Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3227. Odlok o mladih v Občini Grosuplje, stran 10124.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 21. seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o mladih v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen 
(definicije) 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini;
– »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 3. členu tega odloka;
– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima svoj sedež v občini;
– »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec kot na primer predavanje, okrogla miza, prireditev;
– »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA 
3. člen 
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja) 
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. člen 
(javni interes v mladinskem sektorju v občini) 
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade,
– finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi in zaposlovanju v mladinskih organizacijah,
– finančne podpore mladinskemu svetu lokalne skupnosti.
III. SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
5. člen 
(subjekti javnega interesa) 
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so mladinske organizacije, organizacije za mlade in mladinski svet lokalne skupnosti.
6. člen 
(mladinske organizacije) 
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
7. člen 
(organizacije za mlade) 
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.
8. člen 
(mladinski svet lokalne skupnosti) 
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA 
9. člen 
(mladinski programi in projekti) 
Občina sofinancira mladinske programe in mladinske projekte skladno s sprejetim proračunom, in sicer prek javnih razpisov, javnih pozivov ali javnega naročanja.
Občina lahko zagotavlja sofinanciranje mladinskih organizacij tudi s sofinanciranjem plač zaposlenih v mladinskih organizacijah.
10. člen 
(sofinanciranje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
Občina sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta. Sredstva se v občinskem proračunu zagotovijo na posebni postavki. Mladinski svet o svojem delovanju in realizaciji programa dela pripravi poročilo in poroča županu vsako leto v mesecu decembru.
11. člen 
(mladinska infrastruktura) 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI 
12. člen 
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
13. člen 
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja) 
Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi Komisija za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 članov, in sicer iz dveh predstavnikov mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v Občini Grosuplje, enega predstavnika mladinskega sveta lokalne skupnosti, enega predstavnika Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave.
Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali organizacij za mlade podajo mladinske organizacije in organizacije za mlade, predloge za predstavnika mladinskega sveta lokalne skupnosti poda mladinski svet lokalne skupnosti. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. Mandat članov komisije je vezan na mandat občinskega sveta.
14. člen 
(naloge komisije) 
Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in občinskemu svetu.
Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini,
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini,
– skrbi za pripravo lokalnega programa za mladino in spremlja njegovo izvajanje,
– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sektorju,
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje,
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve,
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini,
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
15. člen 
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja) 
Komisija na svojih sejah obravnava predloge odločitev o mladini ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v občini, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem mladino.
Komisija vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih organov, ki so vplivale na delo in življenje mladih, ter jih posreduje javnosti.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO 
16. člen 
(pomen programa) 
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
17. člen 
(časovno obdobje in struktura programa) 
Program se sprejema za obdobje pet let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
18. člen 
(področja programa) 
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.
19. člen 
(priprava in sprejem programa) 
Za pripravo programa skrbi Komisija za mladinska vprašanja v sodelovanju z občino in organizacijami v mladinskem sektorju.
Program na predlog župana sprejme občinski svet.
20. člen 
(sredstva za izvajanje programa) 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za uresničevanje programa.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
Komisija za mladinska vprašanja se imenuje in prične z delovanjem najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Program iz 16. člena tega odloka je potrebno sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2018
Grosuplje, dne 3. oktobra 2018
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost