Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3224. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica, stran 10115.

  
Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97, 101/13 in 22/14), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB-1, s spremembami) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa območja, za katera se v Občini Žirovnica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance, merila za določitev višine nadomestila in merila za oprostitve plačila nadomestila.
2. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali njenega dela (lastnik oziroma drugi stvarnopravni upravičenec, najemnik in drugi neposredni uporabnik).
3. člen 
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v skladu s tem odlokom.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske, počitniške, proizvodne in poslovne površine stavb za tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in za tista zemljišča, na katerih se je na podlagi gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje za tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih, počitniških, proizvodnih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje tudi za stanovanjske, počitniške, proizvodne in poslovne površine, ki se ne uporabljajo (so nezasedene) ter za opuščena zazidana stavbna zemljišča. Pri odmeri nadomestila se upošteva za take objekte zadnja znana namembnost objekta ter dejanska komunalna opremljenost zemljišča.
4. člen 
Stanovanjska in počitniška površina je neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna oziroma proizvodna površina je neto tlorisna površina poslovnega oziroma proizvodnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s tem prostorom.
Za poslovne oziroma proizvodne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi ter druge površine, namenjene opravljanju osnovne dejavnosti.
Športno rekreacijske površine se štejejo kot površine, namenjene za družbene dejavnosti.
Čista igralna površina golf igrišča se upošteva kot površina za poslovne namene.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami,
2. lega, namembnost ter smotrna uporaba stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
6. člen 
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami individualne in skupne rabe se ugotavlja po dejanski možnosti priključka na te objekte in se ovrednoti z naslednjimi točkami:
točke
1.
cestišče v asfaltni izvedbi
30
2.
cestišče v makadamski izvedbi
15
3.
elektrika
20
4.
vodovod
30
5.
kanalizacija
30
6.
telekomunikacije
30
7.
plinovod
10
8.
javna razsvetljava
20
7. člen 
Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na dve območji:
1. območje obsega naselja Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba,
2. območje obsega vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v 1. območju ali so razpršena gradnja v skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.
Območje se določi po grafičnih kartah, ki so priloga veljavnega občinskega prostorskega načrta.
8. člen 
Glede na namembnost zazidanega stavbnega zemljišča se le-ta v okviru območij iz 7. člena tega odloka razvrstijo še v tipe območij, in sicer:
– za stanovanja,
– za počitniške objekte,
– za poslovne namene,
– za proizvodne namene (industrija in proizvodna obrt),
– za družbene dejavnosti.
9. člen 
Število točk z upoštevanjem meril iz 7. in 8. člena se določi po sledeči tabeli:
lega zemljišča
število točk
stanovanjska
počitniška
poslovna
proizvodna
družbena
nezazidana
1. območje
50
100
300
300
10
50
2. območje
10
100
300
300
10
50
10. člen 
Smotrna uporaba zemljišča se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča, ki predstavlja razmerje med neto tlorisno površino obstoječih objektov, ki je podlaga za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in površino gradbene parcele ter se točkuje po naslednji tabeli:
faktor izkoriščenosti zemljišča
točk
do 0,2
120
do 0,4
60
do 0,6
30
nad 0,6
0
11. člen 
Zaradi izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora glede na možnosti ustvarjanja dohodka se določijo dodatne točke za vrednotenje nadomestila za:
– dejavnost proizvodnje električne energije
700 točk
– dejavnost golf igrišča
600 točk
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se obračunava od poslovne oziroma proizvodne površine oziroma od čiste igralne površine golf igrišča.
III. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
12. člen
Višina nadomestila po merilih iz 5.–11. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži z neto tlorisno površino prostorov ne glede na namembnost objekta, oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za zazidana stavbna zemljišča iz tretjega odstavka četrtega člena se pri izračunu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upošteva enaka vrednost točke, kot je določena za stanovanjske površine.
13. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta do konca leta za naslednje leto.
Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz predhodnega leta.
14. člen 
Zavezanci plačevanja nadomestila so dolžni pri občinski upravi ali pristojnemu finančnemu uradu vložiti prijavo nadomestila in sporočiti vse spremembe (vrsto dejavnosti, poslovno ali stanovanjsko površino, spremembo zavezanca) v roku trideset dni po nastanku obveznosti oziroma po nastanku spremembe.
Za izračun nadomestila se uporabijo uradni podatki in evidence, ki jih vodita Geodetska uprava RS in Sodstvo RS. Za določitev neto tlorisne površine in gradbene parcele lahko občinska uprava Občine Žirovnica uporabi tudi podatke, ki so razvidni iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zavezanec je dolžan na poziv občinske uprave ali finančnega urada dati podatke o izmerah oziroma vse podatke, ki so potrebni za odmero nadomestila, v roku petnajst dni od prejema poziva. Če zavezanec v predpisanem roku ne dostavi podatkov, se mu odmeri nadomestilo na podlagi predpisov, ki določajo uskladitev pridobivanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini in dopolnilni vir preživljanja.
Občinska uprava lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost) oprosti zavezance plačevanje nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca občinska uprava v upravnem postopku.
V. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA 
16. člen
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen
Za kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na davek od premoženja. Postopke izvaja pristojni Finančni urad.
VII. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat veljavnega odloka.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (UVG, št. 47/02 in 26/03, Uradni list RS, št. 112/09).
20. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 007-0004/2018
Breznica, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti