Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3480. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki, stran 9890.

  
Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 5. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki ter merila in kriteriji za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v Občini Železniki.
2. člen 
Občinski svet Občine Železniki po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme letni program turističnih dejavnosti Občine Železniki, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev za izvajanje turističnih programov.
Letni program turističnih dejavnosti natančneje določa obseg sredstev za sofinanciranje:
1. vodilnih prireditev turističnih in planinskih društev,
2. ostalih prireditev turističnega značaja,
3. delovanja društev.
3. člen 
Upravičenci do sredstev so turistična in planinska društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Železniki,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje turistične dejavnosti društev v Občini Železniki.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore društev in tekoči stroški za poslovanje društva, razen tistih stroškov, ki so nujno potrebni za izvedbo aktivnosti, npr. stroški najemnine, materialni stroški (PTT storitve, pisarniški material, telefon, fotokopiranje …) stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov), stroški energentov (poraba električne energije in ogrevanja), stroški porabe vode.
Izjemoma sme župan posamezno prijavljeno aktivnost, za katero je društvo prejelo sredstva javnega razpisa, še dodatno sofinancirati iz drugih proračunskih občinskih virov.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV 
5. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem turističnih dejavnosti, po sprejemu letnega programa turističnih dejavnosti Občine Železniki, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje turistične dejavnosti društev (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje prijav,
– strokovno ocenjevanje prijavljenih aktivnosti s strani komisije za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan, v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik,
– priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave,
– izdaja sklepov,
– obravnava pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– pregled poročil o izvedenih turističnih aktivnostih.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV POMOČI 
6. člen 
Višina sredstev za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v Občini Železniki se določi v proračunu Občine Železniki. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– višino razpisanih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– merila in kriterije za pridobitev sredstev,
– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– navedbo kraja in časa, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter osebo, ki daje informacije v zvezi z javnim razpisom,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav in način oddaje,
– opredelitev obdobja odpiranja prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Društva oddajo prijavo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi strokovni svet za turizem Javnega zavoda Ratitovec.
7. člen 
Prijave, ki so pravočasno prispele na javni razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik. Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na javnem razpisu komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov (aktivnosti), v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik.
Komisija lahko posameznega prosilca pozove k dopolnitvi prijave, vendar ne kasneje kot 8 dni po odpiranju prijav. Prosilec mora svojo prijavo dopolniti najkasneje v 8 dneh od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev direktor občinske uprave upravičencem izda sklepe o doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred pravnomočnostjo sklepov.
Rok za izdajo sklepov je 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. V pritožbi mora opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji.
Odločitev župana je dokončna.
Dokončna vrednost točk se izračuna po pravnomočnosti vseh sklepov o dodelitvi sredstev, končni znesek sofinanciranja aktivnosti pa bo naveden v pogodbi.
Z razdelitvijo sredstev se seznani odbor za gospodarske dejavnosti, občinski svet in strokovni svet za turizem Javnega zavoda Ratitovec.
8. člen 
Z društvi sklene Občina Železniki pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
Sofinanciranje se izvaja kot akontacija v višini 50 % odobrenih sredstev, razlika v višini 50 % pa se nakaže v roku 30 dni po prejemu vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni aktivnosti.
Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov, blagajniških prejemkov …) in izvedbi aktivnosti (vabilo, zloženka, prospekt, fotografija izvedene vodilne prireditve …).
Kot upravičeni stroški se poleg stroškov, potrebnih za izvedbo aktivnosti, upoštevajo tudi stroški, navedeni v 4. členu tega pravilnika ter stroški reprezentance (stroški hrane in pijače), potni stroški in drugo.
V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.
Poročila o izvedenih aktivnostih društva pošljejo občinski upravi. Poročila pregleda komisija, z vsebino pa se seznani tudi strokovni svet za turizem Javnega zavoda Ratitovec.
Društvo mora imeti med prijavljenimi in izvedenimi aktivnostmi vsaj eno vodilno turistično prireditev in dve ostali prireditvi, sicer do sredstev javnega razpisa ni upravičeno.
IV. VSEBINSKA DOLOČILA 
9. člen 
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev v Občini Železniki so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– redno delovanje ter jubileji,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
– oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe,
– ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje turistične infrastrukture: vzpostavitev novih ter vzdrževanje obstoječih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije (npr. zemljevida kraja, turističnih oznak, smerokazov), čistilne akcije in podobno, ohranjanje domačih obrti,
– organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
V. JUBILEJNE NAGRADE 
10. člen 
Jubilejne nagrade se društvom dodelijo neposredno iz kvote razpisanih sredstev. Od skupne višine razpisanih sredstev se odštejejo zneski jubilejnih nagrad, ostanek pa se razdeli na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika. Če v tekočem letu jubilejev ni, se razpisana sredstva v celoti razdelijo na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.
Jubilej društva:
– za vsako 10. obletnico delovanja
100 EUR
Jubilej prireditve:
– za 10 let
50 EUR
– za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico
100 EUR
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto (brez vmesnih prekinitev).
VI. MERILA IN KRITERIJI 
Najave prireditev, ki so predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika, morajo društva najmanj 7 dni pred prireditvijo posredovati Javnemu zavodu Ratitovec, da jih le-ta objavi na svoji spletni strani.
11.1. člen
Višina sofinanciranja za vodilne prireditve se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1. organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (društvo lahko prijavi največ 1 prireditev letno; veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
1.1. poldnevna prireditev, pohod (prireditev/pohod, ki traja od 1 do 4 ure in ima nad 100 obiskovalcev; za to prireditev/pohod mora društvo k poročilu priložiti fotografijo izvedene prireditve/pohoda)
20 točk/
prireditev/pohod
1.2. celodnevna prireditev, pohod (prireditev/pohod, ki ima nad 100 obiskovalcev; za to prireditev/pohod mora društvo k poročilu priložiti fotografijo izvedene prireditve/pohoda)
30 točk/
prireditev/pohod
1.3. večdnevna etnografska, etnološka prireditev (prireditev/pohod, ki ima nad 100 obiskovalcev; za to prireditev/pohod mora društvo k poročilu priložiti fotografijo izvedene prireditve/pohoda)
Število dogodkov:
1.3.1. do 3 dogodki
50 točk/prireditev
1.3.2. od 4 do 6 dogodkov
70 točk/prireditev
1.3.3. od 7 do 9 dogodkov 
90 točk/prireditev
1.3.4. 10 in več dogodkov 
110 točk/prireditev
Če društvo organizira samo zabavo z ansamblom brez dodatnega programa, do sofinanciranja prireditve ni upravičeno. Kot dogodki oziroma dodatni program se šteje: razstave, predstave, predavanja, delavnice, kulturni program – pevski/glasbeni/plesni nastopi, prikazi, animacija za otroke, natečaji in podobno.
11.2. člen
Višina sofinanciranja za ostale prireditve se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
2. organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (društvo lahko prijavi največ 3 prireditve letno; veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
2.1. poldnevna prireditev, pohod (prireditev/pohod, ki traja od 1 do 4 ure)
40 točk/
prireditev/pohod
2.2. celodnevna prireditev, pohod
60 točk/
prireditev/pohod
11.3. člen
Višina sofinanciranja za delovanje društev se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
3.1. Število članov v društvu:
– do trideset članov
50 točk
– od enaintrideset do sto članov
100 točk
– nad sto članov
150 točk
– delovanje turističnega podmladka v okviru društva
100 točk
3.2. Aktivnosti:
3.2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
3.2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa navede kraj predstavitve)
50 točk/
predstavitev
3.2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji, ki traja več dni (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 3, v poročilu pa navede kraj predstavitve)
100 točk/
predstavitev
3.2.1.3. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 3, v poročilu pa navede kraj predstavitve)
150 točk/
predstavitev
3.2.2. oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe (ne vključuje promocije prireditev):
3.2.2.1. zgibanke, zloženke, brošure
100 točk/zgibanko, zloženko, brošuro
3.2.2.2. razglednice
50 točk/razglednico
3.2.2.3. katalogi, letni koledar
100 točk/katalog, letni koledar
3.2.2.4. zemljevidi
150 točk/zemljevid
3.2.2.5. spletna stran društva – izdelava in urejanje
100 točk/leto
3.2.3. ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja, urejanje turistične infrastrukture ter ohranjanje domačih obrti:
3.2.3.1. vzpostavitev novih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
100 točk/leto
3.2.3.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
50 točk/leto
3.2.3.3. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
3.2.3.3.1. zemljevid kraja
100 točk/zemljevid
3.2.3.3.2. turistične oznake, smerokazi
50 točk/leto
Društvo je upravičeno do točk, če izdela vsaj 5 oznak/smerokazov.
3.2.3.4. organiziranje ali sodelovanje na čistilnih akcijah in drugih akcijah v zvezi z urejanjem javnih površin (društvo lahko prijavi do 2 akciji)
50 točk/akcijo
3.2.3.5. projekti na področju ohranjanja dediščine kraja, povezane s turizmom, npr. urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju (enkratni projekti, ki niso prireditve; društvo lahko prijavi 1 projekt letno; če projekt traja dve ali več let, društvo sredstva za isti projekt lahko dobi samo enkrat)
500 točk/projekt
3.2.3.6. dejavnost na področju ohranjanja domačih obrti 
150 točk/leto
3.2.4. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
3.2.4.1. organizacija delavnic turističnega značaja za otroke in mladino
50 točk/leto
3.2.4.2. organizacija in izvedba prireditev v izvedbi turističnega podmladka (društvo lahko prijavi največ 2 prireditvi letno)
200 točk/prireditev
3.2.5. izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma:
3.2.5.1. organizacija in izvedba raznih delavnic, predavanj
30 točk/delavnico, predavanje
3.2.5.2. organizacija in izvedba strokovne ekskurzije (društvo lahko prijavi največ 3 strokovne ekskurzije letno)
50 točk/ekskurzijo
3.2.5.3. Izobraževanje članov društva (društvo lahko prijavi največ 5 izobraževanj)
20 točk/
izobraževanje
3.2.6. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja:
3.2.6.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov …)
200 točk/program
3.2.6.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov) 
50 točk/leto
12. člen 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev.
13. člen 
Če občina ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
Aktivnostim, katere so zaradi slabega vremena odpovedane, pa je društvo zaradi njih imelo določene stroške, se prizna 50 % točk, ki bi jih dobilo v primeru realizirane aktivnosti.
14. člen 
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.
15. člen 
Občinska uprava in strokovni svet za turizem Javnega zavoda Ratitovec sta dolžna spremljati izvajanje turistične dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.
VII. KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 106/12).
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-6/2015-018
Železniki, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti