Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3100. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, stran 9788.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 8. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZCKR) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju CKR) ter način njihovega zbiranja;
– opredelitev drugih izpostavljenosti do poslovnih subjektov za namen vključitve v sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov;
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O POSLOVNIH SUBJEKTIH V CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU TER NAČIN NJIHOVEGA ZBIRANJA 
2. člen 
(Poročevalske enote) 
(1) Banka Slovenije zbira podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kreditnih tveganj kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti na podlagi standardiziranega poročanja v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZCKR.
(2) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam članov sistema izmenjave informacij, ki so hkrati tudi poročevalske enote v centralni kreditni register.
3. člen 
(Obveznost poročanja) 
(1) Banke in podružnice bank držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji in sklepajo kreditne posle na območju Republike Slovenije, kot jih definira ZCKR, posredujejo podatke za centralni kreditni register v skladu z vsakokrat veljavnim Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij in vsakokrat veljavnim Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(2) Kot banka iz prejšnjega odstavka se v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17) v povezavi s 14. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2), šteje tudi Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka).
4. člen 
(Podatki in informacije v CKR) 
V CKR se zbirajo naslednji podatki in informacije o izpostavljenostih poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti, v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
A0201
Poravnalni račun pri centralni banki
A0301
Obvezna rezerva pri centralni banki 
A0408
Krediti, razen sindiciranih kreditov
A0410
Odkupljene terjatve
A0411
Vloge, razen potrdil o vlogah 
A0416
Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti
A0417
Druga finančna sredstva
A0418
Terjatve iz finančnega najema
A0419
Sindicirani krediti
A0602
Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev
A0603
Potrdila o vlogah
A0604
Podrejeni dolžniški vrednostni papirji
A0801
Točke/delnice skladov denarnega trga
A0901
Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga
A1103
Delnice neodvisnih družb
A1104
Delnice odvisnih družb
A1105
Delnice pridruženih družb
A1106
Delnice skupaj obvladovanih družb
A1202
Lastniški deleži v neodvisne družbe
A1203
Lastniški deleži v odvisne družbe
A1204
Lastniški deleži v pridružene družbe
A1205
Lastniški deleži v skupaj obvladovane družbe 
A2405
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
A2406
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
A2407
Promptni posli z nakupom tujih valut
A2408
Promptni posli s prodajo tujih valut
A2601
Čeki, poslani na unovčenje
A2901
Čeki 
A2913
Predujmi za neopredmetena sredstva
A2917
Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb
A2919
Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve
A2928
Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta 
A2932
Terjatve do kupcev
A2937
Odložene terjatve za davke
A2941
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
A2942
Predujmi za druge namene
A2943
Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov
P2605
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
P2606
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
3. OPREDELITEV DRUGIH IZPOSTAVLJENOSTI O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV 
5. člen 
(Opredelitev drugih izpostavljenosti) 
Kot Druge izpostavljenosti poslovnih subjektov se štejejo naslednje izpostavljenosti iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
– izpostavljenosti iz izvedenih finančnih inštrumentov po kreditni nadomestitveni vrednosti;
– naložbe v vrednostne papirje – v delnice in druge deleže v kapitalu ter iztržljive dolžniške vrednostne papirje;
– terjatve iz nakupa ali prodaje tujih valut,
– čeki;
– predujmi za opredmetena in neopredmetena sredstva ter druge namene;
– terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve;
– terjatve do kupcev;
– terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov in
– druga finančna sredstva in druge poslovne terjatve.
4. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V SISTEMU IZMENJAVE INFORMACIJ 
6. člen 
(Vsebina podatkov in informacij v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov) 
S tem členom se določa vsebina podatkov in informacij, ki se izmenjujejo v sistemu izmenjave informacij v zvezi s poslovnimi subjekti. Podatki ne vključujejo osebnih podatkov.
(1) Matični podatki poslovnega subjekta 
– Polni naziv
– Skrajšani naziv
– Naslov
– Pošta
– Država
– Sedež
– Status
– Davčna številka
– Matična številka/Šifra BS – identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta
– Datum vpisa v sodni register
– Datum izbrisa iz sodnega registra
– Pravnoorganizacijska oblika
– Velikost podjetja
– Glavna dejavnost
– Šifra sektorja
(2) Zgodovina negativnih dogodkov 
Podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Banki Slovenije podatke v zvezi z insolvenčnimi postopki poslovnih subjektov posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije:
– Številka postopka
– Tip postopka
– Datum začetka
– Datum zaključka
– Končanje – tip
– Pravnomočnost zaključka
(3) Izpostavljenost poslovnega subjekta na nivoju celotnega bančnega sistema 
V sistem izmenjave informacij se v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov v bančnem sistemu iz naslova kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti vključujejo za vsakega člana sistema posebej in v skupnem seštevku po stanju na referenčni datum podatki o:
– izvedenih finančnih instrumentih po kreditni nadomestitveni vrednosti:
– znesek zapadlega dela dolga ter največjem doseženem št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– dolžniških vrednostnih papirjih, ki niso v posesti za trgovanje, v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga ter največjem doseženem št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– črpanih kreditih in terjatvah, vključno z unovčenim delom izdanih finančnih poroštev ali drugih pogojnih obveznosti, v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga in največjem dosežen št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– od tega znesek restrukturiranih kreditov in terjatev, 
– odobrenih nečrpanih kreditih in kreditnih linijah, ki jih poslovni subjekt v skladu s pogodbo še lahko črpa,
– izdanih finančnih poroštvih v znesku potencialne izpostavljenosti,
– drugih danih jamstvih, akreditivih in drugih pogojnih obveznostih v znesku potencialne izpostavljenosti.
(4) Vrsta uporabljenih zavarovanj za izpostavljenost do poslovnega subjekta 
Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo člani sistema, so prikazane informacije o vrstah zavarovanj, ki so jih kreditodajalci oziroma posamezni člani sistema prejeli od poslovnega subjekta za zavarovanje katerekoli pogodbe oziroma izpostavljenosti do tega poslovnega subjekta.
(5) Tehtana povprečna oznaka razvrstitve poslovnega subjekta v bančnem sistemu 
V sistemu se izmenjuje podatek o tehtani povprečni oznaki razvrstitve poslovnega subjekta v bančnem sistemu. Izračun tehtane povprečne oznake razvrstitve poslovnega subjekta in posledično podatek o vrednosti te razvrstitve temelji na razvrstitvi izpostavljenosti do poslovnega subjekta, ki jo opravijo banke in hranilnice v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(6) Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v bančnem sistemu glede na donosnost 
Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v bančnem sistemu glede na donosnost, ki se vključuje v sistem izmenjave, temelji na definiciji nedonosne izpostavljenosti iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1), z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami, tako preteklimi kot bodočimi (v nadaljevanju: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014). Na navedeni podlagi so vsem izpostavljenostim banke ali hranilnice (članice sistema izmenjave) do posameznega poslovnega subjekta, ki sodijo v okvir definicije nedonosnih izpostavljenosti iz prejšnjega stavka, dodeli enotna oznaka enega izmed statusov:
– nedonosna,
– donosna ali
– donosna izpostavljenost z nepomembnim delom nedonosnih izpostavljenosti.
(7) Podatek o restrukturiranju 
Izmenjuje se informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta, ki so bile deležne ukrepov restrukturiranja, in število bank, ki so te ukrepe izvedle. Informacija o ukrepih restrukturiranja temelji na definiciji restrukturiranja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014.
(8) Podatek o restrukturirani izpostavljenosti na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti 
Izmenjuje se informacija o restrukturiranih izpostavljenostih do poslovnih subjektov na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti in število bank, pri katerih se pojavljajo te izpostavljenosti.
(9) Podatki po pogodbah 
Izmenjuje se seznam pogodb, na podlagi katerih je podana informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta na nivoju bančnega sistema, s podatki o:
– oznaki pogodbe,
– valuti posla,
– vrsti posla,
– datumu sklenitve pogodbe oziroma izdaje finančnega instrumenta,
– datumu zapadlosti,
– višini potencialnega dolga,
– višini neodplačanega dolga,
– kreditni nadomestitveni vrednosti izvedenega finančnega instrumenta in
– znesku ter številu dni zamude zapadlega dolga, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni.
5. KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(Veljavnost sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 19. oktobra 2018.
(2) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 72/17).
Ljubljana, dne 2. oktobra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije