Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3220. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018, stran 10103.

  
Na podlagi 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) ter na osnovi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 31. redni seji dne 26. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018 
1. 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve za člane občinskega sveta in župana v Občini Trebnje v letu 2018.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. 
Glede primerov, ki niso določeni s tem sklepom, veljajo določbe zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2018
Trebnje, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.