Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3438. Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu Univerze na Primorskem, stran 9759.

  
Na podlagi 6. in 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11 in 17/15), 20. člena, tretje alineje 38. člena in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – Statut UP-UPB2) sta Senat Univerze na Primorskem na 1. redni seji dne 23. 9. 2015 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 2. redni seji dne 22. 9. 2015 v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   P R I L O G E  K  S T A T U T U 
Univerze na Primorskem 
I. 
V točki I. Priloge k Statutu UP (Uradni list RS, št. 21/11) se v točki 2 (Univerza na Primorskem opravlja v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti) dodajo naslednje nove dejavnosti:
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.140 Kinematografska dejavnost
J 60.100 Radijska dejavnost
J 60.200 Televizijska dejavnost
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 74.200 Fotografska dejavnost
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Pri naslednjih dejavnostih:
»M 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
M 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
M 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
M 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
M 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj«
se črka »M« nadomesti s črko »N«.
II. 
V točki II. (članice Univerze na Primorskem opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti) se pri naslednjih članicah dodajo nove dejavnosti:
FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO):
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic.
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ):
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 91.020 Dejavnost muzejev
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM):
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ Turistica):
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE (UP ZRS):
A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A 01.210 Vinogradništvo
A 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A 01.230 Gojenje citrusov
A 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
A 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A 01.300 Razmnoževanje rastlin
A 01.410 Prireja mleka
A 01.420 Druga govedoreja
A 01.430 Konjereja
A 01.450 Reja drobnice
A 01.460 Prašičereja
A 01.470 Reja perutnine
A 01.490 Reja drugih živali
A 01.500 Mešano kmetijstvo
A 01.610 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A 01.630 Priprava pridelkov
A 01.640 Obdelava semen
A 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A 03.110 Morsko ribištvo
A 03.120 Sladkovodno ribištvo
A 03.210 Gojenje morskih organizmov
C 10.410 Proizvodnja olja in maščob
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.012 Dejavnost arhivov.
INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ (UP IAM):
J 58.200 Izdajanje programja
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD):
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
III. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu UP so sestavni del Statuta Univerze na Primorskem in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije in njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Prilogi Statuta Univerze na Primorskem s sklepom št. 01403-73/2015/4 z dne 27. 10. 2015.
Št. 001-4/15
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
rektor Univerze na Primorskem 
Predsednik Senata 
Univerze na Primorskem 
 
doc. dr. Igor Stubelj l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem 

AAA Zlata odličnost