Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3256. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Beltinci, stran 10178.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1 in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 35. seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Beltinci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Beltinci (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Beltinci.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Beltinci (v nadaljevanju: občinska uprava).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE 
3. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na turističnem območju iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eura na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije, v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Na podlagi prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Na osnovi drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za popolno ali delno oprostitev turistične in promocijske takse so dolžne opraviti osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(postopek pobiranja turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, v imenu in za račun Občine Beltinci oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni nakazati na poseben račun Občine Beltinci, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še;
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
(2) Če pristojni organ pri opravljanju nalog nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000,00 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu s 7. členom tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 400,00 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 140/04).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 140/04), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2018-35-379/VI.
Beltinci, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti