Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3444. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015, stran 9766.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. redni seji dne 9. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 
proračuna 2015
I.
PRIHODKI
7
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (70+71+72+74+78)
6.122.700,08
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.317.580,08
70
DAVČNI PRIHODKI
3.611.912,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.959.482,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
538.800,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
113.630,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
705.668,08
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
164.050,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
700,00
712 DENARNE KAZNI
10.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
80.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
450.918,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
44.000,00
722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ
44.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.761.120,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
207.000,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU
1.554.120,00
IIII.
ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.097.766,26
40
TEKOČI ODHODKI
1.426.955,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
238.380,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
39.645,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.047.930,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
11.000,00
409 REZERVE
90.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.777.955,00
410 SUBVENCIJE
89.720,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.154.100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
150.300,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
383.835,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.631.685,15
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.632.635,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.261.171,11
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
64.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.197.171,11
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
51.691,82
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
106.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
106.000,00
550 Odplačila domačega dolga 
106.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
218.933,82
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
194.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–24.933,82
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–240.000,00
« 
 
V 12. členu Odloka o proračuni Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 (Uradni list RS, št. 18/15) se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko glede na delež lastništva Občine Dol pri Ljubljani, v letu 2015 zadolži za:
– dolgoročno posojilo do zneska 154.980,00 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2014-27
Dol pri Ljubljani, dne 9. novembra 2015
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti