Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3437. Spremembe in dopolnitve pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 9758.

  
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 20. 10. 2015 sprejela naslednje Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-2/2015-2, z dne 12. 11. 2015.
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
1. člen 
V 129. členu Pravil se črta tretji odstavek.
2. člen 
(1) Spremeni se četrti odstavek 130. člena Pravil tako da se po novem glasi:
»(4) Pri vnosu naročila za skrbniški račun je zahtevana sestavina tudi številka računa iz 5. točke prvega odstavka tega člena. V kolikor se slednja ne vnese oziroma se vnese neobstoječa številka skrbniškega računa, se vneseno naročilo obravnava kot naročilo vneseno za hišni račun, kar se podrobneje predpiše z Navodili. Preverjanje pravilnosti vnosa številke računa iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izvaja le v primerih, ko je to potrebno za zagotovitev ustreznega delovanja sistema poravnave, kar se podrobneje predpiše z navodili.«
(2) Spremeni se šesti odstavek 130. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(6) Možnost vnosa opcijskih podatkov pri vnašanju naročil je lahko tudi večja, kot je predpisano v prvem odstavku tega člena ter je odvisna od funkcionalnosti posameznega vmesnika ki je v uporabi.«
(3) V 130. členu Pravil se na koncu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Posamezni načini dostopa do trgovalnega sistema lahko članu omogočajo uporabo tudi drugih vrst naročil in opcijskih podatkov, pri čemer pa se naročila pred dejanskim vnosom v trgovalni sistem lahko spremenijo ter dodatno preoblikujejo v eno ali več sekvenc naročil v obliko, kot je opredeljena s temi Pravili. Ne glede na možnosti različnih vmesnikov, tipov razpoložljivih naročil ali opcijskih podatkov se šteje, da je naročilo s strani borze sprejeto v izvrševanje v trenutku, ko je iz vmesnika vneseno v trgovalni sistem borze z lastnostmi naročila, kot so opredeljene s temi Pravili.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. oktobra 2015
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
mag. Nina Vičar l.r.
Andrej Šketa l.r.
članica uprave
predsednik uprave
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti