Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3303. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica, stran 10296.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 22. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje urejanja) 
S tem odlokom se določajo: pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica, organiziranost in način delovanja javne tržnice kot izbirne gospodarske javne službe, pogoji za organiziranje občasne prodaje na javnih površinah in površinah v zasebni lasti, pravice in obveznosti upravljavcev prodajnih mest ter prodajalcev na teh prodajnih mestih ter izvajanje nadzora nad prodajo blaga zunaj prodajaln.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– Prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.
– Potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga.
– Za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza oziroma mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo, iz katerega se prodaja suha roba, jabolka …).
– Prodajalec po tem odloku je vsak, ki si pridobi soglasje oziroma dovoljenje na podlagi tega odloka in ima sklenjen pravni odnos z upravljavcem površine, na kateri prodaja.
– Upravljavec površin za prodajo blaga zunaj prodajaln je:
– za površine, ki so v lasti Občine Sodražica ali pa predstavljajo javno dobro v upravljanju Občine Sodražica: Občina Sodražica; 
– za površine, ki skladno s tem odlokom sodijo v okvir javne tržnice – Tržnica Sodražica: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.; 
– za površine v zasebni lasti: lastnik zemljišča, kjer se bo prodaja izvajala, ali z njegove strani imenovana odgovorna oseba. 
– Prodajno mesto je površina prostora, na katerem prodajalec izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln.
– Občinska taksa je plačilo za uporabo površin prodajnega mesta, ki so v upravljanju Občine Sodražica, in je določena z Odlokom o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 77/12).
– Uporabnina je plačilo prodajnega mesta na prostoru javne tržnice – Tržnica Sodražica in je določena s tržnim redom.
3. člen 
(določitev prostora) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja na celotnem območju Občine Sodražica v skladu z določili tega odloka, z določili tržnega reda in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
II. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V UPRAVLJANJU OBČINE SODRAŽICA 
4. člen 
(dovoljenje za prodajo) 
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln, razen za površine, ki predstavljajo površine javne tržnice, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa občinske uprave, skladno z Odlokom o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 77/12).
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi dovoljenje za vse prodajalce.
(3) V dovoljenju občina določi prostor in časovni termin prodaje blaga ter odmeri občinsko takso.
5. člen 
(pogoji za prodajo) 
(1) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v dovoljenju.
(2) Po koncu prodaje mora prodajalec na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
(3) V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki ni niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi.
(4) Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah od 8. do 20. ure, natančen termin prodaje je določen v izdanem dovoljenju. V času prireditev se lahko določi tudi drugi obratovalni čas.
III. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V LASTI ZASEBNEGA LASTNIKA 
6. člen 
(prodaja na zasebnih površinah) 
(1) Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah, pri čemer mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
(2) Prodajalec potrebuje za prodajo na zasebnih površinah tudi soglasje občine.
(3) Vlogo za soglasje iz 2. točke tega člena mora vlagatelj občini oddati najmanj 7 dni pred začetkom nameravane prodaje, razen v primeru prodaje hitro pokvarljivega blaga, v tem primeru mora prodajalec vlogo oddati praviloma najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
(4) V vlogi mora vlagatelj navesti:
– podatke o prodajalcu,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka in podobno),
– način prodaje zunaj prodajaln, opis ali fotografijo prodajnega mesta (npr. stojnice, avtomata ipd.),
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje),
– podatke o registraciji za opravljanje dejavnosti.
(5) Vlogi, če vlagatelj ni lastnik zemljišča, na katerega se vloga nanaša, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika zemljišča oziroma pogodbo, iz katere izhaja upravičenost vlagatelja do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje.
(6) V primeru prodaje, ki se vrši v času, ko se na istem prizorišču oziroma v istem kraju odvija organizirana sejemska dejavnost oziroma prireditev, se lahko zahteva soglasje organizatorja sejemske dejavnosti oziroma prireditve.
(7) Ob izdaji soglasja se upoštevajo tudi pogoji iz 5. člena tega odloka.
7. člen 
(pogoji za izdajo soglasja) 
(1) Občina izda soglasje, če:
– se prodaja vrši ob občinskih cestah in prodaja ni v nasprotju s predpisi, ki urejajo javne ceste,
– se prodaja ne vrši v času, ko se na istem prizorišču oziroma v istem kraju odvija organizirana sejemska dejavnost oziroma prireditev.
(2) Občina lahko zavrne izdajo soglasja zaradi neprimerne lokacije ali neustreznega načina prodaje.
IV. JAVNA TRŽNICA 
8. člen 
(prostorska opredelitev tržnice) 
Na območju Občine Sodražica je za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne tržnice, ki posluje na urejenem tržnem prostoru, na zemljiški parceli št. 3187, k.o. 1619 Sodražica, in sicer pod imenom: Pokrita tržnica Sodražica.
9. člen 
(javna gospodarska služba) 
(1) Dejavnost urejanja in čiščenja javne tržnice predstavlja izbirno javno gospodarsko službo.
(2) Javno gospodarsko službo opravlja javno podjetje Komunala Ribnica d.o.o..
(3) Tržnica Sodražica predstavlja infrastrukturo za opravljanje javne gospodarske službe, ki je v lasti Občine Sodražica in ki jo ta daje izvajalcu gospodarsko javne službe v najem.
(4) Upravljavec javne tržnice je dolžan lastniku za javno tržnico poravnavati najemnino.
(5) Občina Sodražica je dolžna upravljavcu javne tržnice poravnavati stroške delovanja tržnice, ki so sestavljeni iz stroškov infrastrukture in stroškov izvajanja javne službe, zmanjšanih za uporabnino, ki jo poravnajo prodajalci na tržnici.
(6) Podrobna ureditev izvajanja gospodarske javne službe se določi z medsebojno pogodbo.
10. člen 
(tržni red) 
(1) Prodaja na javni organizirani tržnici se izvaja v skladu z določbami tržnega reda.
(2) Tržni red Tržnice Sodražica pripravi upravljavec, sprejme pa župan Občine Sodražica.
(3) Del tržnega reda je tudi cenik, v skladu s katerim se zaračuna uporabnina za uporabo prodajnega mesta na javni tržnici.
11. člen 
(prodajna mesta na javni tržnici) 
(1) Prodajna mesta so površine, ki jih zasede posamezen prodajalec oziroma uporabnik. Šteje se, da prodajno mesto šteje najmanj 4 m2.
(2) Na prodajno mesto se lahko, po predhodnem dogovoru z upravljavcem, namesti prodajno stojnico.
12. člen 
(pogoji uporabe prodajnega mesta) 
(1) Prodajno mesto na javni tržnici se na podlagi soglasja najame dnevno, po plačilu uporabnine, ali za daljše obdobje, na podlagi pogodbe med upravljavcem javne tržnice, Komunalo Ribnica, d.o.o., in stalnim prodajalcem. Pogodba se sklene za določeno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od treh mesecev. Obdobje je zaokroženo na mesečna obdobja.
(2) Če prodajalec, brez predhodnega obvestila o njegovi zamudi, ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure, določene v dovoljenju, pogodbi oziroma tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
(3) Plačanega zneska uporabnine ali sorazmernega dela po pogodbi, se v primeru iz prejšnjega odstavka ne vrne.
(4) Vrednost uporabnine za površine, katerih upravljavec je Komunala Ribnica d.o.o., je določena s cenikom, ki je sestavni del tržnega reda.
13. člen 
(vrste blaga) 
(1) Na javni tržnici se trguje z živilskimi in neživilskimi izdelki, v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti in drugimi predpisi.
(2) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila oziroma izdelki domače obrti.
14. člen 
(pogoji za prodajo blaga) 
(1) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za prodajo na javni tržnici.
(2) Na javni tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za odgovornost, ki izhaja iz blaga, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja izključno prodajalec.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCEV 
15. člen 
(pravice in dolžnosti Občine Sodražica kot upravljavca) 
Občina Sodražica kot upravljavec ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta prodajalcem,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
16. člen 
(pravice in dolžnosti Komunale Ribnica kot upravljavca) 
Komunala Ribnica kot upravljavec javne tržnice ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da predlaga tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja, predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca, datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve, in ga posreduje v sprejem županu;
– da skupaj s tržnim redom predlaga ceno uporabnine prodajnih mest,
– da sklene s prodajalci na javni tržnici pravno razmerje za prodajo na javni organizirani tržnici skladno s tržnim redom,
– da prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih mest,
– da redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest,
– da vodi evidenco o zaračunanih in plačanih uporabninah,
– da vsako leto o navedenem izdela poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca v tekočem letu predloži Občini Sodražica,
– da vsaj deset let hrani sklenjene zakupne pogodbe in vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo na zahtevo predloži Občini Sodražica.
17. člen 
(pravice in dolžnosti zasebnega upravljavca) 
Upravljavec zasebnih površin, na katerih se vrši prodaja blaga izven prodajaln, ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da sklene s prodajalci pravno razmerje za prodajo na površinah v njegovi lasti;
– da na površinah v njegovem upravljanju prodajajo le prodajalci, ki so skladno s tem odlokom pridobili soglasje Občine Sodražica za prodajo,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi in v skladu z izdanim soglasjem,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV 
18. člen 
(dolžnosti prodajalcev na površinah v upravljanju Občine Sodražica) 
Prodajalci na površinah v upravljanju Občine Sodražica so dolžni:
– pred pričetkom prodaje poravnati občinsko takso,
– vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu,
– nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke sproti odstranjevati s stojnice,
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje, oziroma ne zapusti čistega tržnega prostora, bo na stroške prodajalca to storil upravljavec,
– varovati v uporabo vzeto prodajno mesto,
– v primeru uporabe najete stojnice le-to varovati in jo po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot so jo prejeli,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– ne smejo postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori in s tem zagotavljati neoviran prehod,
– ne smejo samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta,
– prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati v uporabo oziroma v podzakup drugemu.
19. člen 
(pravice in dolžnosti prodajalca v okviru javne tržnice) 
Pravice in dolžnosti prodajalca v okviru javne tržnice se podrobno opredelijo v tržnem redu skladno z desetim členom tega odloka.
20. člen 
(dolžnosti prodajalcev na površinah zasebnega upravljavca) 
Prodajalci na površinah v upravljanju zasebnega upravljavca so dolžni:
– skleniti pogodbo z upravljavcem,
– vložiti vlogo za soglasje skladno s tem odlokom,
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto čisto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
VII. IZVAJANJE NADZORA 
21. člen 
(izvajanje nadzora) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pooblaščeni delavci upravljavca in Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščeni delavci upravljavca.
(3) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o hujših kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
(4) Prekrškovni organ po tem odloku je Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni tržnici ali drugi površini v upravljanju Občine Sodražica ali upravljanju od nje pooblaščenih subjektov prodaja blago brez izdanega dovoljenja (4. člen) oziroma soglasja ali pogodbe (prva alinea 12. člena).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni tržnici ali drugi površini v upravljanju Občine Sodražica ali upravljanju od nje pooblaščenih subjektov krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz 18. člena tega odloka oziroma ravna v nasprotju s pridobljenim soglasjem.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje vsak posamezni prodajalec na površinah zasebnega upravljavca, ne glede na njegovo pravno obliko, ki za prodajo blaga na tej površini ne pridobi soglasja oziroma dovoljenja v skladu s tem odlokom (druga alinea 6. člena).
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje vsak posamezni prodajalec na površinah zasebnega upravljavca, ne glede na njegovo pravno obliko, ki krši obveznosti iz 19. člena tega odloka oziroma ravna v nasprotju s pridobljenim soglasjem.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(rok za pripravo predpisov) 
Upravljavec javne tržnice, Komunala Ribnica d.o.o., je dolžna v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predlagati Tržni red skladno z desetim členom tega odloka in ga predložiti županu Občine Sodražica v sprejem.
24. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.
Št. 007-2/18
Sodražica, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti