Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3107. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig, stran 9810.

  
Na podlagi 20. do 20.c člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 10/05 in 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni seji z dne 26. 9. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Vrtec Ig 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec Ig (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in rezervacije in določila o plačevanju oskrbnine.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen 
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj 1 krat letno (predvidoma v mesecu februarju) objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
4. člen 
Za vse enote vrtca na območju Občine Ig je uveden enoten vpis otrok, vzpostavljena je centralna evidenca vpisanih otrok in veljajo enaki kriteriji.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na posebnem obrazcu.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca in Občine Ig.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto. Vrtec staršem dodeli šifro otroka. Če ni prostih mest v vrtcu, vrtec o tem obvesti starše.
Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali po pošti do 28. 2. tekočega leta, se obravnavajo za naslednje šolsko leto.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po e-pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje.
5. člen 
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. člen 
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru je sprejem možen preko celega šolskega leta do zapolnitve najvišjega dovoljenega števila otrok v posamezni skupini.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma posamezni skupini prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
7. člen 
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje vzgojiteljski zbor
– predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev
– predstavnika sveta vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet vrtca.
8. člen 
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Prav tako preneha mandat v komisiji članu sveta zavoda, če mu preneha članstvo v svetu zavoda.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
9. člen 
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na prvi seji. Predstavnik strokovnih delavcev ne more biti predsednik ali namestnik komisije. Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih (20. do 20.e člen). Na seji komisije so lahko prisotni člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti;
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje;
– imenski seznam otrok po šifrah s številom zbranih točk po letniku rojstva;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
10. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 28. 2. tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto, komisija izloči in evidentira za naslednje šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK 
11. člen 
Prednost pri sprejemu v vrtec pred vsemi ostalimi otroci imajo:
– otroci, katerih starši predložijo pismeno potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih)
– otroci s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih), na podlagi odločbe o usmeritvi.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
Št.
KRITERIJ
ŠT. TOČK
Novo 
točkovanje
Starši imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ig
40 točk
65
Otrok v enostarševski družini ima s staršem stalno prebivališče v Občini Ig
40 točk
60
Otrok in eden od staršev imata stalno prebivališče v Občini Ig, drugi starš pa stalno prebivališče v drugi občini
30 točk
60
Eden od staršev ima stalno prebivališče v Občini Ig več kot 
2 leti (na dan 31. 3. tekočega leta)
5 točk
5
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet (negativna odločba)
8 točk
8
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v predpreteklem letu (dvakrat 
ali več krat odklonjen z odločbo komisije)
10 točk
10
Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov
20 točk
20
Otrok zaposlenega starša 
v enostarševski družini
10
Otrok v eno-roditeljski družini (potrdilo sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, ki ni starejši 
od enega meseca)
15 točk
20
1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen
5 točke
10
Eden ali oba starša imata delovno mesto v Občini Ig (potrdilo)
2 točki
2
Število otrok v družini
vsak otrok 2 točki
vsak otrok 2 točki
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev do vključno 1. 9. (rojeni januarja–septembra) 
20
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev 
v septembru (rojeni v oktobru)
10
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev 
v oktobru (rojeni v novembru)
8
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev 
v novembru (rojeni v decembru)
6
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev 
v decembru (rojeni v januarju)
2
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev 
v januarju (rojeni v februarju)
1
Če več otrok istega letnika doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok
– v primeru enake starosti otrok, ima prednost otrok, za katerega vloga je bila oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE 
12. člen 
Komisija na podlagi točkovanja po kriterijih iz tega pravilnika sestavi prednostni seznam za posamezno starost (letnik rojstva otroka) po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Na podlagi podatkov o prostih mestih v posamezni enoti, ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija vrtec pravico razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega bivanja.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni prosto mesto v določeni starosti, prednost pred vsemi na novo vpisanimi otroki.
13. člen
Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
14. člen 
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije, prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– datum vključitve otroka v vrtec
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu Zakona o vrtcih vložijo v vrtec ugovor
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po e-pošti, če so starši navedli e-naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo s prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko, vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev, ne pa na kriterij in težo posameznega kriterija.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec, se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme na pošto.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI 
16. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši, se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in ko starši prinesejo potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
17. člen 
Za otroka, ki ga je komisija uvrstila na čakalni seznam in sprejem v tekočem šolskem letu ni bil možen, morajo starši vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno do 28. 2. tekočega leta.
18. člen 
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VII. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE 
19. člen 
Vloge za otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz evidence.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je določen v pozivu k podpisu pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vloga se izbriše iz evidence.
20. člen 
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH 
21. člen 
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca in podatek o predvideni čakalni dobi.
IX. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK 
22. člen 
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15 (petnajst) dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali na internetni strani.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži letovanja v okviru vrtca, starši ne morejo tega otroka izpisati iz vrtca pred koncem letovanja.
V kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
23. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni in največ en koledarski mesec, največ enkrat letno. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje teden dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca za počitniško rezervacijo. Obrazec je dostopen v vseh enotah vrtca in na spletni strani.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno 4 tedne ali več. Rezervacija se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo lahko uveljavljajo ob nastopu bolezni, med boleznijo ali najkasneje en teden po ponovnem prihodu otroka v vrtec na obrazcu za zdravniško rezervacijo. Obrazec je dostopen v vseh enotah vrtca in na spletni strani.
– starši otrok iz drugih občin uveljavljajo rezervacijo po pogojih, ki jih ima občina, ki je izdala odločbo o višini plačila za program vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in določila o izpisu otroka iz vrtca ter možnosti uveljavljanja rezervacij, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ig dne 9. 3. 2011.
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0023/2018
Ig, dne 26. septembra 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti