Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3277. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki, stran 10243.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (ZSRT-1) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki predpisuje naslednje vsebinske določbe:
1. Organiziranje in vodenje vodniške službe
2. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
3. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
4. Register lokalnih turističnih vodnikov
5. Programe turističnega vodenja
6. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
7. Nadzor nad opravljenimi vodenji
8. Prehodne in končne določbe.
1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE VODNIŠKE SLUŽBE 
2. člen 
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Kostanjevica na Krki organizira in vodi Turistično informacijski center Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju TIC).
2. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
3. člen 
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje, strokovno pojasnjuje in predstavlja turistično, kulturno, naravno, športno-turistično in drugo ponudbo. Storitev zaračunava po veljavnem ceniku, ki ga pripravi TIC in potrdi župan.
Lokalni turistični vodnik lahko opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka na celotnem območju Občine Kostanjevica na Krki in širše. Iz tega odloka je izvzeto vodenje po Kostanjeviški jami, Krakovskem gozdu, po reki Krki, Galeriji Božidar Jakac, parku Forma viva, Osnovni šoli Jožeta Gorjupa in planinskih poteh, kjer vodijo za to usposobljeni vodniki.
3. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
4. člen 
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki opravijo tečaj oziroma preizkus znanja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih objektih ali področjih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe ali dejavnosti.
Turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost turističnega vodenja na državnem nivoju oziroma z licenco Gospodarske zbornice Slovenije, ali pa jim to omogoča ustrezna izobrazba – poklicna klasifikacija, nadaljujejo z opravljanjem teh dejavnosti na območju Občine Kostanjevica na Krki, pod pogojem, da so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov.
5. člen 
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira TIC oziroma pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi TIC s soglasjem župana.
Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi izbire najustreznejšega ponudnika. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Člane komisije na predlog izvajalca imenuje TIC, v njej pa sodelujejo poleg predstavnika občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki in predstavnika, ki ga predlaga župan, tudi ostali deležniki s področja turizma.
6. člen 
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno oziroma opredeljeno v razpisu za izobraževanje.
7. člen 
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih potovanj – izletov (vrste in načini vodenja, tehnika vodenja, postopek v problematičnih situacijah),
2. Dopolnilne zvrsti vodenja (psihologija za vodnike, nastopanje v javnosti, bonton in kodeks, osnove poslovanja in zakonodaja),
3. Strokovni predmeti – spoznavanje regije in lokalnih znamenitosti (umetnostna zgodovina, geografija, etnologija),
4. Praktično vodenje in preizkus znanja (simulacija vodenja turistične skupine, ogled in vodenje po mestu oziroma določenih turističnih lokacijah).
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izvajalec tečaja izda licenco oziroma potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«. Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
4. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 
8. člen 
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, kjer dobijo pisno dovoljenje ali izkaznico z veljavnostjo pet let. Po preteku tega obdobja se lokalnemu turističnemu vodniku, ob izpolnjevanju pogoja aktivnosti v smislu najmanjšega zahtevanega števila opravljenih vodenj, izda novo pisno dovoljenje ali izkaznico za obdobje naslednjih petih let.
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice in logotip Občine Kostanjevica na Krki.
Za aktivnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v petih letih opravi vsaj deset vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih (podrobnosti opredeljene v 14. členu), ki jih posreduje TIC-u.
Na osnovi prejetega poročila lokalnega turističnega vodnika TIC evidentira podatke o številu vodenj za preteklo leto v register lokalnih turističnih vodnikov.
V primeru, da lokalni turistični vodnik v petih letih opravi manj kot deset vodenj, mora po poteku tega obdobja v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 4. člena tega odloka. V kolikor preizkusa znanja ne opravi uspešno, ga TIC izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi TIC, ki izda tudi pisno dovoljenje ali izkaznico.
9. člen 
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico v priponki.
10. člen 
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– naslov, elektronski naslov,
– telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o številu vodenj,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Kostanjevica na Krki opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno dokazilo ali izkaznico ali pa jim to omogoča ustrezna izobrazba – poklicna klasifikacija, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika.
5. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA 
11. člen 
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših turističnih zanimivostih na območju Občine Kostanjevica na Krki. Standardne programe pripravi TIC, po predhodnem dogovoru z Občino Kostanjevica na Krki.
6. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
12. člen 
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– TIC Kostanjevica na Krki,
– Turistično društvo Kostanjevica na Krki,
– Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
– lokalni turistični vodniki neposredno (v roku treh dni vodenje prijavijo TIC-u),
– druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja (v roku treh dni vodenje prijavijo TIC-u).
13. člen 
TIC lahko sklene z lokalnimi turističnimi vodniki, ki so vpisani v register in imajo izkaznico, pogodbo o opravljanju lokalnega turističnega vodenja za čas veljavnosti dovoljenja ali izkaznice oziroma trajanja registracije.
14. člen 
Lokalni turistični vodnik pripravi poročilo o opravljenih vodenjih, kjer je navedeno najmanj:
– kdo je naročil vodenje,
– kdaj je bilo vodenje izvedeno,
– število obiskovalcev na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– program vodenja.
15. člen 
Za kvalitetno opravljeno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev oziroma uporabnikov vodenja. V kolikor pisna pritožba prispe, TIC o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravil. Le-ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča TIC v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki.
16. člen 
Lokalni turistični vodniki, ki so registrirani za dejavnost turističnega vodenja, ter ostale organizacije in društva, izdajo račun za vodenje na podlagi veljavnega cenika, TIC-u pa dostavijo poročilo o opravljenih vodenjih.
7. NADZOR NAD OPRAVLJENIMI VODENJI 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo pristojni občinski in državni organi nadzora.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Najkasneje v roku enega leta od uveljavitve odloka, TIC izvede naslednje naloge:
– pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Kostanjevica na Krki,
– izdela izkaznico za vodnike,
– vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Kostanjevica na Krki,
– pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
– pripravi cenik za turistična vodenja na območju Občine Kostanjevica na Krki,
– pripravi program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje Občine Kostanjevica na Krki in imenuje komisijo za preizkus znanja.
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017-3
Kostanjevica na Krki, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti