Območje za pešce je cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem, ter je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(9) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(10) Sistem ANPR je sistem za avtomatsko kontrolo dostopa vozil na osnovi prepoznave registrskih tablic.
(11) Posebna prevozna sredstva so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila.
3. člen 
(območja) 
(1) Območje, ki ga ureja ta odlok, obsega del starega mestnega jedra Ajdovščine – Kastre z dostopnimi potmi. Območje je prikazano v grafični prilogi št. 1.
(2) Območje obsega naslednje ulice in druge javne površine:
– Prešernova ulica – Gregorčičeva ulica (LZ 001 271), od Goriške ceste (LZ 001 321) do Ceste 5. maja (LK 001 801);
– Lavričev trg (LZ 001 271, LK 001 841, LK 001 861);
– Odcep Šibeniške ulice (LK 001 861);
– Šibeniška ulica LK 001 871 in LK 001 861 od LZ 001 271 (Prešernova ulica – Gregorčičeva ulica) do Šibeniška ulica 28;
– Stritarjeva ulica LK 001 851;
– Vilharjeva ulica LK 001 841 od LZ 001 271 (Prešernova ulica – Gregorčičeva ulica) do mostu čez potok Lokavšček pred LK 001 891 (Cesta mimo srednje šole);
– Šibeniška ulica krožno JP 503 311;
– Odcep Vilharjeva v gasi LK 001 843;
– Trg 1. slovenske vlade;
– Cesta mimo policije LK 001 831;
– Lokarjev drevored LK 001 811 od križišča z LK 001 821 (Cesta mimo knjigarne) do križišča z LK 001 831 (Cesta mimo policije);
– Ulica 24. septembra.
4. člen 
(pristojnosti za urejanje prometa) 
(1) Občinski svet Občine Ajdovščina:
– določi območje za pešce,
– določa omejitve in največje dovoljene hitrost vozil v območju, ki se ureja s tem odlokom,
– sprejema odredbe o podrobnejših prometnih ureditvah znotraj območja za pešce.
(2) Župan:
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil na javnih prometnih površinah,
– določa enosmerne ceste.
(3) Pristojni organ občine:
– ureja promet na javnih parkirnih površinah, način parkiranja ter prepoved parkiranja in ustavljanja,
– določa prednost v križiščih,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naselju,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naselju,
– izdaja dovolilnice in dovoljenja za dostop v območje za pešce,
– vodi evidenco o prometni signalizaciji,
– opravlja naloge nadzora prometa in prometne ureditve občinskih cest,
– ukrepa v zadevah zagotavljanja prometne varnosti,
– upravlja s sistemom ANPR.
II. PROMETNE POVRŠINE IN UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
5. člen 
(prometna ureditev) 
(1) Za območje za pešce (v nadaljnjem besedilu: območje) se s tem odlokom določi celotno območje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka. Podrobnejše prometne ureditve na območju za pešce sprejema občinski svet z odredbo.
(2) Na območju velja prepoved prometa osebnih in drugih vozil, z izjemo vozil, ki imajo pridobljeno dovolilnico ali dovoljenje, ter vozil iz 7. člena tega odloka. Na območju je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma kolesark, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko občinski svet z odredbo določi prometne površine, kjer se odvija lokalni promet.
(4) Na celotnem območju je prepovedan promet vozil, katerih skupna masa presega 7,5 tone razen vozil, ki imajo pridobljeno dovoljenje iz sedmega odstavka 6. člena tega odloka.
(5) Na javnih prometnih površinah je na celotnem območju prepovedano parkiranje vseh motornih vozil, razen na posebej označenih površinah.
(6) Na javnih prometnih površinah lahko pristojni organ občine po uradni dolžnosti ali na predlog izvajalca javne službe vzdrževanja občinskih cest odredi splošno prepoved prometa ali prepoved za posamezne vrste vozil.
(7) Dostop in dostava v območje se lahko fizično prepreči z zaporami.
6. člen 
(pogoji za pridobitev dovolilnice oziroma dovoljenja za dostop) 
(1) Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem ter lastniki nepremičnin na območju, ki izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino, lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z osebnim vozilom. Hkrati s pridobljeno dovolilnico pridobijo pravico do petkratnega vstopa vozil za dostavo v tekočem letu.
(2) Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem ter lastniki nepremičnin na območju, ki izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino, lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z drugim vozilom. Druga vozila so vozila, ki niso osebna vozila, npr. traktor, motokultivator, delovni stroj.
(3) Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo na območju, lahko pridobijo dovolilnico za neomejeni dostop z osebnim ali tovornim vozilom, če izkažejo lastništvo vozila z verodostojno listino.
(4) Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo na območju, lahko poleg dovolilnic iz tretjega odstavka tega člena pridobijo dodatne dovolilnice za vozila, s katerimi se izvaja vsakodnevna dostava v dostavnem času.
(5) Za namen dostave in prevzema blaga svojih strank pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo na območju, poleg dovolilnic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pridobijo pravico do neomejenega dostopa vozil svojih strank in eno prenosljivo dovoljenje.
(6) Dovoljenje za izredno dostavo se izda vozniku vozila, ko gre za dostavo izven dostavnega časa. Dovoljenje za izredno dostavo je vezano na lokacijo in je časovno omejeno na največ 14 dni in ga je možno podaljšati še za 7 dni.
(7) Ne glede na določbe četrtega odstavka 5. člena se z dovoljenjem pristojnega organa, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom, lahko dovoli promet vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.
(8) V postopku izdaje dovolilnic in dovoljenj lahko pristojni organ občine zahteva podatke o vozilu.
(9) Če se z dovoljenjem za izredno dostavo dovoli parkiranje na javni površini, se v dovoljenju navede lokacija parkiranja vozila.
7. člen 
(izjeme za dostop na območje) 
Ne glede na omejitve iz 5. člena tega odloka, je promet z vozili v območju prometnih površin dovoljen za vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravlja dejavnost občinskega redarstva, vozila izvajalcev komunalnih storitev in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav, vozila, ki jih vozijo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij ob obiskih oskrbovancev (bolnikov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, ter druga vozila, ki jih vozijo vozniki v primerih določenih z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa. Druga vozila smejo zapeljati v območje le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
III. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU 
8. člen 
(1) Udeleženci v cestnem prometu so dolžni upoštevati veljavno prometno ureditev iz 5. člena tega odloka.
(2) Uporabniki dovoljenj so pri osebnih vozilih dolžni dovoljenje namestiti na vidno mesto na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom, v kolikor ne gre za osebno vozilo pa na vidno mesto v vozilu.
(3) Imetniki in uporabniki dovolilnic ali dovoljenj iz 6. člena tega odloka so dolžni v roku 7 dni obvestiti pristojni organ občine o spremembi prebivališča ali sedeža podjetja ter druge podatke, ki so pogoj za izdajo dovolilnice ali dovoljenja.
IV. OBVEZNOSTI OBČINSKE UPRAVE 
9. člen 
(1) Občinska uprava vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka, na podlagi njegovih vlog, izdaja dovolilnice in dovoljenja v skladu s tem odlokom.
(2) Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic in dovoljenj iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Občinska uprava sproti obvešča nadzorni organ in dežurno službo sistema ANPR o izdanih dovolilnicah in dovoljenjih iz prvega odstavka tega člena ter ga obvešča o spremembah prometnega režima in prometne signalizacije na območju.
10. člen 
(1) Pristojni organ občine z odločbo odloči o odvzemu pravice do dovolilnice ali dovoljenja, če imetnik dovolilnico ali dovoljenje uporablja v nasprotju z določili tega odloka.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice do dovolilnice ali dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena odloča župan.
(3) Dovolilnica ali dovoljenje se prekliče po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena.
V. NADZOR 
11. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
(2) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, se lahko izvaja videonadzor.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(1) Za kršitve določb o prepovedi prometa na območju so globe predpisane v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa. Za kršitve ostalih določb tega odloka so predpisane globe v naslednjih primerih:
– za kršenje petega odstavka 5. člena tega odloka (parkiranje),
– za kršenje četrtega odstavka 5. člena tega odloka (neupoštevanje dovoljene skupne mase vozil 7,5 tone),
– za kršenje četrtega odstavka 6. člena tega odloka (neupoštevanje dostavnega časa na območju).
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena so predpisane globe v naslednji višini:
– za posameznika 40 EUR,
– za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki opravlja dejavnost, 100 EUR,
– za pravno osebo 100 EUR,
– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 40 EUR.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka na območju, ki ga zajema grafična priloga 1 iz prvega odstavka 3. člena, prenehajo oziroma delno prenehajo veljati naslednje odredbe (ureditev prometa) in odločbe (območja kratkotrajnega parkiranja):
– Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina, št. 343-40/02 z dne 6. 6. 2002 (Uradni list RS, št. 55/02),
– Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina, št. 343-40/02 z dne 10. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 89/02),
– Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina, št. 343-40/02 z dne 4. 7. 2011 (Uradni list RS, št. 57/11),
– Odločba št. 343-47/99-01 z dne 17. 10. 2001,
– Odločba št. 343-47/99 z dne 26. 10. 2009,
– Odločba št. 343-47/99-20 z dne 4. 3. 2010,
– Odločba št. 343-47/99-21 z dne 7. 1. 2011,
– Odločba št. 343-47/99 z dne 18. 6. 2012 in
– Odločba št. 343-47/99-25 z dne 16. 2. 2015.
(2) Odredbe in odločbe iz prvega odstavka tega člena ostanejo v veljavi na območju, ki ni zajeto v grafični prilogi 1.
14. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-007/2018
Ajdovščina, dne 1. oktobra 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti