Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3095. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3096. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
3097. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

USTAVNO SODIŠČE

3098. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
3099. Sklep o nesprejemu in zavrženju ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3100. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
3101. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3102. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
3103. Obvestilo o veljavnosti Četrte izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 4.0

OBČINE

Cerkno

3152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018
3153. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno
3154. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
3155. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018
3156. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
3157. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Horjul

3104. Sklep o delni povrniti stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Horjul
3105. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

3106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
3107. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

Izola

3108. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti

Kobarid

3109. Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
3110. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
3111. Sklep o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019

Koper

3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
3113. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
3114. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3115. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3116. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
3117. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899)
3118. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj

Krško

3119. Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena Odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo
3120. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)
3121. Odlok o pokopališkem redu v občini Krško
3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško
3123. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
3124. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
3125. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2018

Mirna Peč

3126. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019

Mozirje

3127. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje – SD OPN 1

Murska Sobota

3128. Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota
3129. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
3131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
3132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)

Nova Gorica

3133. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3134. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
3135. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica
3136. Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec

Piran

3158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018

Pivka

3137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
3138. Sklep o določitvi tržne najemnine
3139. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega
3140. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena

Rogatec

3141. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3142. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm)

Straža

3143. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2019
3144. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
3145. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža

Škocjan

3146. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Škocjan
3147. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan

Zagorje ob Savi

3148. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
3149. Odlok o določitvi in poimenovanju nove ulice z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi
3150. Odlok o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas
3151. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3159. Popravek Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

30. Obvestilo o začetku veljavnosti Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev za Republiko Slovenijo
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi Balkanskih zdravstvenih namenskih sil za Republiko Slovenijo
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi za Republiko Slovenijo
33. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti