Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3195. Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode, stran 9991.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 6. in 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 29. seji dne 26. septembra 2018 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:
– oglaševanje in obveščanje o prireditvah in drugih enkratnih dogodkih,
– oglaševanje za lastne potrebe,
– usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije,
– oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– oglasni objekt je objekt, na katerem je nameščen plakat (oglas ali obvestilo),
– oglasi so sporočila in vabila v obliki plakatov, transparentov, letakov, znakov in simbolov z vsebino oglaševalne ali propagandne narave, 
– obvestila so uradna sporočila državnih organov ali občine in obvestila drugih pravnih oseb, ki morajo biti javno objavljena v skladu z zakonom oziroma jih občina in druge pravne osebe objavljajo z željo po seznanjenosti javnosti z njihovimi vsebinami, 
– začasna oglasna mesta so odobrena in lokacijsko določena mesta v GIS-u, na katerih je oglaševanje dovoljeno,
– začasni oglasni objekti so objekti, ki so postavljeni za določen čas največ 30 dni in se praviloma uporabljajo za oglaševanje prireditev, humanitarnih akcij in drugih dogodkov pomembnih za občino, 
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem oglasnih objektov, ki ga opravlja koncesionar oziroma občina v lastni režiji.
3. člen 
(1) Oglaševanje v Občini Medvode je dovoljeno izključno na stalnih in začasnih oglasnih objektih.
(2) Stalni oglasni objekti so:
– samostoječe ali stenske table (panoji),
– vitrine,
– plakatni stebri oziroma stolpi,
– transparenti (npr. čezcestni, obcestni, na ograjah, fasadah itd.),
– zastave,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb.
(3) Začasni oglasni objekti so:
– prenosljivi panoji,
– transparenti (npr. čezcestni, obcestni, na ograjah, fasadah itd.),
– zvočne naprave (oglaševanje v času javnih prireditev),
– samostoječe table – panoji (v času izvajanja volilne in referendumske kampanje).
(4) Turistična in druga obvestilna signalizacija so znaki za:
– izraz dobrodošlice na vstopu v občino ali naselje,
– obveščanje o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih,
– obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali turističnih znamenitosti,
– obveščanje o smeri javne infrastrukture, gospodarskega subjekta ter drugega objekta ali naprave.
II. NAČIN OGLAŠEVANJA IN OBVEŠČANJA 
1. Oglaševanje za lastne potrebe
4. člen 
(1) Lastno oglaševanje in označevanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, se lahko izvaja za oglaševanje lastne dejavnosti na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ali najemu ter v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in s tem odlokom.
(2) Oglasne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja, razen v varovalnih pasovih ali v/na varovanih območjih.
2. Turistična in druga obvestilna signalizacija
5. člen 
(1) Na območju občine je dovoljeno postavljati turistično in drugo obvestilno signalizacijo iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija iz prejšnjega odstavka tega člena se postavi v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
(3) Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije izvaja koncesionar za prometno signalizacijo in prometno opremo cest.
(4) Turistična in druga obvestilna signalizacija ni predmet plačila občinske takse.
(5) Letna najemnina za drugo obvestilno signalizacijo gospodarskih subjektov se določi v pogodbi med uporabnikom in Občino Medvode glede na število oglasnih objektov.
(6) Občina lahko dovoli postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije tudi na zasebnem zemljišču, če postavitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru je potrebno pridobiti vsa s predpisi določena soglasja za postavitev omenjene signalizacije ter soglasje lastnika zemljišča.
(7) Lokacije turistične in druge obvestilne signalizacije so določene v katastru vertikalne signalizacije v sistemu GIS, ki ga vzdržuje občinska uprava.
3. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje
6. člen 
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora občina brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje, ki oddajo pravočasne vloge, uporabo oglasnih objektov za osnovno informiranje volivcev v občini.
7. člen 
(1) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje lahko pridobijo prostor na oglasnih objektih na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe oglasnih objektov, ki jih izda župan. Oglasni objekti se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih oziroma referendumskih kampanj.
(2) Pogoji vsebujejo podatke o velikosti oglasnih objektov, njihovem številu, roke, ki jih morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje upoštevati, način dostave in čas nameščanja plakatov ter podatke o drugih urejevalcih oglaševanja, ki oddajajo tudi plačljive oglasne objekte.
(3) Zapisnik o izidu razdeljevanja brezplačnih oglasnih objektov se v štiriindvajsetih urah objavi na spletni strani občine in oglasni deski občine. S tem se šteje, da so bili organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje o rezultatu razdeljevanja brezplačnih oglasnih objektov obveščeni.
8. člen 
Organizatorji volilne in referendumske kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo in
– določili tega odloka.
III. MERILA IN POGOJI ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE 
9. člen 
(1) Dovoljenje za postavitev stalnega oglasnega objekta in začasnega oglasnega mesta izda občinska uprava.
(2) Splošni pogoji za pridobitev dovoljenja so:
– da je lokacija za stalni oglasni objekt v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (v nadaljevanju: OPN),
– da ima uporabnik predhodno pridobljena vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja,
– da je oglasni objekt v skladu z določili 3. in 10. člena tega odloka.
(3) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
– natančno navedbo lokacije postavitve oglasnega objekta oziroma namestitve plakata (parcelna številka, k.o. in mesto postavitve),
– opredelitev trajanja (čas postavitve in odstranitve),
– podatke o vrsti in velikosti oglasnega objekta (opis in tehnična skica),
– soglasje lastnika zemljišča na katerem se oglasni objekt postavlja,
– soglasje pristojnega upravljavca, če oglasni objekt posega v varovalne pasove komunalne in cestne infrastrukture.
IV. OBSEG IN PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
10. člen 
Lokacije stalnih oglasnih objektov in začasnih oglasnih mest so določene v katastru oglasnih objektov, ki je javno dostopen v sistemu GIS in ga vzdržuje občinska uprava.
11. člen 
(1) Za postavitev in oblikovanje oglasnih objektov je potrebno upoštevati zakonodajo s področja graditve objektov, cest ter vseh podzakonskih aktov kot so uredba o razvrščanju objektov, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja idr.
(2) Oglasni objekti so del urbane opreme naselij, zato morajo biti oblikovani enotno, v skladu s prostorskimi dokumenti občine.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
12. člen 
(1) Uporaba oglasnih objektov in začasnih oglasnih mest je pod enakimi pogoji iz tega odloka dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom.
(2) Uporaba oglasnih objektov je brezplačna za javne zavode, neprofitne in humanitarne organizacije, katerih ustanovitelj je Občina Medvode ter društva, ki imajo sedež v Občini Medvode. Pri oglaševanju imajo prednost uporabniki, ki so prej naročili storitev.
(3) Na posameznem oglasnem objektu ima uporabnik pravico do enega plakatnega mesta.
13. člen 
(1) Uporabnik, ki koristi storitve oglaševanja, mora oglaševanje naročiti skladno s pogoji, ki jih določi koncesionar oziroma občina.
(2) Uporabnik mora skrbeti, da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom).
(3) Uporabnik mora koncesionarju predložiti vso potrebno dokumentacijo skladno z 9. členom tega odloka.
(4) Začasni oglasni objekt se mora odstraniti v roku 3 dni po dogodku, ki se oglašuje.
14. člen 
Prepovedano je:
– uporabljati oglasne objekte brez ustreznih dovoljenj,
– poškodovati ali uničiti oglasni objekt,
– poškodovati ali zakrivati vsebino plakata,
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati na avtomobile,
– oglaševati na premičnih oziroma prenosljivih objektih in napravah (npr. motorna vozila, prikolice, baloni …),
– lepiti plakate in druga obvestila na drevesa, elemente javne urbane opreme (klopi, igrala, ograje, koše za odpadke, ekološke otoke, javno razsvetljavo, avtobusne nadstrešnice ...), prometno opremo (ogledala, varovalne in varnostne ograje ...) in prometno signalizacijo (prometne znake, turistično in drugo obvestilno signalizacijo ...).
VI. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA 
15. člen 
(1) Občina Medvode za izvajanje dejavnosti oglaševanja podeli koncesijo na podlagi javnega razpisa.
(2) Medsebojna razmerja med Občino Medvode (koncedentom) in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka lahko občina dejavnost na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v lastni režiji.
16. člen 
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima izkušnje oziroma reference na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaju,
– da ima poravnane vse obveznosti do Občine Medvode,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi.
(2) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka izkazati z ustreznimi listinami ali priporočili o dosedanjih izkušnjah in referencah na tem področju.
(3) O izboru koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloča petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.
17. člen 
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
18. člen 
(1) Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
VII. NADZOR 
19. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektor.
(2) Občinski inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti odstranitev plakata oziroma oglasnega objekta, na stroške uporabnika, če je:
– oglaševanje izvedeno brez dovoljenja ali v nasprotju s pogoji izdanega dovoljenja, 
– oglaševanje izvedeno v nasprotju z določili odloka; 
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
(3) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
20. člen 
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– postavi oglasni objekt brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (9. člen),
– ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in posameznik (fizična oseba).
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi javni zavodi, neprofitne in humanitarne organizacije ter društva s sedežem v Občini Medvode.
(4) Z globo 800 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo koncesionar, njegova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(1) Za oglasne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe tega odloka ne veljajo.
(2) Oglasne objekte, ki so ob uveljavitvi tega odloka že postavljeni, pritrjeni ali izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so uporabniki, lastniki, upravljavci oziroma lastniki zemljišč ali lastniki objektov, na katerih so plakati pritrjeni oziroma nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(3) Če uporabniki iz prejšnjega odstavka tega člena oglasnih objektov ne odstranijo v določenem roku, jih na njihove stroške odstrani koncesionar.
22. člen 
Obstoječe pogodbe, sklenjene z izvajalci oglaševanja in obveščanja, se uporabljajo do zaključka postopka izbire koncesionarja.
23. člen 
(1) Obstoječa turistična in drugaobvestilna signalizacija se dopolni oziroma prilagodi zakonskim zahtevam v roku 1 leta po sprejetju tega odloka.
(2) Nova obvestilna signalizacija se vzpostavi v roku 1 leta po sprejetju tega odloka.
24. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 1. 2019.
Št. 371-121/2018-2
Medvode, dne 26. septembra 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.