Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3268. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, stran 10208.

  
Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in nasl.), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in nasl.), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in nasl.) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 4. 10. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopke, pogoje in merila za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje redne dejavnosti in programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Sredstva so dostopna vsem potencialnim izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij,
– programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– druge programe društev in organizacij, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.
3. člen 
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicije v prostore društev (nakup in vzdrževanje nepremičnin),
– formalnega izobraževanja,
– stroškov dela izvajalcev programov/projektov,
– programov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine (na področju kulture, turizma, športa …).
II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku (v nadaljevanju: izvajalci) so:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti,
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah.
Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije, registrirane na podlagi Zakona o gospodarskih družbah.
III. POGOJI ZA RAZDELITEV SREDSTEV 
5. člen 
Izvajalci iz 4. člena morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– sedež v Občini Gorenja vas - Poljane ali vsaj 3 člani, uporabniki ali prostovoljci, ki so občani Občine Gorenja vas - Poljane,
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven nje, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane,
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, razen za javne socialno-varstvene zavode,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
6. člen 
Izvajalci morajo občini redno vsako leto dostavljati poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. Ta pogoj ne velja za društva, ki na razpis kandidirajo prvič.
Izvajalec lahko z eno vlogo prijavi več programov.
IV. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV 
7. člen 
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani občine in v glasilu Podblegaške novice.
Višina razpoložljivih sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Gorenja vas - Poljane.
8. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino razpoložljivih sredstev in navedbo pogojev za porabo sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– način dostave vlog,
– informacije o tem, kje lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– kriterije in merila za vrednotenje vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rezultate razpisa se objavi na občinski spletni strani. Rok za oddajo prijav na razpis ne sme biti krajši od 30 dni.
9. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog izvajalcev,
– pregled in ocenjevanje prispelih vlog,
– sprejem odločitve o sofinanciranju vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
10. člen 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan za čas njegovega mandatnega obdobja.
Komisija odpre prispele vloge na razpis, ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog, izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika, ovrednoti vloge glede na merila iz tega pravilnika, pripravi predlog razdelitve sredstev ter spremlja namensko porabo sredstev.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik. Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne. Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu.
11. člen 
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
V primeru, da je popolna vloga neustrezna (npr. ker prijavitelj ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena tega pravilnika), se s sklepom zavrne.
12. člen 
Komisija predlog razdelitve sredstev posreduje občinski upravi, ki izračuna vrednost točke glede na višino sredstev iz proračuna in glede na zbrano skupno število točk predlagateljev za njihovo redno dejavnost in programe.
Po določitvi višine vrednosti točke občinska uprava z odločbo obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih sredstev za redno dejavnost in posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem razpisu.
Predlagatelji se lahko na odločbo občinske uprave pritožijo županu Občine Gorenja vas - Poljane v roku 15 dni od prejema. Na odločitev župana pritožba ni možna.
13. člen 
Po preteku roka za pritožbo župan z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju programov. V pogodbi se opredeli program, ki je predmet sofinanciranja, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstva vrniti v proračun.
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če s strani izvajalca podpisana pogodba ni vrnjena v tem roku občini, se šteje, da je izvajalec odstopil od svoje vloge za sofinanciranje projekta oziroma programa.
14. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občini predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje projektov oziroma programov spremlja komisija.
15. člen 
Občina Gorenja vas - Poljane lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če komisija ali občinska uprava kadarkoli ugotovita nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje nemudoma ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za ta namen.
16. člen 
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na spletu, možno pa jo je dobiti tudi v elektronski obliki.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
17. člen 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in projektov so podlaga za odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna Občine Gorenja vas - Poljane in so določeni s tem pravilnikom in z vsakoletnim razpisom.
18. člen 
Predlagane programe in projekte za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti se ocenjuje in vrednoti na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
Merila 
1.
Sedež in delovanje v javnem interesu
2.
Dostopnost programa/projekta
3.
Število članov društva
4.
Programi, prireditve, obiski, srečanja, druge aktivnosti
1. SEDEŽ IN DELOVANJE V JAVNEM INTERESU
1.1.
Sedež
največ 15 točk
1.2.
Delovanje v javnem interesu
največ 2 točki
1.1. Sedež
Sedež društva (ali sedež enote) 
v Občini Gorenja vas - Poljane
15 točk
Sedež društva (ali sedež enote) izven Občine Gorenja vas - Poljane, vendar na območju UE Škofja Loka
5 točk
Sedež društva (ali sedež enote) izven UE Škofja Loka, z vsaj 3 člani, prostovoljci ali uporabniki, ki so občani Občine Gorenja vas - Poljane
3 točke
1.2. Delovanje v javnem interesu
Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu
2 točki
Izvajalec nima izdane veljavne odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu 
0 točk
2. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA
2.1.
Lokacija izvajanja programa/projekta
največ 10 točk
2.2.
Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki so jim vsebine namenjene in imajo prebivališče v občini
največ 50 točk 
2.1. Lokacija izvajanja programa/projekta
Program/projekt se v celoti izvaja v Občini Gorenja vas - Poljane
10 točk
Program/projekt se izvaja izven Občine Gorenja vas - Poljane
3 točke
2.2. Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane, in jim je program ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so uporabniki tudi člani društva).
SEZNAM
Do deset uporabnikov programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
2 točki
Najmanj enajst in največ dvajset uporabnikov programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
5 točk
Najmanj enaindvajset in največ sto uporabnikov programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
7 točk
Nad sto do petsto uporabnikov programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi
namenjen
15 točk
Nad petsto uporabnikov programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
50 točk
3. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
3.1.
Število članov društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane
40 točk
3.1. Število članov društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane
Do 10 članov iz občine
1 točka
Od 11 do 40 članov iz občine
2 točki
Od 41 do 70
3 točke
Od 71 do 150 članov iz občine
5 točk
Od 151 članov do 500
25 točk
Nad 500 članov iz občine
40 točk
4. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITVE, OBISKI, SREČANJA, DRUGE AKTIVNOSTI
4.1.
Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo leto
30 točk
4.2.
Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem zdravju in ostarelih
30 točk
4.3.
Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev
15 točk
4.4.
Organizacija večdnevnih ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev z namenom rehabilitacije, ki jih organizira humanitarno društvo (organizacija)
10 točk
4.5.
Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju Občine Gorenja vas - Poljane
30 točk
4.6
Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
9 točk
4.7.
Predavanje, delavnica, tečaj, seminar ali druga oblika izobraževanja s področja zdravstvene, socialne in humanitarne dejavnosti (ne velja za formalno izobraževanje) za člane ali uporabnike, ki se izvede na območju Občine Gorenja vas - Poljane
10 točk
4.8.
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra
20 točk
4.9.
Večdnevno letovanje in zimovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok
50 točk
4.10. 
Preventivno zdravstveni programi
20 točk
4.1. Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva ...) socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva v Občini Gorenja vas - Poljane
Zbiranje in delitev pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane za občane Občine Gorenja vas - Poljane skozi celo leto
30 točk
Zbiranje in delitev pomoči izven občine za občane Občine Gorenja vas - Poljane skozi celo leto
2 točki
4.2. Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem zdravju in ostarelih
Manj kot petdeset obiskov letno
3 točke
Najmanj do največ tristo obiskov letno
7 točk
Nad tristo obiskov letno
30 točk
4.3. Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev, namenjenim občanom Občine Gorenja vas - Poljane
Organizacija humanitarne prireditve na območju Občine Gorenja vas - Poljane
15 točk
Organizacija humanitarne prireditve izven območja Občine Gorenja vas - Poljane, vendar na območju UE Škofja Loka
3 točke
Sodelovanje na humanitarni prireditvi na območju Občine Gorenja vas - Poljane
7 točk
Sodelovanje na humanitarni prireditvi izven območja Občine Gorenja vas - Poljane, vendar na območju UE Škofja Loka
1 točka
4.4. Organizacija večdnevnih letovanj, ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev z namenom rehabilitacije za člane oziroma uporabnike, ki so tudi občani Občine Gorenja vas - Poljane
Organizator ima sedež (oziroma enoto) v občini
– število taborov, letovanj … enodnevnih
1 točka / dogodek
– število taborov, letovanj … večdnevnih do 3 dni
5 točk / dogodek
– število taborov, letovanj … večdnevnih nad 3 dni
10 točk / dogodek
Organizator ima sedež (oziroma enoto) izven občine
– število taborov, letovanj … enodnevnih
1 točka / dogodek
– število taborov, letovanj … večdnevnih do 3 dni
2 točki / dogodek
– število taborov, letovanj … večdnevnih nad 3 dni
3 točke / dogodek
4.5. Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju Občine Gorenja vas - Poljane
Redna srečanja skupin do 1-krat mesečno
10 točk
Redna srečanja skupin do 1-krat tedensko ali več kot 1-krat tedensko
30 točk
4.6. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
Izdaja glasila (biltena) društva ali posodobitev spletne strani
3 točke
Brošure z vsebinami preventivno-informativnega značaja
4 točke
Knjižna publikacija z vsebinami s področja preventive, zdravega načina življenja
9 točk
4.7. Predavanje, delavnica, tečaj ali druga oblika izobraževanja (ne velja za formalno izobraževanje) za člane ali uporabnike, ki se izvede na območju Občine Gorenja vas - Poljane
Enkrat mesečno
10 točk
Več kot šestkrat letno
3 točke
Enkrat letno
1 točka
4.8. Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra za člane ali uporabnike:
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra za člane ali uporabnike na območju Občine Gorenja vas - Poljane vsaj enkrat mesečno
10 točk
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra za člane ali uporabnike na območju Občine Gorenja vas - Poljane vsaj enkrat tedensko
20 točk
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra za člane ali uporabnike izven območja Občine Gorenja vas - Poljane vsaj enkrat mesečno
3 točke
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra za člane ali uporabnike izven območja Občine Gorenja vas - Poljane vsaj enkrat tedensko
7 točk
4.9. Večdnevna letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok s stalnim prebivališčem v občini.
Organizator organizira večdnevno letovanje oziroma zimovanje otrok za:
do 10 otrok
20 točk
nad 10 otrok
50 točk
4.10. Preventivno zdravstveni programi:
Preventivni zdravstveni programi za osnovnošolce na eni OŠ
10 točk
Preventivni zdravstveni programi za osnovnošolce na obeh OŠ
20 točk
19. člen 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane namenjena za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti.
Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini, zaprošeni v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04 in 108/09).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-03/2018-001
Gorenja vas, dne 4. oktobra 2018
 
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti