Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

Št. 3420-16/2018/1 Ob-3047/18, Stran 2131
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana na podlagi 30. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in Pravilnika o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/08) objavlja
javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila za izdajanje – letnih dovoljenj za športni ribolov, – letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter – dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter dnevnih in tedenskih dovolilnic za rekreacijski ribolov na morju (v nadaljnjem besedilu: ribolovnih dovolilnic) za obdobje desetih let. Ribolovne dovolilnice se izdajajo v skladu s Pravilnikom o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
II. Naloge javnega pooblastila
Naloge javnega pooblastila obsegajo:
– izdajanje ribolovnih dovolilnic na obrazcih v skladu s Pravilnikom;
– zagotavljanje izdajanja letnih dovoljenj za športni ribolov in športni ribolov s podvodno puško članom Zveze za športni ribolov na morju Slovenije oziroma letnih dovoljenj za podvodni ribolov s podvodno puško tudi članom Slovenske potapljaške zveze;
– prodajanje dnevnih in tedenskih dovolilnic za rekreacijski ribolov na morju s prodajo le prek spleta s tem, da se zagotovi možnost takega nakupa tudi na najmanj enem javnem kraju v Kopru, Izoli, Piranu in Ljubljani;
– mesečno plačevanje pristojbine za ribolovne dovolilnice na poseben vplačilni račun v skladu s predpisi, ki urejajo način plačevanja in razpolaganja z javnofinančnimi prihodki, do 15. v mesecu za pretekli mesec, ter pošiljanje potrdil o vplačilih na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; ter
– vodenje evidence o izdanih ribolovnih dovolilnicah v skladu s Pravilnikom;
– zbiranje podatkov o vseh izdanih ribolovnih dovolilnicah po kategorijah, obdelavo podatkov o vseh izvedenih ribiških tekmovanjih in pripravo zbirnik ulova iz teh tekmovanj po vrstah rib po številu in teži ter zbiranje obrazcev za vodenje seznama dnevnega ulova in pošiljanje le teh na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti ribištva ali storitvene ali trgovinske dejavnosti najmanj dve leti pred vložitvijo vloge;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, likvidacije, izbrisa iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve do države;
– izdela izračun stroškov, povezanih z izdajo ribolovnih dovolilnic in ostalimi nalogami, ki jih mora zagotoviti na podlagi tega razpisa ter na podlagi tega izračuna določi višino stroškov za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice;
– višina stroškov, ki jo določi za izdajo posameznega letnega dovoljenja za športni ribolov in letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško, ne sme biti višja kot 15 eurov, višina stroškov za izdajo tedenske dovolilnice za rekreacijski ribolov ne sme biti višja od 7 eurov, višina stroškov za izdajo posamezne enodnevne dovolilnice za rekreacijski ribolov pa ne sme biti višja kot 3 eure in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto.
IV. Vloga in dokazila o izpolnjevanju pogojev
Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis navesti podatke ter priložiti naslednje priloge oziroma dokazila:
1. navesti naziv oziroma osebno ime ter sedež oziroma naslov vlagatelja;
2. priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in ne sme biti starejši od enega meseca do dneva vložitve vloge (za pravne osebe), oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije, ali potrdilo o vpisu v register društev pri pristojni upravni enoti, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve vloge (za samostojne podjetnike);
3. priložiti potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti vlagatelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve vloge;
4. priložiti potrdilo pristojne Finančne uprave Republike Slovenije, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve vloge;
5. priložiti izjavo vlagatelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javnega pooblastila, in je ta postala izvršljiva;
6. priloži predpogodbe za vsa prodajna mesta ribolovnih dovolilnic;
7. priloži izračun stroškov za izvajanje javnega pooblastila in ceno za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice;
8. priloži izjavo vlagatelja o seznanitvi s pogoji tega javnega razpisa.
V. Merila za izbor nosilca javnega pooblastila
V primeru dveh ali več vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se opravi izbor nosilca javnega pooblastila na podlagi naslednjih meril:
– skupna vrednost stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic,
– število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic,
– dolžina obdobja, v katerem je vlagatelj že izdajal tiskovine (vstopnice, dovolilnice, obrazce), tudi prek spleta.
Vloge vlagateljev se ovrednotijo na podlagi spodaj navedenih meril; skupna višina stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic predstavlja 30 %, število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic pa 20 % ter obdobje izvajanja dejavnosti iz prodaje dovolilnic 50 % od maksimalnega števila doseženih točk (100 točk):
Predvideno število izdanih ribolovnih dovolilnic na podlagi katerih se izračuna skupna vrednost za izdajo vseh ribolovnih dovolilnic
vrsta ribolovne dovolilnice
predvideno število ribolovnih dovolilnic
maksimalno določena cena za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice (€)
cena ponudnika za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice (€)
Skupna višina stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic
letna
1000
15
dnevna
1000
3
tedenska
300
7
Št.
MERILA
Mak. možne točke
1.
Skupna vrednost za izdajo vseh ribolovnih dovolilnic (predvideno št. x cena ponudnika)
30
0,00 €–5.000,00 €
30
5.000,00 €–8.000,00 €
25
8.000,00 €–11.000,00 €
20
11.000,00 €–14.000,00 €
15
14.000,00 €–17.000,00 €
10
17.000,00 €–20.000,00 €
5
2.
Število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic
20
nad 12 prodajnih mest
20
od 11 do 8 prodajnih mest
15
od 7 do 5 prodajnih mest
10
4 prodajna mesta
5
3.
Dolžina obdobja, v katerem je vlagatelj že izdajal tiskovine (vstopnice, dovolilnice, obrazce) tudi prek spleta
50
od 5 do 10 let
od 2 do 5 let
do 2 leti
50
30
10
V primeru, da imata dva ali več vlagateljev tudi na podlagi teh meril za izbor nosilca javnega pooblastila enakovredno ponudbo se opravi žreb.
VI. Rok in način pošiljanja vlog na javni razpis
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v glavni pisarni ministrstva.
Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano do vključno 15. novembra 2018;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 15. novembra 2018, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 15. novembra 2018.
Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici, označene z oznako na sprednji strani:
– ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa ter
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Odločba o podelitvi javnega pooblastila: minister podeli javno pooblastilo z odločbo v upravnem postopku za obdobje desetih let.
VIII. Pogodba: medsebojna razmerja bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo.
IX. Informacije: pooblaščena oseba za dajanje informacij med razpisom je Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-71, elektronski naslov dusan.bravnicar@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti