Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3299. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo piščančje farme v Ličenci, stran 10279.

  
Na podlagi 121. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo piščančje farme v Ličenci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga odloka) 
(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice in določilom sedmega odstavka 48. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se s tem odlokom sprejme občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo piščančje farme v Ličenci (v nadaljevanju: OPPN) po projektu, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. Slovenska Bistrica, s št. 04/17 – OPPN in so sestavni del tega odloka.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je 3.ea člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
2. člen 
(vsebina odloka) 
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. GRAFIČNI DEL
III. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
IV. PRILOGE
II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OPPN 
3. člen 
(ureditveno območje) 
(1) Območje posega je locirano na platoju nad dolino Ličence in leži približno 600 m iz centra naselja Ličenca v smeri proti vzhodu, na meji z Občino Slovenska Bistrica. Kmetija Vehovar leži jugovzhodno ob zaselku z nekaj hišami. Območje OPPN zajema del parc. št. 116, 118/2 za gradnjo farme ter 118/3 in 95/2 za dovozno cesto, vse k.o. 1110 Ličenca, v velikosti približno 3000 m2.
(2) Meja obdelave poteka po jugozahodni parcelni meji 118/2 in 116, ki mejita na 722, k.o. 1110 Ličenca (Javno dobro), v južnem in severovzhodnem delu meja seka oziroma prečka 116 iste k.o. in se na SV dotika obstoječe piščančje farme in kozolca ter gospodarskega objekta/garaže, ki ležijo v ureditvenem območju A (površine razpršene poselitve).
(3) Ureditveno območje leži v varovanem območju narave – Ekološko pomembno območje – Ličenca (ID 45200) in Natura 2000 – Ličenca pri Poljčanah (ID SI30000214).
4. člen 
(vplivno območje) 
(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in lahko vključuje ureditve izven območja, ki so potrebne za izvedbo priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici, ki je ruralno območje, in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno infrastrukturo ob pridobljenem soglasju upravljavca ceste. Priključevanje na komunalno ter energetsko infrastrukturo je iz razpoložljivih kapacitet iz neposredne bližine.
(3) Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi, bodo v mejah dopustni ravni.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR 
5. člen 
(vrste dejavnosti) 
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– kmetijska dejavnost.
6. člen 
(vrste gradenj) 
V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih objektov, odstranitev objektov, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objektov, vzdrževalna dela, sprememba namembnosti rabe objekta, ki je skladna s 7. členom, ureditev okolja in izgradnja komunalne ter energetske infrastrukture.
7. člen 
(vrste objektov glede na namen) 
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen:
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinske kleti in zidanice,
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura),
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi obstoječih predpisov za potrebe kmetijske dejavnosti in ureditve okolja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV 
8. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa:
– dopustne posege,
– funkcije in oblikovanje območja podrobnega prostorskega načrta,
– lega in velikost objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje,
– lego, zmogljivost ter potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji za projektiranje.
9. člen 
(lega objektov na zemljišču) 
Lega farme je določena z gradbeno mejo, ki je razvidna iz situacije ter sega 1 m in več v notranjost območja OPPN. V najbližji točki je do sosednje meje s parcelo številka 772, k.o. 1110 Ličenca, oddaljena 0,40 m. Objekti se smiselno umeščajo znotraj gradbene meje ob upoštevanju pogojev za izkoriščenost parcele, ureditve prometne in ostale komunalne infrastrukture ter tehnoloških zahtev za izvajanje kmetijske dejavnosti.
10. člen 
(velikost objektov) 
1/ piščančja farma
Tloris: znotraj gradbene meje je podolgovat velikosti približno 19 m x 75 m, s toleranco ± 2,00 m, daljša stranica je vzporedna slemenu strehe. Etažnost: pritlični objekt, višine max. + 8 m.
2/ stolpni silos
Tloris: na betonski plošči velikosti približno 6,70 m x 3,35 m stojita dva stolpna silosa premera 2,75 m, višine 7,20 m.
Nulte kote objektov (kota pritličja farme) se prilagodijo terenu, višini okoliških objektov in dovozni cesti.
Konstrukcija objekta je klasična zidana ali montažna, tlaki v hlevu so vodo nepropustni in brez jaškov z odtoki.
11. člen 
(oblikovanje objektov) 
(1) Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je njihov vizualni vpliv čim manjši ter da se v čim večji meri ohrani značilnost krajine, kot na primer relief, gozdni rob, mejice in podobno.
(2) Stavba za rejo živali ima pravokotni tloris, ki je orientiran v smeri severozahod–jugovzhod, kot obstoječi objekti, kar ugodno vpliva na dobro prezračevanje območja.
(3) Fasada in oblikovanje odprtin ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije stavbe, barve na fasadah so v svetlih in nevsiljivih tonih.
(4) Streha na stavbi je simetrična dvokapnica z naklonom strešin 22° ± 10 %, smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico. Strešna kritina je v temnordeči, opečni barvi.
(5) Vhodi v objekt in dostopi se lahko uredijo glede na tehnološke zahteve.
12. člen 
(pogoji za zunanjo ureditev) 
(1) Površine okoli objekta se primerno utrdijo in dimenzionirajo za težo kmetijske mehanizacije pod obremenitvijo.
(2) Okoli parcele, namenjene gradnji, je dopustna postavitev varovalne žične ograje. Na meji s sosednjo parcelo je za postavitev ograje potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
(3) Proste površine se zatravijo z mešanico avtohtonih travnih vrst. Na degradiranih površinah v času izvedbe del, ki ne bodo pozidane, se v čim večji meri ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni travniki, mejice, živice).
13. člen 
(enostavni in nezahtevni objekti) 
(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za funkcionalno dopolnitev dejavnosti ter objektov za premoščanje višinskih razlik na terenu (škarpe, oporni zidovi …).
(2) Nezahtevni in enostavni objekti se oblikovno uskladijo z ostalimi objekti.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA 
14. člen 
(prometno urejanje) 
(1) Meja območja OPPN, glede na Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/07 in 52/16), ne posega na kategorizirane občinske ceste.
(2) Dovoz na območje OPPN je iz LC 440311 Vrhole–Ličenca po obstoječi dovozni cesti parc. št. 93/4, k.o. 1110 Ličenca (v lasti občine) in naprej po 95/2, iste k.o. v lasti investitorja na dvorišče kmetije, ki je delno asfaltirano.
(3) Obremenitev javne ceste se ne bo bistveno povečala in ni potrebe po rekonstrukciji obstoječega cestnega priključka.
(4) Na severozahodni strani nove farme je predviden manipulativni plato in vhodi/dovozi v farmo. Nova dovozna cesta bo izvedena ob južni meji območja obdelave do jugovzhodnega dela farme.
(5) Površine vozišč ter manipulativne površine ob objektu bodo primerno utrjene, pri čemer znaša prečni nagib za asfaltne površine od 2,5 % do 5,0 %, medtem ko za vozišča iz nevezanih peščenih in kamnitih materialov od 4,0 % do 10,0 %.
15. člen 
(vodovod) 
(1) Pred pričetkom del je potrebno naročiti zakoličbo javnega vodovodnega omrežja. Gradnja se bo vršila v varovalnem pasu javnega vodovoda. Po potrebi je potrebno na stroške investitorja vodovod prestaviti izven območja gradnje.
(2) Piščančja farma se bo oskrbovalas pitno vodo preko novegavodovodnega priključka. Uredi se ločeno odjemno mesto za stanovanjsko hišo in farmo. Lahko se vgradi vodomerni termo jašek z opcijo namestitve dveh vodomerov.
(3) Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču v lasti investitorja.
(4) Vsa križanja vodovoda s cesto je obvezno izvesti z zaščito vodovoda v cev ustreznega premera, ki se obbetonira, v dogovoru z upravljavcem javnega vodovoda.
(5) Ostali pogoji v smernicah.
16. člen 
(kanalizacija) 
Komunalne odpadne vode:
(1) Predmetna gradnja je umeščena v prostor na območju naselja Ličenca, kjer ni zgrajene javne kanalizacije. Naselje Ličenca ni uvrščeno med aglomeracije nacionalnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
(2) Za zagotovitev minimalne komunalne ureditve (za čiščenje komunalne odpadne vode) je potrebno na območju bodoče farme piščancev izdelati vodotesno interno sanitarno kanalizacijo in začasno malo komunalno čistilno napravo velikosti do 50 PE skladno z 21. in 32. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Očiščene komunalne vode iz male komunalne čistilne naprave se razpršeno razlivajo po lastnih kmetijskih zemljiščih in gozdu na severno stran, ker ponikanje ni možno, na podlagi Geotehničnega mnenja o pogojih gradnje na območju. V času ogleda ni bilo opaziti znakov plazenja pobočij in znakov povišane omočenosti.
Padavinske vode:
(1) Neobremenjene meteorne vode iz strehe objekta se zbirajo v ločeni kanalizaciji. Predčiščene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč, ki se speljejo preko ustrezno dimenzioniranega lovilca, ki mora ustrezati SIS EN 858-2, se združijo s čistimi in se posredno, preko ustreznega zadrževalnika, razpršeno razlivajo po lastnih kmetijskih zemljiščih in gozdu na severno stran, kjer ni vpliva na sosednje objekte, ker jih v bližini ni.
(2) Ostali pogoji in tehnične rešitve razvidni iz smernic.
17. člen 
(električno omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju potekajo naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor d.d.:
– 0,4 kV nizkonapetostno omrežje podzemne izvedbe iz transformatorske postaje TP Prepuž (t-308 OE Slovenska Bistrica).
(2) Priključna moč predvidenih objektov je 24 kW (3 x 35 A).
(3) Pri pripravi OPPN je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati vso predpisano področno zakonodajo in predpise.
(4) Za izvedbo napajanja objekta piščančje farme z električno energijo bo potrebno:
– zgraditi ustrezni NN priključek iz obstoječega NN omrežjaI-01 Ličenca – razdelilna omarica na parc. št. 95/2 iz transformatorske postaje TP Prepuž (t-308) do obravnavanega objekta,
– postaviti ustrezno priključno merilno omarico, ter namestiti ustrezne merilne naprave (traso določiti z OE Sl. Bistrica),
– skleniti služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bodo potekale trase novih elektroenergetskih vodov,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za NN kabelski priključek.
(5) V zbirno karto komunalnih vodov OPPN je potrebno vrisati trase obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav.
18. člen 
(telefonsko omrežje) 
(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo.
(2) Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti rezervne cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
(3) Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvideti in vrisati idejne trase TO vodov in TK kanalizacije v idejno dokumentacijo.
(4) Vrsta prenosnega medija (baker, optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
(5) V telekomunikacijskih kabelskih ceveh ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.
19. člen 
(odpadki) 
(1) Odjemno mesto 7080997 je vključeno v organiziran odvoz odpadkov. Prevzemno mesto mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.
(2) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov, mora investitor skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov. Celotna količina gnoja in tehnološke kmetijske odpadne vode iz farme se po končanem turnusu odvaža pogodbeno v bioplinarno.
(3) Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
(4) Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje ali recikliranje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
20. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
(3) Umeščene dejavnosti in predvidena tehnološka oprema ne sme povzročati hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede potrebna protihrupna zaščita.
(4) Vsa dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Gradbišče lahko obratuje le v dnevnem času med 7.00 in 19.00 uro.
21. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka. Objekt se bo ogreval z energentom brez prekomernih škodljivih emisij v zrak.
(2) Objekt mora biti po svoji dejavnosti ekološko čist, koncentracija smradu iz hleva, ki se sprošča v okolje, pri sistemu prisilnega prezračevanja, ne sme presegati dovoljenih mejnih ravni.
(3) Prezračevanje prostorov mora biti primerno in glede na namensko uporabo ustrezno urejeno – trajno vzgonsko – s štirimi strešnimi ventilatorji kapacitete po 20.000 m3/h in okroglim odvodnikom s premerom 650 mm na višini 0,6 m nad slemenom strehe ter več kot 5 m nad nivojem tal.
(4) V Strokovni oceni vplivov emisije snovi v zrak za naprave (EKOsystem d.o.o. 28. 4. 2017) je na osnovi števila živali in njihovih emisijskih faktorjev izračunana emitirana količina posameznih snovi. Ugotovljeno je, da mora zavezanec izvesti prve meritve koncentracije amonijaka, vrednosti katerega pa se predvidevajo pod mejnimi vrednostmi.
(5) V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del, je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ozračje.
22. člen 
(varstvo in urejanje voda) 
(1) Načrtovan poseg se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju.
(2) Pri izdelavi OPPN, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda, je potrebno upoštevati, da v naselju ni urejene javne kanalizacije.
(3) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:
– Uredi se interni kanalizacijski sistem, ki mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi.
– Odpadne vode se zbirajo v mali komunalni čistilni napravi, ker naselje Ločenca ni uvrščeno med aglomeracije nacionalnega programa, ob upoštevanju Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), kar velja tudi za prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave.
– Gnoj kot posledica talne reje piščancev na suhi nastilj se po vsaki zaključeni reji/vhlevitvi (do 6x letno) v celoti pogodbeno odvaža izven območja obravnave.
– Tehnološke odpadne vode nastajajo po končanem turnusu in odvozu živali, pri čiščenju in pranju hleva. Zbirajo se v za to posebej izdelanem jašku ali greznici brez iztoka znotraj objekta in se pogodbeno odvažajo skladno z zakonodajo.
– Padavinske vode z obravnavanega območja se zbirajo v ločeni kanalizaciji in se preko ustrezno velikega zadrževalnika deževnice izlivajo razpršeno izven vpliva povoznih in manipulativnih površin na severno stran na lastna kmetijska in gozdna zemljišča.
(4) Ogrevanje objekta bo iz lastne kotlovnice na energent iz obnovljivih virov energije (biomasa), toplotne črpalke ne bo.
(5) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
(6) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
(7) Po končanem projektiranju si je potrebno v skladu z 49. členom ZGO pridobiti vodno soglasje.
23. člen 
(varovanje tal) 
(1) Med gradnjo je potrebno:
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov;
– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče poiskati skladno z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;
– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.
(2) Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno urediti površine.
24. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) OPPN se nahaja na zavarovanem območju narave: Ekološko pomembno območje – Ličenca (ID 45200) in Natura 2000 – Ličenca pri Poljčanah (ID SI30000214).
(2) Za območje OPPN ja Zavod RS za varstvo narave že izdal predhodno mnenje za potrebe ugotovitve izpolnjevanja pogojev po 3.ea členu ZKZ dne 31. 3. 2017. Zavod je opozoril na problematiko gnojenja s piščančjim gnojem na območju Natura 2000 Ličenca, kar je v nasprotju s cilji varovanega območja. Ker je pripravljavec OPPN zagotovil s sklepom ARSO in dopolnitvijo vloge, da se celotna količina pridelanega hlevskega gnoja iz vzreje perutnine odvaža na bioplinarno, zavod nima dodatnih usmeritev.
(3) Zastavljen cilj iz Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015–2020, o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogroženi zaradi gnojenja kmetijskih zemljišč in izcejanja odpadnih vod iz hlevov in skladišč živinskega gnoja, ne bo ogrožen. Načrtovani poseg ne bo obremenjeval kmetijskih zemljišč zaradi gnojenja. Izven objekta ne bo skladišč gnoja.
25. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Območje, predvideno za pozidavo s kmetijskimi objekti in prometno ter komunalno infrastrukturo, se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POŽARNA VARNOST 
26. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(poplavnost)
Območje obravnave ne leži v ogroženem območju. Območje leži na dvignjenem platoju skoraj v ravnini, zato ni poplavno ogroženo in ni pojava erozivnosti.
(potresna varnost)
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.
(razlitje nevarnih snovi)
Objekti se ne bodo ogrevali z lahkim kurilnim oljem, tako da ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
(požarna varnost)
Zagotovljeni so odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice.
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na dovozni cesti in utrjenih površinah. Dostop za intervencijska vozila do objekta je po lokalni cesti LC 440311 Vrhole–Ličenca, od katere se odcepi javna pot, ki vodi na dvorišče kmetije in po novi dovozni cesti do nove farme. Intervencijski čas gasilcev je ocenjen na 15 minut. Vir vode za gašenje bo zagotovljen iz obstoječega podzemnega hidranta.
VIII. NAČRT PARCELACIJE 
27. člen 
(parcelacija) 
Posamezni posegi in ureditve se izvajajo znotraj obstoječih parcel. Po potrebi se izvede parcelacija z določitvijo nove gradbene parcele stavbe, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
28. člen 
(etapnost) 
Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo v celoti v eni etapi.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN 
29. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih naprav.
(2) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih ter komunalnih naprav zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
(3) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja in voda. Pri posegih na prometnicah je potrebno zagotoviti varen promet.
(4) Gnoj in tehnološke kmetijske odpadne vode se po zaključenem ciklusu prireje v celoti odvažajo na bioplinarno, kar mora investitor pred pridobitvijo uporabnega dovoljena, najkasneje na dan tehničnega pregleda, upravnemu organu predložiti pogodbo o prevzemu odpadkov (živalskega gnoja in odpadnih kmetijskih tehnoloških vod).
(5) Za zagotovitev minimalne komunalne ureditve (za čiščenje komunalne odpadne vode) je potrebno na območju bodoče farme piščancev izdelati vodotesno interno sanitarno kanalizacijo in začasno malo komunalno čistilno napravo velikosti do 50 PE skladno z 21. in 32. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Očiščene komunalne vode iz male komunalne čistilne naprave je potrebno odvajati razpršeno po lastnih kmetijskih zemljiščih in gozdu na podlagi Geotehničnega mnenja o možnosti gradnje na predmetnem območju. Ponikanje zaradi strukture zemljine ni možno.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, za katerega se izdeluje OPPN mora, skladno s predpisi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, imeti zagotovljeno ustrezno ravnanje z nastalim živinskim gnojem.
(7) Pri načrtovanju OPPN so upoštevana določila Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10) – poglavje 4. Zaščita piščancev za prirejo mesa.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
30. člen 
(odstopanja) 
Na območju urejanja so dovoljena naslednja odstopanja:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo znotraj gradbene meje;
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi večjega ali manjšega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objektov;
– za vertikalni gabarit: višina objekta in naklon strehe se sorazmerno prilagodita tehnologiji objekta in njegovemu horizontalnemu gabaritu;
– nulte kote pritličja objektov se prilagajajo dovozni cesti, terenu in okoliškim objektom na dvorišču kmetije;
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekte ali uvozov na parcelo;
– za infrastrukturo so dovoljena manjša odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na končni koncept ostalih rešitev. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
31. člen 
(namenska raba) 
Prostorski akt lokalne skupnosti, ki določa namensko rabo prostora, se z uveljavitvijo OPPN nadomešča z OPPN v delu, ki ga določa OPPN. Lokalna skupnost ob prvi spremembi OPN opredeli namensko rabo območja OPPN kot IK – območje za kmetijsko dejavnost po postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.
XII. KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(vpogled) 
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor.
33. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
34. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0024/2017
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti