Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 5, stran 10191.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom ter 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 5. korespondenčni seji dne 3. in 4. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 5
1. člen 
V besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16) se v 52. členu pri preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP) v stolpcu 10 (navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe) za EUP UN 15 doda besedilo »205.b člen«.
2. člen 
V poglavju III/4. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV, v podpoglavju III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN, v sklopu 4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero, v razdelku 4.2.1.1. Bločice se prva alineja točke (1.1) 101. člena spremeni tako, da se glasi: »ne glede na osnovno dejavnost območja se na zemljišču parc. št. 1436/2, 1435 k.o. Bločice dopušča gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetije z dopustnim obsegom do 40 GVŽ ter dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3, stavbni tip A4/1 in določila za oblikovanje pomožnih objektov (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), ter stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, ki velja za navedeno EUP«.
3. člen 
V poglavju III/5. POSEBNE DOLOČBE v sklopu 5.3. Ravniška uvala – Območje Rakeka in Unca v razdelku 5.3.5. Unec se doda nov 205b. člen, ki se glasi:
»205.b člen 
Območje EUP z oznako UN 15:
Ne glede na določila točke (3) 57. člena je na območju EUP na zemljišču parc. št. 100 k.o. Unec dovoljena tudi dejavnost kmetijstva (gradnja objektov za potrebe kmetije – do 40 GVŽ) in dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je upoštevati določila za stavbni tip A4/1 ter določila za oblikovanje pomožnih kmetijskih objektov.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2018
Cerknica, dne 12. oktobra 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti