Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3189. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid, stran 9987.

  
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. seji občinskega sveta dne 25. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo, oprostitve in višina plačila turistične ter promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične ter promocijske takse, vodenje evidence turistične takse na območju Občine Kobarid ter nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(pojmi) 
Posamezni izrazi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– »Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na območju Občine Kobarid in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej;
– »Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije;
– »Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori za goste pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo ter vsak drug objekt za nastanitev gostov;
– »Izvajalec nastanitvene dejavnosti« je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, sobodajalec ali kmet, ki sprejema goste na prenočevanje v nastanitvenem obratu iz prejšnje točke.
3. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarstva in financ.
4. člen 
(zavezanci) 
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: gost).
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistične takse so oproščeni v višini 50 %:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
6. člen 
(dokazila) 
(1) Status vzgojno-izobraževalne ustanove, navedene v četrti alineji prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov ali v evidenco visokošolskih zavodov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(2) Status društva, ki deluje v javnem interesu, navedenega v peti alineji prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, ali na podlagi predložitve fotokopije veljavne odločbe, s katero je društvu podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu, ali predložitve zakonske podlage.
(3) Kot nastanitveni obrat, vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč, naveden v drugi alineji tretjega odstavka prejšnjega člena, šteje nastanitveni obrat, katerega članstvo vodi organizacija, ki je nacionalni zastopnik Slovenije v mednarodni mreži mladinskih prenočišč (IYHF).
7. člen 
(višina promocijske in turistične takse) 
(1) Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska obračunane turistične takse za prenočitev na osebo na dan.
(2) Turistična taksa za prenočitev znaša 1,60 eura na osebo na dan, pripadajoča promocijska taksa 0,40 eura, in s tem skupna taksna obveznost 2,00 eura na osebo na dan.
(3) Turistična taksa za prenočitev za osebe iz drugega odstavka 5. člena tega odloka znaša 0,80 eura na osebo na dan, pripadajoča promocijska taksa 0,20 eura, in s tem skupna taksna obveznost 1,00 euro na osebo na dan.
8. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki sprejema goste na prenočevanje, pobira turistično takso v imenu in za račun Občine Kobarid in promocijsko takso v imenu in za račun javne agencije, ki jo za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije skladno s predpisom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ustanovi Republika Slovenija, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobira in odvaja turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če plačila storitev za prenočevanje ne zaračunava.
9. člen 
(odvajanje turistične in promocijske takse) 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobrano turistično in promocijsko takso do 25. v mesecu za pretekli mesec odvede na poseben račun Občine Kobarid.
(2) Občina Kobarid prejeto promocijsko takso v osmih dneh po izteku roka, določenega v prejšnjem odstavku, odvede na poseben račun javne agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
10. člen 
(poročanje o gostih) 
Izvajalec nastanitvene dejavnosti, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, podatke o gostu in njegovi nastanitvi vodi v knjigi gostov ter jih poroča preko spletne aplikacije za poročanje podatkov iz knjige gostov.
11. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi evidenco turistične takse, ki poleg podatkov iz knjige gostov obsega naslednje podatke:
– skupno število prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– razlog in višina oprostitve iz 5. in 14. člena tega odloka, če je gost oproščen plačila turistične takse.
(2) Evidenco turistične takse izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi in jo hrani v fizični ali v elektronski obliki.
(3) Podatki v evidenci turistične takse morajo biti za posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(4) Podatki v evidenci turistične takse se za posameznega gosta hranijo enako časovno obdobje kot se, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, hranijo podatki v knjigi gostov.
12. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe tega odloka, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 57/08).
14. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ne glede na določilo drugega odstavka 7. člena tega odloka znaša v letu 2018 turistična taksa 1,265 eurov na osebo na dan.
(2) Ne glede na določilo tretjega odstavka 7. člena tega odloka znaša v letu 2018 turistična taksa za prenočitev za osebe iz drugega odstavka 5. člena tega odloka 0,6325 eurov na osebo na dan.
(3) Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse, določen v 8. in 9. členu tega odloka se začne izvajati 1. januarja 2019.
(4) Ne glede na določilo 5. člena tega odloka so člani Planinske zveze Slovenije, ki prenočujejo v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice:
– v letu 2018 oproščeni plačila turistične takse;
– v letu 2019 oproščeni plačila turistične takse v višini 50 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 0,80 eura, pripadajoča promocijska taksa 0,20 eura, in s tem skupna taksna obveznost 1,00 euro na osebo na dan;
– v letu 2020 oproščeni plačila turistične takse v višini 25 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,20 eura, pripadajoča promocijska taksa 0,30 eurov, in s tem skupna taksna obveznost 1,50 eurov na osebo na dan;
– v letu 2021 oproščeni plačila turistične takse v višini 12,5 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,40 eurov, pripadajoča promocijska taksa 0,35 eurov, in s tem skupna taksna obveznost 1,75 eurov na osebo na dan.
(5) Ne glede na določilo 5. člena tega odloka so osebe, ki prenočujejo v kampih:
– v letu 2018 oproščene plačila turistične takse v višini 50 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 0,6325 eurov na osebo na dan;
– v letu 2019 oproščene plačila turistične takse v višini 37,50 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,00 euro, pripadajoča promocijska taksa 0,25 eura, in s tem skupna taksna obveznost 1,25 eura na osebo na dan;
– v letu 2020 oproščene plačila turistične takse v višini 25 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,20 eura, pripadajoča promocijska taksa 0,30 eurov, in s tem skupna taksna obveznost 1,50 eurov na osebo na dan;
– v letu 2021 oproščene plačila turistične takse v višini 12,5 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,40 eurov, pripadajoča promocijska taksa 0,35 eurov, in s tem skupna taksna obveznost 1,75 eurov na osebo na dan.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.