Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3261. Polletna realizacija za leto 2018, stran 10183.

  
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) je bil na 5. korespondenčni seji dne 4. 10. 2018 Občinski svet Občine Cerknica seznanjen o polletni realizaciji.
P O L L E T N A   R E A L I Z A C I J A 
za leto 2018 
Podatki so v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
2018
Realizacija 
30. 6. 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.428.272
5.143.320
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.619.682
4.869.866
70 DAVČNI PRIHODKI 
8.498.128
3.749.687
700 Davki na dohodek in dobiček 
7.177.828
3.588.910
703 Davki na premoženje 
1.173.300
98.627
704 Domači davki na blago in storitve 
147.000
60.633
706 Drugi davki 
0
1.517
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
3.121.554
1.120.179
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.543.900
785.796
711 Takse in pristojbine 
6.700
3.763
712 Denarne kazni 
50.100
25.819
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.520.854
304.801
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
795.741
40.375
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
563.074
37.000
721 Prihodki od prodaje zalog 
3.000
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
229.667
3.375
73 PREJETE DONACIJE
0
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
1.012.849
233.079
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.012.849
233.079
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna, iz sredstev proračuna EU 
0
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
13.262.306
4.459.111
40 TEKOČI ODHODKI 
3.003.370
1.455.766
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
660.565
314.644
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
83.320
49.902
402 Izdatki za blago in storitve 
2.055.542
1.065.063
403 Plačila domačih obresti 
80.000
24.074
409 Rezerve 
123.943
2.083
41 TEKOČI TRANSFERI 
5.026.813
2.347.611
410 Subvencije 
560.000
203.266
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.675.400
829.383
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
523.291
233.551
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.268.122
1.081.411
414 Tekoči transferi v tujino
0
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.000.223
586.345
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.000.223
586.345
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
231.900
69.389
431 Investicijski transferi 
130.000
50.000
432 Investicijski transferi 
101.900
19.389
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
165.966
684.209
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
0
44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
0
440 Dana posojila 
0
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
0
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
0
500 Domače zadolževanje 
0
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
505.909
261.288
55 ODPLAČILA DOLGA
505.909
261.288
550 Odplačila domačega dolga 
505.909
261.288
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–339.943
422.921
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–505.909
–261.288
XI. NETO FINANCIRANJE
–165.966
–684.210
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
339.943
0
Št. 410-0159/2018
Cerknica, dne 4. oktobra 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti