Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3160. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3161. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3162. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3163. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3164. Ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – guvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3233. Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
3234. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3235. Uredba o spremembah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

MINISTRSTVA

3165. Pravilnik o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov
3166. Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije
3167. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
3236. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3168. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 404 – Litija
3169. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK 502 – Celje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3170. Statut Prešernovega sklada
3171. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3172. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

3173. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

Borovnica

3174. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica
3175. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica
3176. Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje

Dobrepolje

3177. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje

Dolenjske Toplice

3178. Odlok o rebalansu III. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018

Grosuplje

3179. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1226/1, 1226/5, 1230/1 in 1252/11, vse k.o. 1787 Mali vrh
3180. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1869/2, 1910/180, 1910/182, 1923/3, 1924/4, 1925/3, 1926/8, 1927/2, 2230/2, 2235/2 in 2242/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
3227. Odlok o mladih v Občini Grosuplje
3228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
3229. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Malček Veliko Mlačevo
3230. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje

Ivančna Gorica

3181. Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
3182. Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica
3183. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
3184. Sklep o imenovanju članice v Občinsko volilno komisijo Občine Ivančna Gorica

Jesenice

3185. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2018
3186. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2019
3187. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3188. Spremembe in dopolnitve Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice

Kobarid

3189. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid
3190. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3191. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid

Kranj

3192. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah
3193. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 72/14 k.o. 2135 – Drulovka

Kranjska Gora

3231. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2018

Medvode

3194. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Medvode
3195. Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode

Metlika

3196. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Brezovica
3197. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika
3198. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2019
3199. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Metlika
3200. Sklep o določitvi cen storitev pokopališke dejavnosti v Občini Metlika

Mežica

3232. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica za volilno leto 2018

Miren-Kostanjevica

3201. Sklep o imenovanju nadomestnega člana/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica

Osilnica

3202. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2018
3203. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Rečica ob Savinji

3204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tišlerjev pruh
3205. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

3206. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek – za kulturni spomenik lokalnega pomena
3207. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica

Sežana

3208. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2019
3209. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenska Bistrica

3210. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Slovenska Bistrica

Sodražica

3211. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
3212. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sodražica

Šentjur

3213. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom

Škocjan

3214. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan

Tišina

3215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018
3216. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

Tolmin

3217. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
3218. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil v Občini Tolmin
3219. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2018

Trebnje

3220. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018
3221. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018

Žirovnica

3222. Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
3223. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
3224. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
3225. Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
3226. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti