Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018, stran 9808.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni seji dne 26. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se 1. člen spremeni in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v eurih
Skupina / podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 2-2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.059.506,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.384.694,15
70
DAVČNI PRIHODKI
4.770.335,00
700
Davki na dohodek in dobiček
4.059.705,00
703
Davki na premoženje
498.378,04
704
Domači davki na blago in storitve
212.251,96
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.614.359,15
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
134.468,59
711
Takse in pristojbine
8.600,00
712
Globe in druge denarne kazni
71.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
48.738,68
714
Drugi nedavčni prihodki
1.351.051,88
72
KAPITALSKI PRIHODKI
439.698,90
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
439.698,90
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
235.113,37
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
235.113,37
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.483.193,57
40
TEKOČI ODHODKI
2.790.149,44
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
407.957,17
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
63.022,82
402
Izdatki za blago in storitve
2.108.347,93
403
Plačila domačih obresti
26.701,00
409
Rezerve
184.120,52
41
TEKOČI TRANSFERI
2.793.966,46
410
Subvencije
173.282,21
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.609.230,29
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
246.944,80
413
Drugi tekoči domači transferi
764.509,16
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.737.300,62
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.737.300,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
161.507,41
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
78.218,49
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
83.558,56
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.423.687,15
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN  FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.497.873,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.497.873,00
500
Domače zadolževanje
1.497.873,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
265.424,00
55
ODPLAČILA DOLGA
265.424,00
550
Odplačila domačega dolga
265.424,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.191.238,15
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
1.232.449,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.925.814,15
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
2.330.161,59
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 141.190,13 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2018
Ig, dne 26. septembra 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti