Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3252. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stran 10167.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 33. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje 
1. člen
(vsebina) 
(1) S tem odlokom se določajo višina, pogoji in postopek za dodelitev subvencij za izvedbo hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javno omrežje) v občini Ajdovščina na aglomeracijah, v katerih Občina Ajdovščina gradi novo javno omrežje, razen na območjih, kjer je to urejeno s posebnim odlokom.
(2) Predmet sofinanciranja po tem odloku ni dobava in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
2. člen
(pogoji in upravičenci) 
(1) Do subvencije so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki so lastnice obstoječih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju iz 1. člena tega odloka, če so izpolnjeni pogoji, določeni s tem odlokom ter pogoji za priključitev, določeni v odlokih, ki urejata oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Lastniki objektov so upravičenci do subvencije pod pogojem, da:
– obstoječi stanovanjski objekti nimajo zgrajenih hišnih priključkov na javno omrežje in je potrebno za priključitev na novo javno omrežje zgraditi nov hišni priključek,
– preko svojega zemljišča dovoljujejo izvedbo del za namen gradnje ali obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna gradnja predvidena s projektno dokumentacijo,
– pooblastijo izvajalca hišnega priključka, da v njegovem imenu Občini Ajdovščina izstavi zahtevek za subvencijo s priloženim računom za izvedbo hišnega priključka.
(3) Do subvencije niso upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.
(4) Lastniki objektov so upravičeni do subvencije v času gradnje novega javnega omrežja. Sklep o začetku in koncu obdobja upravičenosti do subvencije za posamezno aglomeracijo izda župan pred začetkom gradnje javnega omrežja.
3. 
(subvencije) 
S tem odlokom se določata naslednji subvenciji:
– subvencija za izgradnjo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje (v nadaljevanju: vodovodni priključek),
– subvencija za izgradnjo hišnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacijski priključek).
4. 
(višina subvencije) 
(1) Višina subvencije za vodovodni priključek se določi kot razlika med prispevkom lastnika objekta za izvedbo hišnega priključka v višini 800 evrov in povprečnimi upravičenimi stroški izgradnje vodovodnih priključkov v posamezni aglomeraciji, v kateri se na novo gradi javno omrežje.
(2) Višina subvencije za izvedbo kanalizacijskega priključka se določi kot razlika med prispevkom lastnika objekta za izvedbo kanalizacijskega priključka v višini 470 evrov in povprečnimi upravičenimi stroški izgradnje kanalizacijskih priključkov v posamezni aglomeraciji, v kateri se na novo gradi javno omrežje.
(3) Upravičen strošek je izgradnja vodovodnega oziroma kanalizacijskega priključka v dolžini do 10 m na parceli v lasti lastnika objekta.
(4) Višino subvencije določi župan s sklepom.
5. člen
(postopek dodelitve subvencije) 
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi vloge upravičenca.
(2) Obvezne sestavine vloge so:
– izkazana namera o priključitvi objekta na omrežje (vloga za priključitev),
– pisna izjava lastnika objekta, da dovoljuje izvedbo del preko svojih zemljišč za namen gradnje ali obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna gradnja predvidena s projektno dokumentacijo,
– pisna izjava lastnika objekta, da bo pooblastil izvajalca izgradnje hišnega priključka, da v njegovem imenu Občini Ajdovščina izstavi zahtevek za subvencijo s priloženim računom za izvedbo hišnega priključka,
– pisno soglasje lastnika objekta, da lahko Občina Ajdovščina izvede nakazilo subvencije neposredno na račun izvajalca izgradnje hišnega priključka.
(3) Za vodenje postopka dodelitve subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. O dodelitvi subvencije odloči Občinska uprava Občine Ajdovščina z upravno odločbo.
6. člen
(vodenje evidenc) 
Občinska uprava vodi evidence dodeljenih subvencij za vodovodne oziroma kanalizacijske priključke za namen načrtovanja ter spremljanja realizacije porabe proračunskih sredstev in obveznosti občine, ki iz tega naslova izhajajo.
7. člen
(zagotovitev proračunskih sredstev) 
Sredstva za subvencije se zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine.
8. člen
(prenehanje veljavnosti odlokov in sklepov) 
Z uveljavitvijo tega odloka se razveljavijo:
– 13.a člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 100/09),
– 15. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 57/09, 47/11, 88/12, 50/16),
– sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina, št. 352-18/00 z dne 1. 6. 2007,
– sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina, št. 351-4/10-60 z dne 23. 9. 2014.
9. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3542-7/2018-1
Ajdovščina, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti