Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

Št. 4300-17/2018/27 Ob-2985/18, Stran 2045
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »Digitalizacija 2019–2023«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba,
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi,
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov,
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Smernic za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf),
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006,
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020, julij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, december 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za implementacijo orodja Arachne v sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, december 2017, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Priročnika za uporabo informacijskega sistema organa upravljanja e-MA, objavljen na spletni strani http://www.eu-skladi.si/izvajanje/e-ma (v nadaljevanju: Priročnik e-MA),
– Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK oziroma organ upravljanja ali OU) v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad št. 3-1/2MGRT/0 z dne 4. 10. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih 2019–2023 »Digitalizacija 2019–2023« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in izvajalca javnega razpisa ter zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.
1 V okviru tega javnega razpisa sta termina operacija in projekt pomensko enakovredna, zato je možna uporaba obeh terminov.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevali k:
– premagovanju ovir digitalne transformacije;
– dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;
– povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;
– dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je podpreti operacijo, ki bo z izvajanjem aktivnosti prispevala k digitalni transformaciji MSP in na ta način tudi prispevala k specifičnemu cilju 3.1.2: »Povečanje dodane vrednosti MSP«, prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti upravičenca, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina). Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja z vzpostavitvijo ekosistema, koordinacijo in povezovanjem, s promocijsko motivacijskimi dogodki ter s strokovno podporo za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti podjetij v obliki informiranj in svetovanj, tematskih delavnic, mentoriranj, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.
Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa podrobneje prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih
Aktivnosti za ciljno skupino
Vzpostavitev ekosistema (A) – v okviru sklopa aktivnosti A se pričakuje vzpostavitev okolja za dvig indeksa digitalnega gospodarstva na nacionalni ravni.
– Analiza potreb podjetij in analiza ponudbe na področju digitalizacije (mapiranje) 
– Priprava seznama mentorjev, svetovalcev in drugih izvajalcev s področja digitalizacije
– Napovedovanje potreb po kadrih na področju »digitalnih« profilov 
– Izgradnja platforme za izmenjavo informacij, klasifikacijo ponudnikov 
– Aktivno povezovanje vseh temeljnih deležnikov ustvarjanja poslovnega in digitalnega razvoja družbe 
– Povezovanje platform in vzpostavitev okolja za poslovno eksperimentiranje in prototipiranje 
– Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu usposobljenosti zunanjih izvajalcev
– Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe
– Povezovanje in vzpostavitev okolja za sodelovanje med gospodarstvom ter javno in državno upravo pri podatkovnem in storitvenem odpiranju vseh akterjev
Strokovna podpora za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti (B) – v okviru sklopa aktivnosti B se pričakuje svetovanje MSP pri premagovanju ovir digitalne transformacije.
– Sodelovanje pri izgradnji kataloga digitalnih kompetenc 
– Podpora pri oblikovanju načrtov usposabljanj za obdobje 4 let za razvoj digitalnih kompetenc v gospodarstvu
– Mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi poslovnih modelov (podrobneje je razdelano v razpisni dokumentaciji, točka II.4).
– Podpora pri odprtem inoviranju, razvoju novih storitev in poslovnih modelov 
– Podpora gospodarstvu pri pridobivanju nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo poslovanja
Povezovanje in koordinacija (C) – v okviru sklopa aktivnosti C se pričakuje izvajanje aktivnosti za povezovanje MSP z različnimi deležniki z namenom vzpostavljanja in nadgradnja mednarodnih partnerstev in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.
– Sodelovanje z EU DIH in pridobitev/prenos dobrih praks iz tujine
– Podpora poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja v globalnih verigah vrednosti
– Organizacija »izmenjalnic dobrih praks« s področja digitalne transformacije za izmenjavo izkušenj med gospodarskimi subjekti
Promocijsko-motivacijski dogodki (D) – v okviru sklopa aktivnosti D se pričakuje ozaveščanje o pomenu in promocijo digitalne transformacije za dvig konkurečnosti MSP.
– Širitev ozaveščenosti o digitalni ekonomiji in transformacij, ter Industrija 4.0
– Promocija uvajanja in nadgradnje digitalizacije v MSP
– Dvig inovacijske in digitalne kulture 
– Priprava in izvedba dogodkov in konferenc 
– Predstavitev dobrih praks
Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja operacije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1. Aktivnosti mora nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje trajanja operacije.
Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva ob objavi javnega razpisa.
2.3. Regija izvajanja
Operacija se bo izvajala na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj bo upravičen do sredstev obeh programskih območij. Za aktivnosti B in C bo upravičen do sredstev tistega programskega območja, kjer ima MSP, ki prejema pomoč, sedež/poslovno enoto/podružnico, za aktivnosti A in D pa v razmerju 43 % sredstev Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 57 % sredstev Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls. MSP bodo lahko pridobila brezplačne storitve digitalne transformacije do porabe sredstev, glede na čas prijave na pomoč do brezplačnih storitev in glede na kohezijsko regijo.
Sprememba izvajanja aktivnosti v posameznem programskem območju po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za ne izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odpoved pogodbe o sofinanciranju.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenec po tem javnem razpisu je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje (sam ali njegovi ustanovitelji ali pravni nasledniki) na področju digitalizacije in digitalne transformacije že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge in izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa.
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so mala in srednje velika podjetja (MSP).
4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelji se na razpis lahko prijavijo samo z eno vlogo. Vloge prijaviteljev morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelji podpišejo izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.2.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1 Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije.
2 Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3 Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4 Pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5 Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
6 Prijavitelj (v primeru, da gre za pravno osebo zasebnega prava) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7 Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8 Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9 Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
10 Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki opravljajo kontinuirano2 aktivnosti za dvig kompetenc in digitalno transformacijo MSP že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge, kar dokazujejo s predloženimi referencami, in sicer:
2 Vsaj eno dokazila mora biti iz obdobja 18–24 mesecev pred oddajo vloge.
– o izvedenih najmanj petih samostojnih informativnih dogodkih ali tematskih delavnicah z najmanj 8 udeleženci v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge in
– o izvedenih najmanj petdesetih urah svetovanja ali mentoriranja podjetjem s področij aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge.
2. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki aktivno sodelujejo z vsaj eno reprezentativno gospodarsko zbornico, enim subjektom inovativnega okolja (SIO) in dvema javnima univerzama, kar prijavitelj izkaže z veljavnimi dokumenti, iz katerih je razvidno, da sta pogodbeni stranki v zadnjih 24 mesecih sodelovali na konkretnem skupnem projektu s področja digitalne transformacije in dvig digitalnih kompetenc.
3. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki sodelujejo z vsaj tri tisoč MSP v Sloveniji, kar prijavitelj izkaže z registrom/seznamom sodelujočih podjetij/članov.
4. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki aktivno sodelujejo z Digitalno koalicijo3, kar izkaže z izjavo o sodelovanju in skupnimi projekti.
3 http://www.digitalna.si/digitalna-koalicija.html
5. Prijavitelj ima dostop do okolij s široko geografsko pokritostjo za eksperimentiranje in prototipiranje posameznih konceptov, digitalnih rešitev in storitev, poslovnih modelov in procesov.
6. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki so vključeni v vsaj tri EU projekte, financirane s stani EU v okviru programov Horizon 2020, Interreg ali Erasmus+, na temo digitalne transformacije.
7. Prijavitelj ali njegovi ustanovitelji ali pravni predniki so bili vključeni v katerega od izobraževanj oziroma usposabljanj, ki jih je Evropska komisija izvedla za digitalne inovacijske ekosisteme, kar prijavitelj izkazuje s potrdilom o usposabljanju oziroma izobraževanju zaposlenih na prijaviteju ali njegovih ustanoviteljih ali pravnih prednikih.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija mora naslavljati ciljno skupino navedeno v razpisu.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta/operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij/projektov
Ministrstvo bo vloge izbralo po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisijo s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, ocenjevanja po merilih ne izvede, vlogo pa ministrstvo zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Tabela 2: Merila za ocenjevanje
Merilo
Maksimalno število točk
1
Ocena kakovosti in izvedljivosti operacije
30 točk
2
Prispevek k izboljšanju poslovnega okolja
25 točk
3
Širši družbeni vpliv
20 točk
4
Partnerstvo
25 točk
SKUPAJ
100 točk
Maksimalno število točk je 100. Minimalno število točk za uvrstitev v financiranje je 60.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog, ter postopek ocenjevanja in rangiranja vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.3. Merila za ocenjevanje.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.600.000,00 EUR, od tega 1.263.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in 1.337.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.
Tabela 3: Okvirna višina sredstev
Proračunska postavka
Kohezijska regija
%
2019
2020
2021
2022
2023
SKUPAJ
160063 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
75
276.375,00
276.375,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.002.750,00
160064 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
25
92.125,00
92.125,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
334.250,00
SKUPAJ Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
368.500,00
368.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.337.000,00
160065 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
70
127.050,00
127.050,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
884.100,00
160066 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
30
54.450,00
54.450,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
378.900,00
SKUPAJ Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
181.500,00
181.500,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.263.000,00
SKUPAJ
 
550.000,00
550.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.600.000,00
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2019–2023, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
V primeru, da izbrani prijavitelj v roku iz poziva ministrstva ne pristopi k podpisu pogodbe o sofinanciranju se šteje, da je umaknil vlogo.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena v določenem letu skladno s Tabelo 3, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednja leta v skladu s proračunskimi možnosti.
Dinamika financiranja izbrane operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)zboru sredstev prekliče ali spremeni, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje operacij je:
Tabela 4: Razmejitev deležev
Kohezijska regija
EU delež
SLO delež
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
70 %
30 %
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 1. 1. 2019 do 10. 10. 2023.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči za izbranega prijavitelja, saj se vse koristi prenašajo na MSP.
Za MSP, ki bodo prejemniki storitev, ima vrednost prejetih storitev v okviru aktivnosti B (Strokovna podpora za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti) in C (Povezovanje in koordinacija) naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme M001-2399245-2015, Program izvajanja finančnih spodbud MGRT za obdobje 2015–2020, ukrep 3.2.
Podrobneje je preverjanje opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropska unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:
1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (najmanj 30 % skupne vrednosti upravičenih stroškov operacije),
2. posredni stroški za izvajanje operacije,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
4. stroški dogodkov.
Višina stroškov za delo zaposlenih upravičenca povezanih z izvedbo operacije za aktivnosti A, B, C in D so določeni na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru Javnega razpisa za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »DIGITALIZACIJA 2019-2023« (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, september 2018, v nadaljevanju: metodologija).
Vsi stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo nanašati na aktivnosti opredeljene v Tabeli 1.
DDV je neupravičen strošek, razen v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada.
Posamezne vrste aktivnosti in povezanih upravičenih stroškov so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov.
Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem razpisu, ne smejo sodelovati kot zunanji izvajalci pri prijavitelju izbranem na tem javnem razpisu.
10.1.1. Stroški dela zaposlenih
Skladno z metodologijo, znaša vrednost urne postavke za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije 20,42 €/uro (za stroške dela raziskovalcev) oziroma 13,88 €/uro (za stroške strokovnih in tehničnih sodelavcev). Na mesečni ravni se prizna število delovnih ur največ v višini delovne obveznosti v tistem mesecu. Strošek dela raziskovalcev lahko znaša največ 70 % celotnih stroškov zaposlenih.
Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta in obsega dela (v urah ali %);
– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
V primeru, da je na delo na operaciji razporejena oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge (npr.: direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.), znaša njegova največja razporeditev na projektu do 90 odstotkov obsega delovne obveznosti v posameznem mesecu.
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe EK št. 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja/upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov ni potrebno.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški dogodkov
Če bo izbrani upravičenec pravna oseba, ki ni zavezana k uporabi zakonodaje s področja javnega naročanja, mora pri izbiri zunanjih izvajalcev upoštevati temeljna načela javnega naročanja in za namen zagotavljanja tržne cene, za vsako naročanje storitev predložiti utemeljitev z ustreznimi dokazili o določitvi dogovorjene cene za izvedbo posamezne storitve.
Upravičenec uveljavlja dejanske upravičene stroške zunanjih izvajalcev in stroške dogodkov. Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na naslednje načine:
1. Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih v skladu z metodologijo, ki so zaposleni pri upravičencu za polni delovni čas in so razporejeni na delovne naloge po tem javnem razpisu.
2. Povračila za stroške za službena potovanja v Republiki Sloveniji ali v tujini, povezana z operacijo za osebe zaposlene pri upravičencu, pozvezanih z operacijo.
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti opravljene v okviru aktivnosti A, B, C in D (Tabela 1) skladno z dejanskimi stroški.
4. Stroški izvedbe dogodkov skladno z dejanskimi stroški.
5. Na podlagi Uredbe EK št. 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja/upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov ni potrebno.
Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov. Ministrstvo bo vsaj enkrat letno pri upravičencu opravila preverjanje izvajanja aktivnosti na terenu.
10.3 Intenzivnost financiranja
Intenzivnost financiranja znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 1.500.000,00 EUR in ne višja od 2.600.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja projekta. Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za posamezno operacijo realno in praviloma enakomerno razporejena po letih in jih med izvajanjem projekta ni mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju ministrstva.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 26. 10. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka III, obrazec 11.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebne oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka priporočeno oddane po pošti. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Digitalizacija 2019–2023« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, izvedeno pa bo v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj bo na podlagi sklepa o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejema tega sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenec mora zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financiranja operacije. Pri preverjanju na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financirani operaciji, za katero je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljeni bodo podatki o upravičencu, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objava podatkov o operaciji in upravičencu do sredstev bo izvedena v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenec, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v točki II.6 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 90/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenec, je izvedba javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa ali javnega poziva in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinancirani operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljeni bodo podatki o upravičencu, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvajanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu RS.
26. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti