Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3441. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015, stran 9763.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 108. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. redni seji dne 12. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
II. rebalans 2015 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
27.472.024,24
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.338.291,00
70
DAVČNI PRIHODKI
6.658.441,00
700 Davki na dohodek in dobiček
5.741.531,00
703 Davki na premoženje
627.410,00
704 Domači davki na blago in storitve
289.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.679.850,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
525.850,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
131.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
992.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
33.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
33.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
19.100.733,24
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.137.637,29
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
15.963.095,95
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
30.556.331,36
40
TEKOČI ODHODKI
2.163.852,72
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
395.771,23
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.389,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.463.555,96
403 Plačila domačih obresti
99.316,53
409 Rezerve
131.820,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.726.542,38
410 Subvencije
196.475,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.272.817,47
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
240.483,22
413 Drugi tekoči domači transferi
1.016.766,69
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
24.545.116,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
24.545.116,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
120.820,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.820,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)
–3.084.307,12
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.699.375,05
50
ZADOLŽEVANJE
2.699.375,05
500 Domače zadolževanje
2.699.375,05
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
175.818,15
55
ODPLAČILA DOLGA
175.818,15
550 Odplačila domačega dolga
175.818,15
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–560.750,22
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.523.556,90
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
3.084.307,12
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2014
560.750,22
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) se drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občina Brezovica se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila v znesku 2.699.375,05 EUR za financiranje občinskega dela izgradnje kanalizacije ter investicij, ki so potrebne pri sočasni gradnji ostale komunalne infrastrukture.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2015 lahko zadolžijo, in sicer JHL, d.o.o. v znesku 615.480,00 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23/15
Brezovica, dne 12. novembra 2015
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti