Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3462. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015, stran 9778.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 
1. člen 
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15, 39/15) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Proračun
2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
48.429.908
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
29.898.533
70
DAVČNI PRIHODKI 
17.959.506
700 Davki na dohodek in dobiček 
15.168.306
703 Davki na premoženje 
1.688.200
704 Domači davki na blago in storitve 
1.103.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
11.939.027
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
7.439.130
711 Takse in pristojbine 
17.000
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
75.300
714 Drugi nedavčni prihodki 
4.335.097
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
988.270
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
988.250
73
PREJETE DONACIJE 
24.830
730 Prejete donacije iz domačih virov 
18.020
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
17.265.240
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
3.475.387
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
13.789.853
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
253.035
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
253.035
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
48.672.567
40
TEKOČI ODHODKI 
9.325.128
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.216.058
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
316.962
402 Izdatki za blago in storitve 
6.191.673
403 Plačila domačih obresti 
300.000
409 Rezerve 
300.435
41
TEKOČI TRANSFERI 
12.387.929
410 Subvencije 
434.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
5.889.891
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.276.576
413 Drugi tekoči domači transferi 
4.787.162
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
25.496.799
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
25.496.799
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.462.711
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
896.917
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
565.794
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–242.659
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
56.041
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
8.185.476
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
37.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
37.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
29.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
8.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–84.716
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.200.000
50
ZADOLŽEVANJE 
1.200.000
500 Domače zadolževanje 
1.200.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.330.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.330.000
550 Odplačilo domačega dolga
1.330.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–457.375
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–130.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
242.659
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
457.375
« 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-29/2014-31
Nova Gorica, dne 5. novembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti