Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3421. Sklep o izvolitvi treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
3422. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3423. Sklep o razrešitvi članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3424. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3425. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3426. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije
3427. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije
3428. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
3429. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče
3430. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
3431. Uredba o spremembah Uredbe o vojaških uslužbencih

MINISTRSTVA

3432. Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva
3433. Pravilnik o načinu nabiranja in dnevni količini nabranih školjk

BANKA SLOVENIJE

3434. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti
3435. Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

SODNI SVET

3436. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sodnega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3437. Spremembe in dopolnitve pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
3438. Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu Univerze na Primorskem
3439. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

OBČINE

Borovnica

3440. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in konservatorskega načrta za prenovo za območje Vaško jedro – Borovnica

Brezovica

3441. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015
3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica

Črenšovci

3443. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015

Dol pri Ljubljani

3444. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015

Krško

3445. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016
3446. Odlok o spremembi območja naselij Senovo in Dovško
3447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
3448. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana
3449. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah parc.št. 4361/5, parc.št. 4361/6 in parc.št. 4361/7, k.o. Raka
3450. Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino ID znak 1322-703-9999 (ID 49660), k.o. Krško
3451. Skep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 257/18 in parc.št. 257/19, k.o. Leskovec
3452. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/60, k.o. Leskovec
3453. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/69, k.o. Leskovec
3454. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2856/5, k.o. Podbočje
3455. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje
3456. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4348/4 in parc.št. 4348/8, k.o. Raka
3457. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4620/1, parc.št. 4620/2 in parc.št. 4620/3, k.o. Raka
3458. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1180/146, k.o. Stari Grad

Litija

3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015

Medvode

3460. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
3461. Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode

Mežica

3482. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2015

Nova Gorica

3462. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
3463. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Občini Nova Gorica
3464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
3465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
3466. Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica

Renče-Vogrsko

3467. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko

Rogaška Slatina

3468. Statut Občine Rogaška Slatina
3469. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina

Sežana

3470. Statut Občine Sežana
3471. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sežana

Šentrupert

3472. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015–2020
3473. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana Občinskega sveta Občine Šentrupert

Škofja Loka

3474. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03

Tolmin

3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center

Trebnje

3476. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
3483. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »gospodarsko cono Čatež«

Turnišče

3477. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2015

Železniki

3478. Statut Občine Železniki
3479. Poslovnik Občinskega sveta Občine Železniki
3480. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki

Žiri

3481. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti