Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3223. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta, stran 10114.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.) ter 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 19/13 – UPB1, 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 27. 9. 2018 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
občinskega sveta 
1. člen 
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 19/13 – UPB1, 50/14) se v 5. členu v drugem odstavku beseda »šestkrat« nadomesti z besedo »štirikrat«.
2. člen 
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen 
V 13. členu se v petem odstavku besedilo »dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja« nadomesti z besedilom »sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta«.
4. člen 
14. člen se črta.
5. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku beseda »šestkrat« nadomesti z besedo »štirikrat«.
6. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »Vabilo na sejo« nadomesti z besedilom »Obvestilo o seji« ter za besedo »strankam« doda besedi »in listam«.
7. člen 
V 23.a členu se v prvem odstavku črta besedilo »osebnim telefonskim glasovanjem ali«.
8. člen 
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občan, ki se želi udeležiti seje ali izvajati avdio-video snemanje seje, mora to predhodno pisno, ustno ali po e-pošti najaviti delavcu občinske uprave, ki opravlja administrativne naloge za občinski svet ter ima pred sejo pravico vpogleda v gradiva, ki so bila predložena članom občinskega sveta za to sejo. Prisotnost in avdio-video snemanje na seji dovoli župan oziroma tisti, ki bo vodil sejo.«
9. člen 
V 39. členu se doda nova alineja:
»– prepoved nedovoljenega avdio-video snemanja seje.«
10. člen 
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »najmanj pet članov« nadomesti z »vsak član občinskega«.
11. člen 
V 53. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se po novem glasi: »Zvočni posnetek se hrani, dokler ni potrjen zapisnik seje, ki je bila snemana.«
12. člen 
V 56. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se po novem glasi: »Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa občinskega sveta opravlja občinska uprava«.
13. člen 
Doda se nov 70.a člen:
»Občinska uprava v postopku priprave splošnega akta občine na spletni strani občine objavi predlog predpisa, ki vsebuje osnovne informacije o predpisu, povzetek vsebine predpisa s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja, namen in cilje njegovega nastanka ter hkrati pozove javnost, da v danem roku, ki praviloma traja od 30 do 60 dni, posreduje morebitne predloge, pripombe in mnenja. Izjema so predlogi predpisov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče.«
14. člen 
V 71. členu se v drugem odstavku za besedama »načela odloka« doda besedilo »povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo«.
15. člen 
V 77. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za prostorske akte, ki se sprejemajo z odlokom, občinski svet opravi prvo obravnavo v času javne razgrnitve. Če je k predlogu odloka v drugi obravnavi sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila javno razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek sprejema odloka konča. V tem primeru se postopek sprejemanja prostorskega akta začne znova z javno razgrnitvijo in javno obravnavo predloga, v katerega je vključen sprejeti amandma.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen 
V 80. členu se v prvem odstavku črta zadnja alineja.
17. člen 
V 92.a členu se črta tretji odstavek.
18. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002
Breznica, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.