Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3174. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica, stran 9969.

  
Na podlagi 2., 3., 4., 6., 7. in 14. člena ZGJS – Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29., 61. in 62. člena ZLS – Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 149. člena ZVO-1 – Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), 16. člena ZCes-1 – Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 285. člena EZ-1 – Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 3. člena ZPPDej – Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 27. člena ZZZiv – Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 30. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa vrsto, način in obliko zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Borovnica.
2. člen 
(namen zagotavljanja gospodarskih javnih služb) 
Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Borovnica zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. VRSTE IN NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
3. člen 
(vrste lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so s področnimi zakoni določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in tiste dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
4. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na območju Občine Borovnica opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. redno vzdrževanje občinskih cest,
8. pogrebna dejavnost,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali.
(2) Če tako določa zakon, se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku.
5. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se na območju Občine Borovnica opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s toplotno energijo,
2. upravljanje in vzdrževanje otroških in športnih javnih igrišč,
3. pokopališka dejavnost.
6. člen 
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju Občine Borovnica, če s tem odlokom ali odlokom iz 8. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
7. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike obvezna, razen, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, razen, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
8. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina uredi s posamičnimi odloki, v katerih podrobneje določi:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,
7. druge elemente, ki so potrebni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
3. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
(oblike zagotavljanja gospodarskih javnih služb) 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu, oziroma neposredno v okviru občinske uprave.
10. člen 
(javno podjetje) 
(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje organ, določen z zakonom, oziroma z odlokom o ustanovitvi.
(4) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 6. in 7. točke prvega odstavka 4. člena v obliki javnega podjetja
11. člen 
(koncesija) 
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo.
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanj v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(6) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka 4. člena ter 1. točke 5. člena tega odloka.
12. člen 
(javni razpis in izbira koncesionarja) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.
(2) O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo.
(3) O pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloča župan občine.
(4) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
13. člen 
(režijski obrat oziroma neposredno v okviru občinske uprave) 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje katerekoli lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali le za del občine, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat ni pravna oseba in se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti.
(3) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine. Organizacijo in področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Ne glede na zgornje določbe tega člena, lahko občinska uprava izvaja gospodarsko javno službo tudi neposredno v okviru občinske uprave.
4. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE 
14. člen 
(način izvajanja) 
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
15. člen 
(vrste nalog) 
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb ter vzpostavitev in vodenje informacijske baze za potrebe lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe ter drugih postopkov razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
5. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
16. člen 
(varstvo uporabnikov) 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Borovnica lahko ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Borovnica. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi Občinski svet Občine Borovnice s posebnim aktom o ustanovitvi.
6. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
17. člen 
(načini financiranja) 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
18. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
19. člen 
(proračunsko financiranje) 
Iz sredstev proračuna se financirajo lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(uskladitev) 
Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu z 8. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica (Naš časopis, 229/97).
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica (Naš časopis, 229/97).
22. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2018-1
Borovnica, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost