Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3445. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016, stran 9767.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 10. seji, dne 5. 11. 2015, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Sprememba proračuna 2016
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.105.847
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
29.046.914
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
17.734.342
700 Davki na dohodek in dobiček
14.205.252
703 Davki na premoženje
2.989.760
704 Domači davki na blago 
in storitve
537.300
706 Drugi davki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
11.312.572
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.138.229
711 Takse in pristojbine
11.300
712 Globe in druge denarne kazni
38.380
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
45.600
714 Drugi nedavčni prihodki
9.079.063
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
402.147
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
398.147
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
306.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
306.300
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.350.486
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.120.360
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
230.127
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EUROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
34.312.622
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.709.260
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.712.743
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
278.004
402 Izdatki za blago in storitve
6.088.219
403 Plačila domačih obresti
282.000
409 Rezerve
348.294
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
13.797.337
410 Subvencije
874.200
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
7.817.237
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.085.392
413 Drugi domači transferi
4.020.508
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.930.106
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.930.106
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
875.920
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
197.092
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
678.828
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–206.775
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.700.000
500 Domače zadolževanje
1.700.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.522.067
550 Odplačila domačega dolga
1.522.067
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–28.843
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
177.933
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
206.775
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
319.996
« 
2. člen
Spremeni se 16. člen, ki glasi:
»16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni uporabnik občinskega proračuna, katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2016 zadolži do višine 80.000 EUR.
(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolži do višine 500.000 EUR.
(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv lahko v letu 2016 izdaja poroštva do višine glavnic 50.000 EUR.«.
3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2016 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-223/2015 O802
Krško, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti